Kwantyfikowane Mapy Korzyści Wdrożenia Innowacji
vs
Strategia Marketingowa

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji - Metodyki Badawcze

Kwantyfikowane Mapy Korzyści z wdrożenia Innowacji

Skwantyfikowane mapy korzyści są narzędziem służącym do identyfikacji i kwantyfikacji korzyści, jakie przynosi wdrożenie innowacji.

Są one szczególnie przydatne w procesie planowania, wdrażania i oceny innowacji, pozwalając na obiektywne określenie efektów wprowadzenia nowych rozwiązań.

Aby stworzyć skwantyfikowaną mapę korzyści związanych z wdrożeniem innowacji, należy przede wszystkim zidentyfikować cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań.

Mogą to być na przykład: zwiększenie efektywności procesów, zmniejszenie kosztów, poprawa jakości produktów lub usług, zwiększenie konkurencyjności na rynku, poprawa satysfakcji klientów itp.

Następnie należy określić miary, które pozwolą na pomiar osiągnięcia tych celów. Mogą to być na przykład: wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów, zwiększenie liczby zadowolonych klientów, poprawa wskaźników jakościowych itp.

Kolejnym krokiem jest ustalenie poziomu osiągnięcia celów oraz określenie wartości poszczególnych miar. Na tej podstawie można stworzyć mapę korzyści, która przedstawia w sposób graficzny zależności między osiągniętymi celami a ich wpływem na poszczególne miary.

Skwantyfikowane mapy korzyści są bardzo pomocne w procesie oceny innowacji, pozwalając na obiektywne określenie ich wpływu na biznes oraz na lepsze zrozumienie, jakie korzyści przynosi wprowadzenie nowych rozwiązań.
Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wdrażania innowacji i lepiej wykorzystać swoje zasoby.

Poniżej przedstawiamy mapy, które stanowić mogą punkt odniesienia dla oceny skuteczności wdrożenia innowacji. Należy oczywiście w ramach metodyki wykonać pracę koncepcyjną oraz wyznaczyć mierzalne kamienie milowe a także spróbować dokonać ewidencji stanu odniesienia zarówno na początku realizacji przedsięwzięcia, jak i wybranych etapów wdrożenia.

Mapy korzyści z wdrożenia Innowacji

Czas własny, to pieniądz - Outsourcing to rozłożona w czasie inwestycja