WSPARCIE EKSPERCKIE QUALITY GROUP A360
EKOSYSTEMU BENEFICJENTÓW / INTERESARIUSZY
W CELU REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Kroki A360 w zakresie budowy ekosystemu innowacji z dofinansowaniem

Ekosystem Partnerstwa

„Ekosystem Partnerstwa” odnosi się do sieci powiązań i współpracy między różnymi podmiotami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Specjalizujemy się we współpracy partnerskiej B2B. Wspieramy swoimi produktami/skwantyfikowanymi wynikami usług:

 • Podmioty organizacyjnie odpowiedzialne za Beneficjentów Rzeczywistych,
 • Beneficjentów Rzeczywistych (docelowych),
 • Interesariuszy Biznesowych jak i Projektowe Grupy,
 • Partnerów VC w zakresie kwalifikacji oraz oceny innowacji z różnych punktów widzenia wartościowania aktywów,
 • Mikro i Małe Przedsiębiorstwa w obszarze zbudowania trwałej „trampoliny” biznesowej.
 • Średnie i Duże Podmioty w zakresie skalowalności innowacji i dalej w ścieżce trwałymi postępami skuteczności ekspansji rynkowej.
 • Sieci Partnerskie w celach rozwoju koherencji i skuteczności.
Ekosystem Strategii

„Ekosystem Strategii” odnosi się do złożonej sieci interakcji, relacji i elementów składających się na strategie w określonym obszarze. W naszym przypadku ma zastosowanie w biznesie, technologii, ekologii i wielu innych dziedzinach głównych i towarzyszących.

Głównym produktem jest zatwierdzona „MAPA STRATEGII” na podstawie której dokonywana jest kwantyfikacja „kamieni milowych” i/lub „wskaźników” w celu utworzenia, wdrożenia, utrzymania i rozliczenia zarówno zapisów planu realizacji jak i spełnienia koherentnych zapisów w aplikacji projektowej Beneficjentów/Interesariuszy.

Ekosystem Ekspansji Rynkowej

Elementy składające się na ekosystem biznesowej ekspansji rynkowej obejmuje m.in.:

 1. Badanie rynku poprzez Instytut Analiz A360: Analiza i zrozumienie nowego rynku, w tym preferencji klientów, konkurencji, trendów i możliwych barier, stanowi kluczowy element. To pozwala na dostosowanie strategii ekspansji do specyficznych warunków rynkowych.

 2. Partnerstwa i relacje: Współpraca z lokalnymi firmami, dostawcami, dystrybutorami, a czasem nawet konkurentami, może przyspieszyć proces wejścia na nowy rynek. Partnerstwa umożliwiają korzystanie z wiedzy lokalnej oraz istniejącej infrastruktury.

 3. Regulacje i zgodności prawne: Różnice w regulacjach i prawach pomiędzy krajami mogą mieć duże znaczenie dla sukcesu ekspansji. Konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie lokalnych przepisów oraz norm.

 4. Dostosowanie produktu/usługi: Czasami produkty lub usługi, które były sukcesem na jednym rynku lub w fazie ich projektowania mogą wymagać dostosowania do specyficznych potrzeb i preferencji rynkowych oraz metod wywoływania 'ssania rynkowego”.

 5. Marketing i komunikacja: Skuteczna komunikacja i marketing są kluczowe w zdobywaniu przywiązania klientów i budowaniu rozpoznawalności marki na jakimkolwiek rynku.

 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Wdrażanie ekspansji rynkowej może wymagać chwilowej rozbudowy kompetencji ze środków unijnych oraz lokalnej siły roboczej w firmie.

 7. Logistyka i dostawy: Efektywna logistyka i łańcuch dostaw są istotne dla zapewnienia, że produkty lub usługi dotrą do klientów w odpowiedniej procedurze w odpowiednim „ekonomicznym koszcie dostawy” spełniając założony POK1 lub POK2 (Poziom Obsługi Klienta). Ten obszar to także zagadnienie zapasów, optymalizacji, analityki oraz algorytmizacji wskaźnikowej przy podejmowaniu decyzji i wiele innych obszarów.
 8. Dostosowanie strategii i planów: Proces ekspansji to dynamiczny proces, który może wymagać dostosowania strategii w miarę nabierania praktycznego doświadczenia Interesariusza na rynku oraz co najważniejsze budowanie dynamiki zmian.

 9. Monitorowanie i analiza: Stałe monitorowanie wyników ekspansji w porównaniu do założeń oraz analiza zmian na rynku są istotne dla podejmowania odpowiednich działań korygujących.

