Optymalizacja Zarządcza

Zarządzanie kosztami zmiennymi a w tym kosztem zmiennym jednostkowym towaru/usługi, pozwala na precyzyjne oraz adaptujące się na bieżąco:
 • budżetowanie,
 • kalkulowanie progu rentowności,
 • kalkulowanie cennika i rabatów,
 • uzyskiwanie rentowności,
 • prowadzenie nadzoru kosztowego we wszystkich komórkach,
 • prognozowanie,
 • uzyskanie pewności decyzyjnej,
 • monitorowanie realnych kosztów.

Koszt Zmienny oraz Zmienny Koszt Jednostkowy należą do  procesu Optymalizacji Zarządczej, w którym prowadzony jest Rachunek Kosztów Zmiennych RKZ.

Przeciwieństwem Zmiennego RKZ (rachunek kosztów zmiennych) jest koszt stały wyliczeniowy pochodzący z rachunku kosztów pełnych RKP, wynikający z prowadzonej rachunkowości podatkowej (np. RZiS, Bilans).

Różnice pomiędzy RKP (rachunek kosztów pełnych – księgowość tradycyjna podatkowa) vs RKZ (rachunek kosztów zmiennych – księgowość zarządcza/kalkulacyjna).

 • Koszty poniesione liczone metodą RKP.

 • Koszty poniesione liczone metodą RKZ

RKP liczony metodą tradycyjną uwzględnia koszty nabycia oraz koszty nabyte w danym okresie np. miesiąca rozrachunkowego.

RKZ liczony metodą optymalizacji zarządczej oprócz kosztów nabycia uwzględnia uwzględnia zmienne koszty stałe funkcjonowania oraz co najważniejsze, adaptuje się wartością do wydarzeń gospodarczych.

 • górny wykres ukazuje adaptacyjność Zmiennego Kosztu w celu np. ustalenia progu rentowności, gdzie w obiektywny sposób ukazał działalność poniżej kosztów.
 • dolny wykres bazował na RKP średniego kosztu, gdzie przy niskiej marży sugerował, iż generowany jest dochód, a w rzeczywistości ponoszona była strata.

Metodyka liczenia

Zastosowano metody statystyczne MNK (metoda najmniejszych kwadratów – Twierdzenie Gaussa – Markow) w celu oszacowania różnic pomiędzy wartościami obserwowanymi a teoretycznym – wyznaczając kowariancje i wariancje, wyliczając także tym samym koszt zmienny jednostkowy na sztukę towaru/usługi/produktu przypadający w danym okresie.

Co wyliczamy:

 • Jednostkowy Koszt Zmienny na szt/towaru, usługi
 • Koszt Zmienny wolumenu kosztów towarowych (nabycia, wytworzenia)

Dwa wyliczenia – dwa współczynniki na dany okres, a jakie korzyści dla Podmiotu?

Korzyści podejścia w Optymalizacji Zarządczej z wykorzystaniem metody RKZ (rachunek kosztów zmiennych) przy ustalaniu:

 • Zmiennego Kosztu,
 • Zmiennego Progu Rentowności,
 • Zmiennego Kosztu Jednostkowego (towaru/usługi/nabycia/wytworzenia).
 • Kalkulacji cenowych, rabatowych, promocyjnych,
 • Kosztów Marketingowych,
 • Kosztów utrzymania zapasu,
 • Kosztów wydziałowych mających punkt odniesienia w kosztach towarów/usług,
 • Efektywności Kapitału Ludzkiego oraz metod gratyfikacji za osiągnięte wyniki,
 • Prognoz kosztu jednostkowego, realnego kosztu zmiennego a także progu rentowności oraz wielkości budżetu do wykonania na kolejny okres.

Wyliczyliśmy współczynniki, ale co dalej?

Należałoby zastanowić się nad monitoringiem historii, decyzji oraz prognoz.

Wystarczy otrzymać od nas link do własnego Monitora Zarządzania.

Korzyści z Monitora Zarządzania On-line

 • Zanim powstanie problem już wiemy, jaka jest tendencja, czyli można podejmować decyzje,
 • Bieżący stan kosztów, progów w Podmiocie
 • Aktualne i zmienne współczynniki kosztów,
 • Współczynniki kosztów są podstawą do szybkich decyzji Personelu,
 • Widoki personalizowane są w zależności od stanowiska, wydziału, menadżera oraz uprawnień,
 • Nie wymagana jest inwestycja w infrastrukturę informatyczną – wystarczy przeglądarka oraz hasło dostępu,
 • Aktualizacja danych trwa do 24 godzin.

Podsumowanie

Trochę zaangażowania na początku, potem czas pożytkujemy wraz z Personelem na przemyślenie decyzji w oparciu o dane mierzalne.

Dwa współczynniki, a korzyści do oszacowania w najbliższym nadchodzącym okresie.

Personel zamiast siedzieć nad raportami, aktywnie wspiera kreatywność w innych zadaniach.