FAP Financial Appraisal Profile - Profil Wyceny Finansowej

FAP Financial Appraisal Profile - Profil Wyceny Finansowej

W NPVP „wartość ekonomiczną” projektów ocenia się za pomocą metody skorygowanej stopy dyskontowej w celu obliczenia ich wartości bieżącej netto (NPV = ogółem wszystkich zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w trakcie trwania projektu – wartość bieżąca koszt kapitału projektu), zdyskontowanego okresu zwrotu (określany jako próg rentowności), czyli punkt, w którym zdyskontowane zwroty z projektu są równe kosztowi kapitału projektu), zdyskontowany wskaźnik zwrotu (DPBI otrzymuje: podział początkowego kosztu kapitału projektu na skumulowane zdyskontowane netto wpływy pieniężne; tzn. pokazując, ile razy początkowy koszt inwestycji został odzyskany), a krańcowa stopa wzrostu (MGR = [(DPBI) 1 / n – 1] x 100,
tj. krańcowy zwrot z projektu po zdyskontowaniu wpływów pieniężnych według kosztu kapitału.