 10. Ryzyko i planowanie awaryjne: Rozszerzanie się na nowy rynek, podjęcie wyzwania nowego projektu niesie ze sobą pewne ryzyka. Warto mieć je zidentyfikowane oraz przygotowany plan i metody  na wypadek nieprzewidzianych trudności lub wdrażania dynamiki zmian.

Ekosystem Innowacji i Jakości

Ekosystem innowacji i jakości obejmuje szereg kluczowych kwestii związanych z tworzeniem, rozwijaniem i utrzymaniem innowacyjnych procesów oraz wysokiej jakości produktów lub usług. Oto niektóre z kluczowych kwestii, zawarte w takim ekosystemie:

 1. Strategia innowacji: Istnieje potrzeba stworzenia strategii w kluczowych obszarach a w tym organizacyjnym, która promuje rozwój, stabilizacje, kreatywność, eksperymentowanie i otwartość na nowe pomysły i zmieniające się dynamicznie oczekiwania.

 2. Zarządzanie wiedzą: Współdzielenie wiedzy i doświadczenia wewnątrz organizacji oraz zewnętrznych partnerów jest istotne dla stymulowania innowacji.

 3. Wsparcie kierownictwa: Wsparcie kierownictwa w zakresie innowacji i jakości jest niezbędne dla stworzenia środowiska, w którym te wartości są priorytetowe.

 4. Badania i rozwój: Inwestycje w badania i rozwój są kluczowe dla tworzenia nowych produktów, usług i technologii oraz ciągłego doskonalenia istniejących.

 5. Zarządzanie ryzykiem: Innowacje wiążą się z pewnym stopniem ryzyka, dlatego istotne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem w celu minimalizowania negatywnych skutków.

 6. Współpraca i partnerstwa: Głownie specjalizujemy się w przysporzeniu aktywów metodyką „Strategic Stakeholders”. Współpraca z innymi firmami, uczelniami, organizacjami badawczymi itp. może przyspieszyć proces innowacyjny poprzez wymianę wiedzy i zasobów. Ograniczamy w tych obszarach spowolnienie zwiększając tworzenie aktywów technologicznych/produktowych/usługowych oraz wartości dodanych kreacyjnych i marki.

 7. Diversity i inkluzja: Różnorodność specjalizacji w zespole może przyczynić się do różnorodności pomysłów i podejść, co stymuluje innowacje.

 8. Monitorowanie jakości: Systematyczne monitorowanie jakości produktów lub usług pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych problemów i wprowadzanie poprawek.

 9. Cykl życia produktu: Wprowadzenie innowacji i jakości od momentu projektowania do utrzymania i recyklingu produktu lub usługi jest ważne dla trwałego sukcesu oraz poszukiwania czynników przysporzenia ekonomicznego a niekiedy tylko zbudowania zamkniętej na konkurencję grupy adoracyjnej w biznesie czy łańcuchu dostaw.

 10. Proces ciągłego doskonalenia: Ustanowienie procesu ciągłego doskonalenia pomaga w stałym podnoszeniu jakości oraz wprowadzaniu nowych innowacji.

 11. Zrozumienie klienta: Analiza potrzeb i oczekiwań klientów jest kluczowa dla dostarczania produktów lub usług, które rzeczywiście odpowiadają na ich potrzeby.

 12. Benchmarking: Dysponując własnym Instytutem Analiz A360 oraz siecią społecznością grupy A360 możemy bardziej konkretnie i precyzyjnie zejść na poziom regionalny lub branżowy/dziedzinowy. Porównywanie się z najlepszymi w danej dziedzinie pomaga identyfikować obszary do poprawy i inspirację dla innowacji.

 13. Wsparcie technologiczne: Dostęp do odpowiednich narzędzi i technologii może przyspieszyć proces innowacyjny. Część narzędzi lub dostępu do nich w dłuższej perspektywie może zostać nabyta efektem aplikacji unijnej.

 14. Świadomość rynku: Zrozumienie trendów rynkowych i konkurencji pomaga w ukierunkowaniu innowacji na obszary o największym potencjale. Eksperci z Grupy A360 są swoim doświadczeniem, kontaktami, zdrowym u podstawy „kręgosłupem” i „rysem histologicznym” na etapie budowania świadomości rynku na rzecz Interesariuszy i Beneficjentów.

