Czym jest implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych?

Wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje identyfikację członków łańcucha dostaw, z którymi kluczowe jest połączenie, procesy, które należy połączyć z każdym z tych kluczowych członków, oraz rodzaj / poziom integracji, który ma zastosowanie do każdego łącza procesu. Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest stworzenie największej wartości dla całej sieci łańcucha dostaw, w tym dla klienta końcowego. Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje koordynację działań w firmie i między członkami łańcucha dostaw. W związku z tym inicjatywy mające na celu integrację łańcucha dostaw i inicjatywy związane z zieloną inżynierią powinny mieć na celu zwiększenie całkowitej wydajności i skuteczności całego łańcucha dostaw.

Zarządzanie wymaga przekształcenia organizacji funkcjonalnej w jedną skoncentrowaną na procesach biznesowych, najpierw w firmie, a następnie we wszystkich firmach w łańcuchu dostaw. Na schemacie w artykule prezentujemy jeden ze sposobów implementacji funkcji w organizacji, który można zmapować za pomocą procesów łańcucha dostaw. Przedstawiamy przykłady działań, które mogą istnieć na każdym połączeniu obszaru funkcjonalnego i procesu. Na przykład w procesie zarządzania relacjami z klientami marketing zapewnia wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania kontem, badania i rozwój zapewniają specyfikacje, które określają wymagania, logistyka zapewnia znajomość wymagań obsługi klienta, produkcja zapewnia strategię produkcji, zakupy zapewnia strategię zaopatrzenia, a finanse zapewnia raporty rentowności klientów. Wymagania dotyczące obsługi klienta są wykorzystywane, jako dane wejściowe do strategii pozyskiwania, produkcji i logistyki.

Jeśli odpowiednie mechanizmy koordynacji nie są dostępne dla różnych funkcji, procesy łańcucha dostaw będą nieefektywne ani wydajne. Po skupieniu się na procesie wszystkie funkcje, które dotykają produktu lub dostarczają informacji, muszą ze sobą współpracować. Na przykład zakupy zależą od danych dotyczących sprzedaży i marketingu dostarczanych za pośrednictwem harmonogramu produkcji w celu oceny konkretnych poziomów zamówień i określenia wymagań. Zamówienia te kierują wymogami produkcyjnymi, które z kolei są przekazywane dostawcom. Rosnące wykorzystanie outsourcingu przyspieszyło potrzebę koordynacji procesów łańcuchów dostaw, ponieważ organizacja staje się bardziej zależna od dostawców. W związku z tym muszą istnieć mechanizmy koordynacji w organizacji. Tam, gdzie nakładają się na siebie te mechanizmy koordynacji i za które odpowiedzialne są zespoły i funkcje, stają się one decydującymi decyzjami.

Wymagania dotyczące sukcesu.

Konieczne jest zrozumienie stopnia zmian:

• Niezbędne porozumienie w sprawie wizji zarządzania łańcuchem dostaw i kluczowych procesów.

• Niezbędne zaangażowanie zasobów oraz zdolność do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Istnieje wiele konsekwencji dla praktyków i badaczy.

 

Podczas gdy strategia marketingowa zawsze uwzględniała ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne, zarządzanie łańcuchem dostaw czyni wyraźną ocenę tych czynników, nawet bardziej krytycznymi. Ponadto zmieniają się tradycyjne funkcje funkcjonalne w firmie, wysiłki zespołu stają się coraz częstsze w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów, a także zarządzania obecnymi. Rolą sił sprzedażowych firmy staje się pomiar i sprzedaż propozycji wartości dla klienta. Artykuł ten opiera się na wcześniejszych pracach wspieranych przez auditorów, w których opisano strukturę zarządzania łańcuchem dostaw, dostarczając bardziej szczegółowy opis ośmiu procesów i ich relacje ze sobą. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia.

Wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje:

• Wsparcie kadry kierowniczej, przywództwo i zaangażowanie na rzecz zmian.

• Wsparcie wykonawcze, przywództwo i zaangażowanie na rzecz zmian.

• Zrozumienie stopnia zmian jest konieczne.

• Porozumienie w sprawie wizji zarządzania łańcuchem dostaw i kluczowych procesów.

• Niezbędne zaangażowanie zasobów i uprawnień do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Możliwości badawcze obejmują: • W jaki sposób można powiązać pod-procesy z funkcjonalnymi silosami w ramach firm?

• W jaki sposób zespoły między-funkcyjne mogą najlepiej współpracować, aby zoptymalizować procesy zarządzania łańcuchem dostaw?

• W jaki sposób należy zorganizować wysiłki wdrożeniowe w wielu firmach i funkcjach?

• Jakie badania są potrzebne do dalszego zdefiniowania każdego procesu?

• Jakie są konsekwencje dla zarządzania łańcuchem dostaw, biorąc pod uwagę kształt i długość łańcuchów dostaw, w które firma jest zaangażowana?

• W jaki sposób firmy w podaży powinny dzielić koszty i korzyści?

