Ekspansja Rynkowa – Strategic Alliance Stakeholders

Ekspansja Rynkowa z A360

Osiągnijmy razem sukces wdrażając Idee Strategii A360

"Strategic Alliance Stakeholders"

Strategic Alliance Stakeholders - DEFINICJA

Definicja "Sojuszu Strategicznego Interesariuszy" obejmuje:

Współpracę: Sojusz strategiczny Interesariuszy opiera się na współpracy i partnerstwie między uczestniczącymi organizacjami w Państwa biznesie. Wspólnie z wybranymi Państwa Partnerami zostaną ustalone cele i aktywa do ich realizacji. A360 zintegruje i dostarczy nowe aktywa ekspansji rynkowej. A360 podejmie działania aby osiągnąć postawione cele.

Wzajemne korzyści: Celem sojuszu strategicznego Interesariuszy jest tworzenie wartości i korzyści oraz sumowanie postrzegalności aktywów zarówno dla uczestniczących organizacji, jak i dla klientów. Każda strona wnosi do sojuszu swoje unikalne zasoby, kompetencje lub możliwości, które wzmacniają zdolności i potencjał strategiczny wszystkich stron.

Długoterminową perspektywę: Sojusz strategiczny jest zazwyczaj ukierunkowany na zintegrowane cele i rezultaty. Uczestniczące organizacje angażują się w długoterminową współpracę, mając na celu zwiększenie konkurencyjności, wzrost rynkowy, powstawanie innowacji lub inne postawione strategiczne cele.

Wspólną strategię: Sojusz strategiczny opiera się na ustaleniu wspólnej strategii, która określa koherentne oraz zindywidualizowane cele, priorytety i plany działania. Uczestniczące organizacje wspólnie podejmują decyzje dotyczące strategii biznesowej, alokacji zasobów i realizacji działań.

Niezależność organizacji: Chociaż organizacje uczestniczące w sojuszu strategicznym współpracują, zachowują jednak swoją niezależność i autonomię. Każda strona zachowuje kontrolę nad swoimi zasobami i decyzjami biznesowymi, jednocześnie współpracując w określonych obszarach.

Sojusze strategiczne mogą przybierać różne formy, takie jak partnerstwo strategiczne, joint venture, franchising, alianse marketingowe czy konsorcja lub klastry.


Istotą sojuszu strategicznego Interesariuszy jest współpraca i synergia między organizacjami, która umożliwia osiągnięcie szybszych i większych korzyści, wzrostu oraz przewagi konkurencyjnej.

Strategic Alliance Stakeholders - PLAN ORGANIZACYJNY

Ocena potencjalnych partnerów: Przeprowadzamy analizę rynku i identyfikujemy potencjalnych partnerów, którzy posiadają komplementarne cele, zasoby i umiejętności. Oceniamy potencjał synergii i zgodność strategiczną między organizacjami.

Wybór partnerów: Na podstawie oceny potencjalnych partnerów, dokonujemy wyboru organizacji, z którą chcielibyście Państwo nawiązać sojusz strategiczny. Przeprowadzamy dokładne badanie, w tym due diligence, aby upewnić się, że partner ma zgodne wartości.

Określenie celów i korzyści: Spójnie z partnerami zdefiniujemy cele strategiczne sojuszu i określimy oczekiwane korzyści dla wszystkich stron. Zidentyfikujemy obszary synergii, takie jak np. wspólna sprzedaż, wystawiennictwo, dzielenie zasobów, wspólne badania i rozwój, rozszerzenie rynku lub innowacje.

Ustalenie struktury sojuszu: Określimy strukturę sojuszu, taką jak umowa partnerska, spółka joint venture lub inna forma współpracy. Ustalimy role i odpowiedzialność każdej strony, zasady podejmowania decyzji, podział zysków lub kosztów oraz sposoby rozwiązywania sporów.

Plan działania i harmonogram: Opracujemy plan działania, który obejmuje konkretne kroki, zadania i terminy realizacji. Ustalimy priorytety, cele, kamienie milowe i monitorowanie postępów wdrażania strategii.