 15. Zarządzanie projektami: Efektywne i odpowiedzialne za obszar uczestniczenie czy zarządzanie projektami innowacyjnymi jest ważne dla zapewnienia terminowości i efektywności działań oraz wykorzystania tego etapu na zbudowanie skutecznych zespołów lub efektywnych projektów towarzyszących.

Ekosystem Analizy Rynku - Benchmarking

Ekosystem analizy rynku i benchmarkingu to struktura obejmująca różne elementy i procesy związane z badaniem rynku oraz porównywaniem działalności własnej firmy z najlepszymi praktykami branżowymi. Benchmarking to technika porównywania swoich procesów, produktów lub usług z tymi, które uznawane są za najlepsze i najgorsze w danej branży. Posiadając własny Instytut Analiz A360 oraz Społeczność Grupy A360 wykonać możemy w zaciszu zadania, które na rynku są wysoko wyceniane, a zwykle za które należy osobno zapłacić wysokie honoraria. Oto kluczowe aspekty zawarte w tym ekosystemie:

 1. Badanie rynku: Analiza rynku obejmuje zrozumienie trendów, potrzeb klientów, konkurencji, potencjalnych bariery wejścia, rozmiaru rynku i innych kluczowych czynników.

 2. Wybór kryteriów benchmarkingowych: Określenie konkretnych obszarów, które zostaną porównane z najlepszymi praktykami. To może obejmować procesy operacyjne, jakość produktów, efektywność kosztową itp.

 3. Identyfikacja benchmarków: Wybór firm, produktów lub usług, które uznawane są za najlepsze w danej dziedzinie. To mogą być konkurencyjni gracze lub firmy spoza branży, które wykazują doskonałość w danym obszarze.

 4. Zbieranie danych: Zbieranie informacji zarówno o własnych procesach, produktach i usługach, jak i o benchmarkach. To może obejmować dane finansowe, wskaźniki wydajności, dane jakościowe itp.

 5. Analiza danych: Porównywanie danych własnych z danymi benchmarkowymi w celu zidentyfikowania różnic, osiągnięcia oraz obszarów do poprawy.

 6. Wnioski i plany działania: Na podstawie analizy danych wypracowanie konkretnych wniosków oraz planów działania w celu poprawy procesów, produktów lub usług.

 7. Wdrożenie zmian: Realizacja działań poprawczych i doskonalących w oparciu o wyniki benchmarkingu.

 8. Monitorowanie postępów: Śledzenie wprowadzonych zmian i porównywanie osiągnięć z początkowymi danymi oraz benchmarkami.

 9. Doskonalenie ciągłe: Proces benchmarkingu i analizy rynku jest iteracyjny. Firmy stale starają się doskonalić swoje działania, dostosowując się do zmieniających się trendów i oczekiwań rynku.

 10. Wymiana wiedzy: Współdzielenie wyników i wniosków z benchmarkingu wewnątrz organizacji może pomóc w tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia.

 11. Zewnętrzne źródła danych: Używanie źródeł zewnętrznych, takich jak raporty branżowe, badania rynku i analizy konkurencji, aby zdobyć szerszy kontekst.

 12. Zrozumienie różnic kulturowych: W przypadku globalnego benchmarkingu, uwzględnienie różnic kulturowych i regionalnych, które mogą wpływać na interpretację wyników.

Ekosystem Organizacyjny

Ekosystem organizacyjny to złożona sieć elementów, procesów, relacji i czynników, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Pod tą terminologią ujawniamy nasze szerokie pojęcie, które obejmuje różne aspekty zarządzania, kultury organizacyjnej, struktury, procesów biznesowych i relacji między ludźmi. Oto niektóre kluczowe elementy, które mogą być zawarte w ekosystemie organizacyjnym:

 1. Struktura organizacyjna: Układ hierarchii, władzy i odpowiedzialności w organizacji, który wpływa na sposób organizacji pracy i komunikacji.

 2. Kultura organizacyjna: Wartości, przekonania, normy i zwyczaje, które fokusują grupę projektową na skutek działań biznesowych oraz wykorzystując atmosferę w organizacji w celu uzyskiwania stabilności i odpowiedzialności.

 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Procesy związane z rekrutacją, specjalistycznym podnoszeniem kwalifikacji, motywacją, kwantyfikowaną oceną oraz tworzeniem środowiska sprzyjającego wydajności, stabilności i zaangażowaniu.

 4. Komunikacja wewnętrzna: Skuteczna komunikacja między pracownikami, zespołami i poziomami hierarchii jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania organizacji grupy projektowej. Niwelujemy na przykład niedopasowanie pomiędzy światem nauki i biznesu oraz praktyki rynkowej.