• Jaka jest szczegółowa interakcja między pod-procesami i komponentami zarządzania, takimi jak ryzyko i struktura wynagrodzeń lub struktury organizacyjne?

• Jakie konkretne wskaźniki należy wprowadzić, aby ocenić wyniki poza granicami firmy?

• W jaki sposób firmy w łańcuchu dostaw mogą zoptymalizować całkowitą wydajność łańcucha dostaw, jednocześnie maksymalizując pomiar ich własnej działalności?

Wnioski

Odkąd wprowadzono koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw, istnieje wiele nieporozumień na temat tego, co faktycznie wiąże. Podczas, gdy niektórzy menedżerowie i badacze nadal stosują zarządzanie łańcuchem dostaw zamiennie z logistyką, rośnie zrozumienie, że jest to coś więcej niż logistyka. W ostatnich latach wielu autorów podkreślało znaczenie wdrażania zarządzania łańcuchem dostaw w ramach zarządzania procesem zorientowanym na cały zintegrowany proces. Jednak większość tego, co napisano na temat zarządzania łańcuchem dostaw, opowiada się za ponownym opracowaniem i integracją procesów biznesowych bez określania zintegrowanych procesów, które należy uwzględnić w tych wysiłkach. Kierownikom byłoby znacznie łatwiej wdrożyć orientację procesu w ramach ich zatwierdzenia, gdyby istniały jasne wytyczne co do tego, jakie powinny być procesy, jakie pod-procesy i działania są uwzględnione, a także w jaki sposób procesy współdziałają ze sobą oraz z tradycyjnymi funkcjonalnymi grupami procesów. Co więcej, w jaki sposób członkowie procesu integracji łańcucha dostaw mogą nie rozumieć, czym są procesy biznesowe?

Forum zidentyfikowało osiem procesów biznesowych, które należy wdrożyć w ramach a następnie odpowiednio powiązać z kluczowymi członkami łańcucha dostaw. W tym dokumencie przedstawiamy strategiczne i operacyjne opisy każdego z tych procesów.

Naszym celem jest zapewnienie sukcesu dla:

1) Firm o adekwatnej strukturze do wdrażania zarządzania łańcuchami dostaw,

2) Instruktorów z materiałem, który może być wykorzystany w nauczaniu zarządzania łańcuchami dostaw lub jego doskonalenia, oraz

3) Badaczy z podstawami do głębszego zgłębienia problemów w ramach każdego procesu i ich integracji między firmami.

Ten artykuł zapewnia ramy niezbędne do rozwinięcia teorii, która przeniesie zarządzanie łańcuchem dostaw na kolejny etap ewolucyjny w danej Organizacji.

Logistyka Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

Ewolucję praktyk, trendów, inwestycji i wyzwań, przed którymi stają liderzy inżynierii jakości (QE).

Dynamiczne projektowanie kontraktów dostawy produktów i usług – łańcuch uwzględniający strategiczne zachowania konsumentów i jakość usług

W łańcuchu dostaw PSSC („Product-Service System Chain”), który zapewnia zarówno produkt, jak i usługę, nadal istnieją strategiczne zachowania konsumentów. W tym dokumencie PSSC składa się z producenta i usługodawcy, producent dostarcza produkt usługodawcy, a usługodawca integruje produkt i usługę w system produkt-usługa (PSS) i dostarcza PSS do konsumenta.

Analiza aktywów produktów/zapasów/usług

Instytut Analiz A360 Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza aktywów produktów/ zapasów/ usług – Analiza XYZ

Analiza rotacji towarów/zapasów/produktów

Instytut Analiz A360 Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza rotacji produktów/ zapasów/usług Analiza ABC Dlaczego warto,

Prognozowanie popytu

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu – Wstęp. Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień

https://audytorzy.com/wp-content/uploads/2019/09/Zintegrowany_Lancuch_Przeplywow_Materialowych_i_Informacyjnych_-_realizacja_zamowien_1920x1080_A360_MP4-kompres.mp4 Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień. Kluczem do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw jest spełnienie wymagań klienta

Integracja Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Czym jest implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych? Wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje identyfikację członków łańcucha dostaw, z którymi

Logistyka łańcucha dostaw - zarządzanie zwrotami

Logistyka Łańcucha Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Zarządzanie Zwrotami

Czy warto i jak zarządzać zwrotami w nowoczesnej logistyce łańcucha przepływów informacyjnych oraz materiałowych? Skuteczne zarządzanie zwrotami, to krytyczna część

Łańcuch dostaw - logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych

Logistyka Łańcucha Dostaw – Powstawanie Produktu i Komercjalizacja.

Na czym polega w nowoczesnej logistyce przepływów informacyjnych i materiałowych (łańcuch przepływów) proces powstawania produktu i jego komercjalizacja. Rozwój produktu

Supply Chain Management

Logistyka Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Kompleksowe Podejście.

Metody kompleksowego podejścia w logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych. Forum Globalnego Łańcucha Dostaw zidentyfikowało osiem kluczowych procesów, które stanowią rdzeń