ANALIZATOR RYNKU DLA BRANŻY PRODUKCJI PAPIERU,
OPAKOWAŃ PAPIEROWYCH I TEKTURY FALISTEJ

Analizator Branżowy A360 - dla kogo?

Analizator A360 UE powstał w celu dostarczenia danych branżowych, między innymi dla branży produkcji papieru, opakowań z papieru oraz tektury falistej.
Dasboard analizatora opublikowany na stronach Instytutu Analiz A360, zawiera wielokryterialne informacje statystyczne na temat branży produkcji papieru, tektury falistej i opakowań z papieru funkcjonującej w obszarze europejskim (w innych publikacjach w grupie doradczej A360 znajdują się także analizatory rynków eksportowych w tym ważna rezydencja w Ameryce Północnej).

Na stronach INSTYTUTU ANALIZ A360 narzędzie Analizatora Branżowego jest dostępne publicznie i może być używane bez dodatkowych narzędzi informatycznych lub potrzeby podawania danych wrażliwych.

Informacje o rynku papierniczym i opakowań z papieru, kartonu

Według wstępnych danych produkcja papieru i tektury w krajach UE wzrosła w 2021 r. o 5,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita produkcja w 2021 r. osiągnęła 90,2 mln ton, przy czym wzrost odnotowano w prawie wszystkich gatunkach papieru i tektury, wprostproporcjonalnie wraz ze wzrostem gospodarki UE.
Szacuje się, że produkcja klas opakowań wzrosła o 7,1% w porównaniu do 2020 r. (2,1% w 2019 r.), osiągając najwyższy poziom w historii.

Opakowania transportowe i kartony z tektury falistej odnotowały wzrost o 7,8%. Wynik wzrostu został osiągnięty głównie ze względu na obecny stopień wzrostu wyrobów sprzedawanych w formie e-commerce.

Produkcja tektury oraz pozostałej tektury opakowaniowej, wykorzystywanej głównie do opakowań detalicznych wzrosła o 4,1%.

Produkcja innych gatunków opakowań, a w tym wykorzystywanych do produkcji toreb papierowych wzrosła o 11,7% i skorzystała z efektu substytucji wynikającego z wycofywania opakowań z tworzyw sztucznych. Polityka wycofywania opakowań z tworzyw sztucznych jest wspierana przez UE.

PKB UE osiągnął tempo wzrostu na poziomie 5,0% w 2021 r., co kontrastuje ze spadkiem odnotowanym w 2020 r. (-6,1%). Po silnym ożywieniu o 5,3% w 2021 r. przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4,0% w 2022 r. i o 2,8% w 2023 r.

Konsumpcja stała się znacznie bardziej intensywna, co przejawia się w obszarze zużycia opakowań; tj. więcej żywności i produktów jest czynnikiem wzrostu zużycia opakowań. Opakowania papierowe pozostają również niezbędne do transportu i dostarczania wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych oraz wyrobów innych branż.

Niestety nie można dzisiaj w sposób autorytatywny pokusić się o prognozy ze względu na działania wojenne prowadzone w Europie, co przejawia się fluktuacją metod transportowych, ich form a także dość istotną zmiennością wolumenów sprzedaży w jak dotąd stabilnych grupach asortymentowych. Zmieniła się priorytetyzacja potrzeb a w ślad za tym czynnikiem zmieniły się tendencje opakowaniowe, transportowe.   

Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Indie, Korea i Kanada odnotowały wzrost produkcji papieru na poziomie od 2% do 7%. W rezultacie, według pierwszych szacunków, światowa produkcja papieru i tektury wzrosła o około 3,0% w 2021r., po gwałtownym spadku odnotowanym rok wcześniej (-5,0%).

Papier do recyklingu

Wykorzystanie papieru do recyklingu przez firmy papiernicze w regionie europejskim wzrosło o 5,3% w porównaniu do 2020 roku, osiągając najwyższy w historii poziom 50,5 mln ton. Ponadto 96% europejskiego papieru do recyklingu pochodzi z rynków wewnętrznych.

Pandemia i zmiany wywołane w społeczeństwie wpłynęły na dostępność papieru do recyklingu. Według wstępnych statystyk eksport surowca do recyklingu spadł o blisko 25%.