 5. Procesy biznesowe: Struktura i przepływ pracy w organizacji, włączając procesy operacyjne, produkcyjne, sprzedażowe, zarządzanie projektem, itp.

 6. Innowacje i doskonalenie ciągłe: Tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom oraz procesy ciągłego doskonalenia zarówno produktów, usług, jak i procesów oraz co ważne ich skalowalności rynkowej niezależnie od czynnika wpływu na potrzeby (rynkowy, techniczny, zabezpieczenia rynku, etc.).

 7. Zarządzanie zmianą: Umiejętność dostosowywania organizacji do zmieniających się warunków rynkowych, technologicznych i organizacyjnych.

 8. Efektywność operacyjna: Optymalizacja procesów w celu osiągnięcia wyższej wydajności i redukcji kosztów.

 9. Liderstwo i zarządzanie: Umiejętność kierowania zespołami, podejmowania decyzji i wyznaczania strategicznego kierunku. Naszym celem jest takie wytworzenie potencjału, aby szybko przejął wieloletnią kompetencje i kwintesencje dorobku ekspertów z różnych dziedzin gospodarki oraz z różnych poziomów rozwoju gospodarczego adekwatnych Podmiotów „Learn to Job”.

 10. Zarządzanie ryzykiem: Analiza, zarządzanie i minimalizacja ryzyka związanego z działalnością organizacji, projektu, ekspansji rynkowej. Specjalizujemy się w kilkunastu kierunkach/dziedzinach i rynkach zagranicznych – posiadamy rezydentów zagranicznych co pozwala nam na skuteczność i pozyskiwanie aktualnej wiedzy.

 11. Zrównoważoność: Uwzględnienie aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w działaniach organizacji.

 12. Partnerstwa i relacje: Współpraca z innymi firmami, dostawcami, klientami, uczelniami itp. w celu osiągnięcia wspólnych celów. Specjalizujemy się w działaniach projektowych wykorzystując „Strategic Stakeholders” co pozwala na skrócenie dojścia do założonych efektów o co najmniej połowę prognozowanego czasu.

 13. Zarządzanie wiedzą: Tworzenie, zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie wiedzy wewnątrz organizacji. Instytut analiz A360 przejmuje część ciężaru inercji statycznej lub dynamicznej pozyskiwania i migracji wiedzy.

 14. Motywacja i zaangażowanie pracowników: Tworzenie środowiska, które zachęca pracowników/Partnerów, Interesariuszy do osiągania wyższej wydajności i zaangażowania oraz osiągania kwantyfikowanych wskaźnikami kamieni milowych.

 15. Technologia i narzędzia: Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, systemów informatycznych i technologii w procesach organizacyjnych. Dla każdego projektu budowany jest współużytkowany Dashboard A360.

Podsumowanie – ekosystem organizacyjny stanowi całościowe spojrzenie na sposób, w jaki organizacja/projekt funkcjonuje w kontekście wewnętrznym i zewnętrznym. Skupia się na złożoności relacji i procesów, które wpływają na efektywność, kulturę, osiąganie pośrednich celów i długoterminowy sukces organizacji.

Ekosystem Aplikacyjny Beneficjentów i Interesariuszy

Ekosystem aplikacyjny związany ze składaniem projektów do finansowania unijnego, to kompleksowy zestaw elementów, procesów i interakcji, które wspomagają Beneficjentów (osoby lub organizacje starające się o finansowanie) oraz Interesariuszy (osoby lub grupy zainteresowane wynikami projektów) w składaniu wniosków o wsparcie finansowe z funduszy unijnych. To dynamiczne środowisko obejmujące wiele etapów od planowania projektu do jego realizacji i ewaluacji. Oto kluczowe elementy zawarte w tym ekosystemie:

 1. Planowanie projektu: A360, Beneficjenci i Interesariusze opracowują projekt w oparciu o cele, potrzeby i priorytety określone przez programy finansowania unijnego.

 2. Identyfikacja źródeł finansowania: Wybór odpowiednich funduszy unijnych lub programów dostępnych dla danego projektu i obszaru działań.

 3. Tworzenie wniosku: Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie, który zawiera informacje o celach projektu, budżecie, harmonogramie, zaangażowanych partnerach itp. A360 skupia się na głównie wytworzeniu kontentu wniosku oraz na przeprowadzeniu wartswy dowodowej innowacyjności, obszarów ekspansji, konkurencji, analiz rynkowych, ryzyka, etc.. Firmy współpracujące (partnerskie A360) mogą i chętnie wezmą odpowiedzialność organizacyjną za cały proces przeprowadzenia aplikacji.

