37001 System AntykorupcyjnyOutsourcing / InsourcingOutsourcing / Insourcing Systemów ZarządzaniaOutsourcing / Insourcing SzkoleniowySystemy Zarządzania ISOSzkolenia ISO

Ramy Prawne stosowania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg. normy ISO37001

Międzynarodowe akty:

Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu korupcji z dnia 31 października 2003 (Dz.U. z 20017r. Nr.84, poz563)

Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej (ratyfikowana dnia 25 stycznia 2015r.).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady I Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego: zwalczanie korupcji w UE COM(2011).

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.Urz UE L 192z 31 lipca 2013r., s.54

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Rady z 11 lipca 2012 roku w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (2012/0193 COD).

Uchwała nr.37 Rady ministrów z dnia 1 kwietnia 20144. W sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Kodeks Karny obowiązujący w Polsce

W kodeksie karnym zidentyfikowano następujące obszary:

  • łapownictwo bierne I czynne (art.229 k.k.);
  • płatna protekcja (art.230 I 230a k.k.);
  • przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 Par. 2 k.k.);
  • przekupstwo I sprzedajność w kontekście wyborczym (art. 250 a k.k.)
  • poświadczenie nieprawdy w dokumencie- korupacja gospodarcza – żądanie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnica za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku (art. 271 Par. 3 k.k.);
  • przestępstwa korupcyjne w kontekście niewypłacalnosci i upadłości (art. 302 Par. 2 I 3 k.k.);
  • udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak również działanie w porozumieniu z inną osobą na szkodę właścicieli mienia albo osoby lub instytucji (art. 305 Par. 1 k.k.).