Komunikacja i zaangażowanie: Skomunikujemy strategię sojuszu strategicznego wewnętrznie we wszystkich organizmach, aby zaangażować pracowników i uzyskać ich wsparcie. Stworzymy kanały komunikacji między organizacjami, aby utrzymywać regularny dialog i wymieniać informacje.

Zarządzanie relacjami: Utworzymy praktyczne struktury zarządzania relacjami, takie jak wspólne grupy robocze lub komitety, które będą nadzorować i monitorować postępy sojuszu. Utrzymywać będziemy otwartą i transparentną komunikację, aby rozwiązywać problemy i wykorzystać możliwości synergii.

Monitorowanie i ocena: Regularnie monitorować będziemy postępy realizacji strategii oraz oceniać jej etapową skuteczność. Dokonamy korekt, jeśli zajdzie taka potrzeba, na podstawie wyników oceny i zmieniających się warunków rynkowych.

Budowanie zaufania i relacji: Wesprzemy budowanie zaufania i silnych relacji z Partnerami sojuszu strategicznego oraz pozyskanymi Klientami.

Optymalizacja wartości: Staniemy na straży wartości, jakie przynosi sojusz strategiczny wewnętrznie i w ramach działań do Klientów. Znajdziemy sposoby na dalsze zwiększanie wartości sojuszu poprzez innowacje, jakość, postrzegalność, doskonalenie procesów, rozwijanie kompetencji i eksplorację nowych obszarów współpracy.

Rozważanie rozszerzenia sojuszu: W miarę rozwoju sojuszu strategicznego, rozważymy możliwość rozszerzenia współpracy na inne obszary lub angażowania dodatkowych partnerów. Zdywersyfikujemy ryzyka takiego rozszerzenia i podejmiemy działania na podstawie strategicznych celów oraz krótko i długoterminowych perspektyw.

Nie macie Państwo zintegrowanych Partnerów - błyskawicznie zrobimy to z Wami

Strategic Alliance Stakeholders - PLAN RYNKOWY

Segmentacja rynku: Przeprowadzimy analizę rynku i dokonamy jej segmentacji, identyfikując grupy klientów, które są odpowiednie dla Państwa produktów lub usług. Skoncentrujemy się na obszarach, w których sojusz strategiczny ma największe potencjalne korzyści.

Profilowanie klientów: Przeanalizujemy dotychczasowe i potencjalne bazy klientów w kontekście sojuszu strategicznego. Ustalimy, jakie cechy i potrzeby mają wspólni klienci, aby lepiej zrozumieć, jakie wartości i korzyści można im oferować.

Wspólna oferta: Opracujemy wspólną ofertę produktów lub usług, która wykorzystuje synergiczne zasoby i kompetencje wszystkich partnerów. Upewnimy się, że oferta jest atrakcyjna dla określonych segmentów klientów, rynków i zapewnia wszystkim wyjątkową wartość.

Komunikacja i marketing: Utworzymy skoordynowaną strategię komunikacji i marketingu, aby dotrzeć do klientów i zwiększyć ich świadomość o wspólnej ofercie. Wykorzystamy różne kanały, takie jak bazy branżowe, media relacyjne, społecznościowe, kierunkowa i personalizowana reklama, strona internetowa, mailingi, konferencje, misje gospodarcze, wydarzenia branżowe oraz wiele innych.

Wspólne działania sprzedażowe: Stworzymy wspólnie wspierający się zespół sprzedażowy w skład którego wchodzą przedstawiciele Partnerów sojuszu. Wspólnie opracujemy plan sprzedażowy, ustalimy cele, obszary odpowiedzialności i metody monitorowania postępów oraz podejmiemy działania.

Opieka nad klientami: Zadbamy o wysoką jakość obsługi klienta, dbając o ich potrzeby i oczekiwania. Utworzymy i wdrożymy wspólne procedury poziomu obsługi klienta, aby zapewnić spójne doświadczenie klienta na różnych etapach kontaktu z Organizacją.

Mierzenie i analiza wyników: Regularnie dokonamy pomiarów i analiz wyników działań pozyskiwania klientów oraz perspektyw realizacji strategii pośrednich. Monitorować będziemy liczbę oraz status pozyskanych klientów, wskaźniki konwersji, zadowolenie klientów i inne istotne mierniki. Wykorzystamy te dane do podejmowania decyzji i dostosowywania strategii.