 4. Współpraca z partnerami: Jeśli projekt wymaga partnerstwa do którego namawiamy, A360, Beneficjenci oraz wspólnie identyfikujemy i nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami lub instytucjami w ramach grupy Interesariuszy/Projektowej.

 5. Techniczne aspekty aplikacji: Składanie wniosków odbywa się zazwyczaj poprzez platformy online, co wymaga znajomości procedur technicznych i wykorzystania odpowiednich narzędzi. Odpowiednią warstwą dowodową dywersyfikujemy ograniczenia liczby znaków w danych narzędziach generatora. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dla niektórych tylko obszarów wiedzy/kontentu wniosku warstwa dowodowa, analityczna jest publikowana w Instytucie Analiz A360 pod linkiem projektowym czy statystycznym a niekiedy odsyła eksperta do Dashboardu.

 6. Zrozumienie wymogów: Beneficjenci muszą dokładnie zrozumieć wymogi, kryteria i oczekiwania określone w programach finansowania unijnego. Nie problem jest pozyskać dotacje – zwykle problemem, który słychać na rynku jest jej poprawna realizacja i rozliczenie oraz trwałość rezultatów. Nasi Partnerzy administrowania wnioskiem i my tworzymy ramy bezpieczeństwa i co ważniejsze eksperckie na poziomie interpretacyjnym.

 7. Ewaluacja i wybór projektów: Organizacje zarządzające programami unijnymi przeprowadzają proces oceny i wyboru projektów do finansowania. A360 oraz nasi Partnerzy, współpracownicy w imię ewentualnego „succes fee”, także zadbają o przeprowadzenie warstwy dowodowej a także bedą uczestniczyli w Panelach Ekspertów Organizacji Finansujących (dotyczy zarówno krajowych jak i europejskich Jednostek Finansujących). W przypadku starania się o finansowanie z rynku USA umożliwimy udział eksperta  z dziedzinowym, regionalnym doświadczeniem. W przypadku starania się o środki z VC przygotujemy lub skoordynujemy z naszymi Partnerami VC wartość rynkową aplikacji w celu finasowania biernego lub w szczególnych przypadkach aktywnego. 

 8. Zarządzanie projektem: Po uzyskaniu finansowania, Beneficjenci muszą efektywnie zarządzać projektem, monitorując postępy, wydatki i wyniki.

 9. Raportowanie i rozliczanie: Regularne raportowanie o postępach projektu i wydatkach jest wymagane, a Beneficjenci muszą spełniać kryteria rozliczeniowe.

 10. Współpraca z Interesariuszami: Efektywna komunikacja i zaangażowanie Interesariuszy (np. lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, biznesu) może przyczynić się do lepszego sukcesu projektu.

 11. Monitorowanie i ewaluacja: Badanie wyników projektu w trakcie i po jego zakończeniu w celu oceny skuteczności i osiągnięcia celów.

 12. Zrównoważony rozwój: Zapewnienie, że projekty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu lub sektora, po zakończeniu finansowania.

 13. Kapitał ludzki: Dbałość o kwalifikacje i kompetencje pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

 14. Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem, które mogą wpłynąć na realizację projektu.

 15. Zgodność z przepisami: Zapewnienie zgodności projektu z regulacjami i wymogami funduszy unijnych oraz lokalnymi przepisami.

Ekosystem aplikacyjny związany ze składaniem projektów do finansowania unijnego obejmuje cały proces od planowania po monitorowanie i ewaluację, a jego skuteczność wymaga skoordynowanego działania Beneficjentów, Interesariuszy oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi.

Ekosystem Ryzyka Projektowego

Ekosystem ryzyka projektowego to kompleksowy zestaw elementów, procesów i czynników związanych z identyfikacją, oceną, zarządzaniem oraz minimalizacją ryzyk w trakcie realizacji projektów. Ryzyko projektowe odnosi się do niepewności, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów projektu. Tworzenie efektywnego ekosystemu ryzyka projektowego jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami i minimalizowania potencjalnych negatywnych skutków.

Oto kluczowe elementy zawarte w ekosystemie ryzyka projektowego:

 1. Identyfikacja ryzyka: Proces identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szans, które mogą wpłynąć na projekt. Obejmuje analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka.