Niestety jakość surowca do recyklingu pozostaje na tym samym poziomie, ze względu na biodegradowalny charakter materiału, jakim jest papier i tektura falista. Branża nie używa w zasadzie technologii zwiększających żywotność papieru a tym samym surowca w procesie jego pozyskiwania oraz składowania, skupiając się na podnoszeniu technologii wydajnościowych, maszynowych lub konstrukcyjnych samych wyrobów.
Czas życia papieru, tektury falistej od lat pozostaje bez zmian.

W Europie mało jest realnie wdrożonych inicjatyw "Obiegu Zamkniętego" papieru lub tektury, która może zostać uszlachetniona chociażby pod kątem zwiększenia żywotności w okresie od wyprodukowania poprzez użytkowanie, aż do momentu oczekiwania na odbiór do ponownej produkcji procesu recyklingu.

Inicjatywy "Obiegu Zamkniętego" mają ograniczone, jak dotychczas warunki brzegowe zastosowania, do których należą łączne wymagania:
a) Jakość - podwyższona jakość produktu jest jedynym medium w obiegu,
b) Identyfikowalność - produkt w obiegu zamkniętym może być zidentyfikowany, jako ten o podwyższonej jakości, odrzucając tym samym inne o niższej jakosci wyroby,
c) Łańcuch Obiegu - łańcuch użytkowania oraz przyjmowania zużytych wyrobów nie może być rozproszony oraz powinien być nadzorowany.
d) Dywersyfikacja Ceny - ceny nabycia surowca przez firmy z łańcucha produkcji z surowców pochodzenia wtórnego, powinny odzwierciedlać jakość parametryczną dostarczonego surowca do recyklingu,

Tylko grupy producenckie, podmioty logistyczne, grupy podmiotów stowarzyszonych są w stanie przeprowadzić taki program "Obiegu Zamkniętego", czerpiąc z tego wymierne korzyści do jakich należą:
- dłuższe użytkowanie papieru, opakowań, kartonów, tektury falistej, etc.,
- wyższa wartość uzyskiwanej ceny w procedurze sprzedaży zużytych wyrobów do firm zajmujących się recyklingiem.

Firmy zajmujące się producją z surowca do recyklingu, także powinny posiadać zdolność do uzyskiwania korzyści w wyniku odbioru takich surowców o podwyższonej jakości, ale także o wyższej cenie. I tak w tym wypadku można by wnioskować, iż by się stało. Lepszy dostarczony surowiec, to wyrób o większym poziomie bieli gotowego wyrobu, wyższa kategoria jakości oraz zmniejszenie udziału drogiego surowca pierwotnego, który musi uzupełnić tzw. pulpę.

Na tym poziomie producentów produktów z recyklingu warto zauważyć, że także powinno się zastosować podwyższoną technologię ponownego uszlachetniania wyrobu w celu odsprzedaży jego do grup biznesowych posiadających "Obieg Zamknięty", a co za tym idzie zwiększenie ponowne jakości, wytrzymałości, oraz trwałości użytkowania wyrobów.

Analizator - co to za narzędzie pracy?

ANALIZATOR RYNKU DO PRODUKCJI PAPIERU, OPAKOWAŃ PAPIEROWYCH I TEKTURY FALISTEJ, to:
- dashboard do wizualizacji danych, narzędzie, w którym Interesariusz może samodzielnie filtrować interesujące go dane (wielokrotny wybór filtrów),
- wizualizator zawierający również końcowy wynik wielokryterialnej algorytmizacji formuł, według różnych metodologii statystycznych oraz biznesowych.

Analizator Premium

Wersja analizatora ANALYZER PREMIUM A360 (tylko dla przemysłu) zawiera:
- powiązania statystyk pomiędzy zagadnieniami, kategoriami,
- wizualizacje wzajemnych wpływów i trendów,
- dane i prognozy na kolejne lata.

Analizator premium dostępny jest w bezpłatnej lub płatnej subskrypcji B2B.

ANALYZER PUBLIC A360 & ANALYZER PREMIUM sukcesywnie będą rozwijane, aby służyć jako źródło wiedzy benchmarkingowej również dla MŚP