Budowanie relacji z klientami: Skupimy się na długoterminowym budowaniu relacji z klientami. Zaabsorbujemy ich poprzez personalizację, świadczenie dodatkowych usług lub dostarczenie beneficjów działań oraz wprowadzimy regularność wielopoziomowego komunikowanie się i dokonamy moderacji sekwencyjnego dostarczania wartościowych treści.

Klient Partnerem Sojuszu: Wdrożymy strategię przyjęcia pozyskanego i zwalidowanego pod względem perspektywicznych wartości Klienta w poczet członków Sojuszu Organizacji.

KOLEJNY KLIENT PARTNEREM SOJUSZU ORGANIZACJI

CYKL PDCA (Plan, Do, Check, Act)

A360 - Asystent Innowacji Ekspansji Rynkowej

Specjalizacje Ekspertów A360 pozwalają zminimalizować nakłady wpływające na osiągnięcie sukcesu ekspansji.
Pakiety współpracy z Ekspertami A360 opierają się wyłącznie na korzyściach oraz wskaźnikach KPIs sukcesu.
A360 stając się członkiem Sojuszu Partnerów, także angażuje na własne ryzyko swoje aktywa, know how oraz tym samym pracuje na swój dodatkowy walor w postaci "succes fee".

Szanse Ekspansji Rynkowej z A360

Zwiększamy szanse Ekspansji Rynkowej (krajowej i zagranicznej), poprzez bezpośrednie (insourcing) zaangażowanie w obszary:
1. Skuteczności (Cel, Szanse, Perspektywy, Standaryzacja, Innowacja, Benchmarking, Ryzyka).
2. Zwiększenie postrzegalności jakości (Produkt, Usługa, Proces, Technologia, Produkcja, Kapitał Ludzki, Marketing).
3. Dywersyfikacji szans oraz skuteczności, będącej wynikiem analiz ryzyka Partnera, Podmiotów, Odbiorców w całym łańcuchu realizacji zamówienia/dostawy.

Radar_Wag

Zespół Ekspansji A360

Angażujemy zespoły w trybie prowizyjnym na poczet przyszło-okresowych przychodów (wartości dodanej w postaci obrotów Partnera):
1. Zespół Audytorski A360 (w tym audytorów ds. Jakości oraz Ekspertów ds. Ekspansji krajowej lub zagranicznej).
2. Zespół Instytutu Analiz A360.
3. Zespół Ekspercki Marketingu, Jakości, Logistyki (w tym ekspertów ds. Przepływów materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchach Dostaw i Składowania), Produkcji, IT, Analityków.
4. Zespół IT.
5. Rezydentów oraz Społeczności A360 w regionach świata.
6. Zespół Prawników, Auditorów i Ekspertów w zakresie specjalistycznym, np. możliwości uzyskania licencji na sprzedaż produktów medycznych oraz oprogramowania medycznego, a także innych specjalistycznych wyrobów na rynkach regulowanych w krajach rezydencji, np. USA (FDA), Kanada (HC-MDEL), Japonia (MHLW), Australia (TGA), Brazylii (ANVISA), Meksyku (COFEPRIS) i Innych.

Katalog_Ekspansji_Rynkowej_z_A360

Multimedialny Katalog Ekspansji Rynkowej z A360

Katalog na bazie wielo-kryterialnych danych w postaci multimedialnych aktywnych wykresów prezentuje:
1. Priorytety, wagi, pułapy bezpieczeństwa, szanse.
2. Cele i metody jakościowej ekspansji.
3. Analizy z punktu widzenia Partnera, podmiotów kontraktujących oraz zespołu A360.
4. Strategie składowe, jakie wchodzą w skład strategii wiodącej "Strategic Alliance Stakeholders".
5. Fokus A360 na specjalizacje w zakresie realizacji strategii rynkowych i wykorzystywanych narzędzi marketingowych.

GRUPA A360 - OBSŁUGA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH I REZYDENTURY