 2. Ocena ryzyka: Analiza wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk. Pomaga priorytetyzować i skoncentrować wysiłki na najważniejszych zagrożeniach.

 3. Planowanie zarządzania ryzykiem: Opracowanie strategii i działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków ryzyk i maksymalizację korzyści wynikających z szans.

 4. Monitorowanie ryzyka: Stałe śledzenie ryzyk w trakcie trwania projektu, aby reagować na zmiany sytuacji i nowe czynniki ryzyka.

 5. Reakcje na ryzyko: Opracowanie konkretnych planów działania w przypadku wystąpienia ryzyka, w tym strategii minimalizacji, akceptacji, transferu lub unikania ryzyka.

 6. Komunikacja: Współdzielenie informacji o ryzykach i działaniach zaradczych wśród zespołu projektowego oraz zainteresowanych stron.

 7. Zarządzanie zmianą: Ryzyko może prowadzić do potrzeby wprowadzenia zmian w planie projektu. Umiejętność elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków jest krytyczna.

 8. Zarządzanie dostawami: Ryzyko związane z dostawcami i dostawami komponentów lub usług może wpłynąć na harmonogram i rozliczenie projektu.

 9. Zarządzanie konfliktami: Ryzyko związane z konfliktami w zespole lub między zainteresowanymi stronami może negatywnie wpłynąć na projekt.

 10. Dokumentacja ryzyka: Rejestrowanie i dokumentowanie wszystkich aspektów związanych z ryzykiem, w tym identyfikację, ocenę, działania zaradcze i rezultaty.

 11. Analiza historyczna: Korzystanie z danych i wniosków z wcześniejszych projektów, aby unikać powtarzania tych samych błędów.

 12. Kultura ryzyka: Tworzenie świadomości w zespole projektowym na temat znaczenia identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Jako eksperci i audytorzy jesteśmy przyzwyczajeni do działania według norm ISO i branżowych.

 13. Technologie i narzędzia: Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i systemów do monitorowania, analizy i zarządzania ryzykiem projektowym.

 14. Edukacja i szkolenie: Zapewnienie, że członkowie zespołu projektowego i zarządzający ryzykiem mają odpowiednie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ekosystem Realizacji Projektu oraz Odpowiedzialności za Projekt

Ekosystem realizacji projektu oraz odpowiedzialności za projekt obejmuje poszerzony zakres elementów, procesów i ról związanych z planowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem projektu oraz określeniem, kto jest odpowiedzialny za poszczególne aspekty, a także jaką odpowiedzialność ponosi. W ramach tego ekosystemu istnieje wiele kluczowych elementów, które wpływają na skuteczne zarządzanie projektem. Oto niektóre z nich:

1. Planowanie projektu:

 • Definiowanie celów, zakresu i celu projektu.
 • Określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu.
 • Wypracowanie harmonogramu i budżetu projektu.
 • Określenie kluczowych wyników oraz mierników sukcesu.

2. Projektowanie:

 • Tworzenie szczegółowych planów i strategii dotyczących różnych obszarów projektu.
 • Rozważanie technicznych i funkcjonalnych aspektów projektu.
 • Określenie struktury zespołu projektowego oraz odpowiednich ról.

3. Wdrażanie:

 • Koordynowanie działań zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Przydzielanie zadań członkom zespołu projektowego.
 • Zarządzanie dostawami i zasobami.
 • Rozwiązywanie ewentualnych problemów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji.

4. Monitorowanie i kontrola:

 • Śledzenie postępu projektu i porównywanie go z planem.
 • Identyfikacja odchyleń od planu i podejmowanie działań korygujących.
 • Monitorowanie jakości i efektywności działań projektowych.

5. Komunikacja:

 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji między członkami zespołu projektowego.
 • Informowanie interesariuszy o postępach projektu.
 • Rozwiązywanie wątpliwości i dostarczanie informacji.

6. Odpowiedzialności:

 • Określenie, kto jest odpowiedzialny za różne aspekty projektu.
 • Zdefiniowanie ról i zakresu obowiązków dla członków zespołu projektowego.
 • Ustalanie hierarchii decyzyjnej i struktury odpowiedzialności.

7. Ryzyko i zarządzanie konfliktami:

 • Identifikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z projektem.
 • Rozwiązywanie konfliktów między członkami zespołu projektowego lub zainteresowanymi stronami.

8. Ewaluacja i ocena:

 • Ocena wyników projektu w odniesieniu do założonych celów.
 • Analiza, co można poprawić w tym i przyszłych projektach oraz co ważne w okresie ich trwałości.

9. Składanie raportów i dokumentacja:

 • Tworzenie raportów o postępach projektu i wynikach.
 • Dokumentowanie wszystkich etapów projektu i podejmowanych działań.

10. Zarządzanie zmianą:

 • Rozważanie ewentualnych zmian w harmonogramie, zakresie lub planie projektu.
 • Ocenianie wpływu zmian na projekt i podejmowanie decyzji.
Przykłady Realizacji

Liczba projektów zrealizowana przez ekspertów mówi sama za siebie. Trudno jest w kilku słowach metodą empiryczną pokazać wszelkie dokonania, które także należą do  know how naszych Partnerów, Klientów, Interesariuszy mimo, że jesteśmy autorami źródłowymi..

Jednakże postaramy się poniżej zobrazować stan wiedzy, doświadczenia, kompetencji i sprawności rynkowej. 

Krok A360 - Ekosystem Ekspansji Rynkowej

"Innovation is not just about creating new products; it's about changing the way we think.." - Clayton Christensen

Jakie kroki składają się na ekosystem ekspansji rynkowej A360?

Wyszukiwanie
Interesariuszy
Ustanowienie
strategicznego sojuszu
Wniosek o dofinansowanie
(do 100% dofinansowania)
Przejdź do projektu i
Idź do Rynku
Przeszukiwanie bazy danych Instytutu Analiz A360 pod kątem potencjalnych Interesariuszy dla projektu
Ustanowienie strategicznego sojuszu z interesariuszami i partnerami w zakresie aktywów projektu
Przeniesienie ustaleń i celów projektu do wniosku o dofinansowanie (do 100% dofinansowania).
Wdrożenie projektu i wdrożenie aktywów ekspansji rynkowej przez Interesariuszy

Krok A360 - Ocena Aktywów Innowacji

Istnieje kilkaset metodologii oceny innowacyjności w kontekście strategii produktowej, które można wykorzystać w kontekście strategii rynkowej Interesariuszy (patrz. Metody, Modele Innowacyjności w Teorii Innowacji).

Do najbardziej niekwantyfikowanych popularnych metodyk należą, np.

 1. SWOT – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 2. Koncepcja Kanvasa – mapa myśli, która pomaga wizualizować i rozwijać pomysły
 3. Model McKinseya – ramy strategiczne, które pomagają ustalić priorytety strategiczne
 4. Teoria Diamonda – pozwala na identyfikację i wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu
 5. Analiza Pięciu Sił Portera – narzędzie do oceny siły rynkowej i konkurencji
 6. Scenariusze przyszłości – metoda identyfikacji i oceny potencjalnych scenariuszy rozwoju rynku i sytuacji biznesowej
 7. Mapa wartości – narzędzie do identyfikacji wartości oferowanych przez produkt i dostosowanie go do potrzeb interesariuszy.
Warto zauważyć, że powyższe metodyki mają wartość intelektualną, ale nie posiadają wartości wskaźnikowej lub walorów skwantyfikowanego modelu.
 

W kontekście strategii produktowej Interesariuszy, metodyki te mogą być wykorzystane do oceny potrzeb i wymagań różnych grup Interesariuszy, aby zaprojektować produkt, który spełnia ich oczekiwania i potrzeby. Przykłady metodologii, które ułatwiają zrealizować te zadanie, to dość popularne metody stosowane powszechnie w biznesie:

 1. Persona – metoda tworzenia fikcyjnych profili klientów, które pomagają w projektowaniu produktów, które odpowiadają potrzebom klientów
 2. Design thinking – podejście projektowe, które kładzie nacisk na zrozumienie i spełnienie potrzeb użytkowników
 3. Analiza rynku – badanie rynku i trendów, aby zidentyfikować luki na rynku i potrzeby klientów
 4. User stories – technika opisu wymagań użytkownika w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań wobec produktu
 5. Testowanie użytkowników – proces badania produktów przez użytkowników, aby ocenić ich użyteczność i zadowolenie z użytkowania.

Krok A360 - INŻYNIERIA JAKOŚCI

Dla międzynarodowych Klientów/Koncernów/ Grup Producenckich oraz mikro i małych Przedsiębiorstw tworzymy zarówno procesy inżynieryjne, jak i jak na przedstawionym przykładzie realizujemy proces tworzenia dokumentacji specjalistycznej na poziomie np. PPAP przemysłu motoryzacyjnego (producent silników lotniczych i pojazdów, np. Rolls Royce), przemysłu lotniczego, przemysłu wojennego (dla np. „Defense Logistics Agency – Land and Maritime” – USA), branży morskiej (producent skuterów wodnych – Belassi), przemysłu meblarskiego, metalowego (Xometry USA/Europe) i wielu innych.

Za zgodą koncernu mamy możliwość pokazania Dashboardu A360 z referencyjnymi wykonaniami projektów, które nie grożą emisją know how upublicznionych projektów Interesariuszy w łańcuchu dostaw.

Krok A360 - ANALITYKA, BENCHMARKING, RYNKI

Dla przeciwwagi prezentujemy zakres analityczny wykonywany podczas realizacji projektu dla wysoko-technologicznego a jednocześnie mikroprzedsiębiorstwa „STARUP”

Mamy możliwość pokazania Dashboardu A360 z referencyjnymi wykonaniami części zakresu dowodowego analitycznego na potrzeby zarówno biznesowe jak i niezbędnego naszym zdaniem w zakresie oceny aplikacji z ramienia Komisji Europejskiej.

Krok A360 - MAPA PROJEKTOWA

Nie pozostawiamy niczego przypadkowi nadając ton koncepcyjny zarówno pozyskania funduszy jak i projektu rynkowego (osadzenia w biznesie). Obok przedstawiamy naszego autorstwa część mapy referencyjnego projektu realizowanego dla i razem w Partnerstwie z  małym przedsiębiorstwem działającym w trybie mikro-sieci usługowej i dystrybucyjnej.

Wszystkie działania mają na celu optymalne wykorzystanie finansowania danego projektu, pomysłu, zamierzenia, albo kroku pośredniego do właściwej ekspancji.

Nie pozostawiamy niczego przypadkowi wsłuchując się we wszystkie bóle oraz rozwiązania rynkowe oczami poszczególnych specjalistów Interesariuszy.W końcowej wersji zaczynamy łączy kontent biznesowy niekiedy powiązując „ogień” i „wodę”.

Obok przedstawiamy naszego autorstwa tylko część mapy wsłuchiwania się w punkt widzenia członka zespołu, który potem poddajemy obróbce rynkowej, dziedzinowej, analitycznej, skalowalności, kwantyfikacji korzyści, priorytetów i wielu innym metodom patrzenia nie zapominając na żadnym etapie o kwantyfikacji wynikających kamieni milowych.

Każdy proces wsłuchiwania wykonujemy dogłębnie i wszystkie zapisy ubrane w miary i priorytety podajemy tym samym zasadom oceny aby móc realnie porównać i scalić potrzeby i metody rozwojowe.

Krok A360 - DLACZEGO A360 JEST OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM

Skuteczność powstawania, wdrożenia INNOWACJI oraz SUKCESJI RYNKOWEJ zależy od:

- źródeł danych BENCHMARKINGU branżowego rynków docelowych oraz technologii

- pomocy w pozyskaniu źródeł danych rynkowych i dziedzinowych oraz spojrzenia ekspansywnego

- WIEDZY pochodzącej ze świata nauki oraz znajomości rynków ekspansji rynkowej

- KOMPETENCJI biznesowej

- DOŚWIADCZEŃ z realizacji projektów B+R+I (R&D), audytowania MDSAP i rejestracji wyrobów FDA, HEALTH CANADA,

- projekt mikro-firmy z kategorii "polski Startup" może być "SEXY"

- projekt firmy technologicznej z kategorii "europejski Startup" może być wizytówką POLSKIEJ NAUKI

- ZDOLNOŚCI do dobrania oraz udowodnienia "wskaźników innowacyjności" na stan bieżący

- KREOWANIA metodologii dla różnych komisji i ekspertów ( w tym VC) "metod oceny innowacyjności"

- uzyskiwania WYSOKICH OCEN świadczenia usług i dostarczania produktów

- budowania RELACJI PARTNERSKICH dostarczanych usług i INTERIM

- EMISJI WIEDZY dopasowując do skali przedsiębiorstwa i jego przedsięwzięć

- kwantyfikowane mapy korzyści innowacji vs STRATEGIA MARKETINGOWA

- EKSPERCI z doświadczeniem w firmach auditorskich (US/UE), certyfikacyjnych (UE) wdrażają spojrzenie sukcesu

Krok Klientów - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

EKSPERCI zawsze dostarczą optymalną niezobowiązującą na wstępie ilość niezbędnego potencjału - Państwa kolej - zapraszamy