Analizy Biznesowe A360

Analizy Biznesowe A360

Instytut Analiz Personalizowanych A360

Analizy Biznesowe Grupy A360 wykonywane są w Instytucie Analiz A360

Instytut Analiz A360 to komórki badawcze i analityczne zajmująca się zbieraniem, analizowaniem i prezentowaniem danych statystycznych z różnych dziedzin, w tym biznesu, technologii, mediów, branżowe, nauki, internacjonalizacji, rynkowe i wielu innych.

 

Strona internetowa Instytutu Analiz A360 oferuje dostęp do bazy danych zawierającej ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, raportów i infografik. Dane te są zbierane z różnych źródeł, takich jak instytucje rządowe, badania rynku, organizacje międzynarodowe oraz publikacje naukowe oraz prowadzi własne analizy branżowe, segmentacyjne, rynkowe, dziedzinowe, biznesowe, komercjalizacji, innowacyjności, benchmarkingowe i wiele innych opartych na danych zarówno grup firm jak i sieciowych Podmiotów oraz danych pozyskanych w wyniku indywidualnych usług na rzecz Interesariuszy, którzy wyrazili zgodę na ich publikację oraz anonimizację*.

 

Grupa A360 oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Klienci indywidualni będący Partnerami grupy mogą skorzystać z darmowego konta, które daje dostęp do podstawowych danych statystycznych i infografik, a także z subskrypcji, która pozwala na pełny dostęp do bazy danych i narzędzi analitycznych. Firmy mogą natomiast skorzystać z usług badawczych i konsultingowych, które pomagają w analizie rynku, monitorowaniu trendów i podejmowaniu decyzji biznesowych opartych na danych.

*Anonimizacja to proces usunięcia lub zastąpienia informacji identyfikujących zbiór danych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny lub inne dane osobowe, w celu zapewnienia prywatności i ochrony danych osobowych.

Celem anonimizacji jest zapobieżenie identyfikacji konkretnej osoby poprzez uniemożliwienie łączenia informacji z danymi identyfikującymi. Anonimizacja jest szczególnie ważna w przypadku danych medycznych, finansowych lub innych poufnych informacji, które mogą być wykorzystane do celów nieautoryzowanych, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe lub naruszenia prywatności.

Istnieją różne metody anonimizacji danych, takie jak usunięcie informacji identyfikujących, zamiana ich na pseudonimy lub zastąpienie ich wartościami losowymi. Ważne jest, aby anonimizacja była dokładna i kompletna, aby uniknąć możliwości odzyskania danych identyfikujących przez złych aktorów.

Analizy Grupy A360 w Rezydenturach

Analizy Biznesowe Online

W Grupie 360 można zamówić analizy online.

Dane zostaną wygenerowane w Instytucie Analiz A360. Po wygenerowaniu analiz, Interesariusze zgromadzić je na Indywidualnym sporządzonym Dashboard A360 można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów i tablic sporządzonych dla Biznesu Interesariusza, oraz je użytkować i pobierać.

 

Analizy, zawierają m.in:

 • dane i logo na życzenie Zamawiającego,
 • interaktywne pola danych i wykresy, pozwalające poprzez „kliknięcie” uzyskanie wyników retrospektywnych dla oznaczonego zagadnienia,
 • terminologię przekazaną nam w formie danych, przez Zamawiającego,
 • zunifikowane, poprzez terminologię, standardy wizualizacji oraz zoptymalizowane do szybkiego zrozumienia,
 • możliwość pobrania pliku PDF oraz prezentacji w PowerPoint (zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji programów),
 • możliwość współużytkowania przez nieograniczoną liczbę pracowników Zamawiającego, co pozwala z czasem uzyskać standard prezentacji/wizualizacji/zrozumienia dla Podmiotu,
 • walidację Eksperta,
 • poszerzone informacje w celu możliwości zróżnicowanej interpretacji przez Zamawiającego,
 • analizy wykonywane są standardowo do 30 stron,
 • optymalizację informatyczną (responsywność) dla strony WWW Zamawiającego, projektora, komputera, tabletu oraz telefonów,
 • wersję polskojęzyczną oraz inną wersję językową o ile dane wejściowe są przygotowane pod nią,
 • chronione  prawami autorskimi algorytmy oraz jej warstwy wizualizacji.

Analizy Personalizowane Klienta

Na portalu Audit360 można zamówić usługę przeprowadzenia analiz personalizowanych przez branżowego Eksperta.

Na portalu Dashboard A360, po wygenerowaniu analiz i materiałów, można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów, tablic oraz spół-użytkowanych dokumentów, sporządzonych dla Twojego Biznesu pod indywidualnym spersonalizowanym Państwa logo oraz je prezentować na zewnątrz jako własne, użytkować i pobierać.

 

Analizy, dodatkowo zawierają, m.in:

Consulting/Outsourcing

 • opinię Eksperta w zakresie problematyki,
 • opinię Eksperta, dotyczącą właściwego podejmowania decyzji na bazie wyników analizy,
 • wskazanie kierunków rozwoju, 
 • materiał szczegółowy, będący wynikiem osobistego zaangażowania Eksperta,
 • szersze ujęcie problematyki z punktu widzenia obszarów, strategii oraz operacyjności Podmiotu,

Insourcing

efekty konsultingu oraz dodatkowo;

 • pracę wdrożeniową Eksperta na bazie opracowanych wyników analiz w danym Podmiocie,
 • wyniki oraz narzędzia przygotowania specjalistycznego stanowiska pracy, 
 • wyniki przygotowania specjalistów, pracowników podmiotu.

Interim

 • pracę wdrożeniową Specjalisty na stanowisku pracy u Zleceniodawcy,
 • przyspieszone osiąganie wyników wraz z doskonaleniem narzędzi dla docelowego pracownika, 
 • budowanie zespołu i procedur w celu przygotowania specjalistycznego obszaru dla etatowego Lidera lub Grupy.

Analizy Sprawozdawcze

Sprawozdawcze:

 • powiązanie analiz finansowych z niefinansowymi,
 • powiązanie logistyki przepływów materiałowych z ze wskaźnikami biznesowymi KPIs,
 • powiązanie przepływów informacyjnych, informatycznych z analizami z innych obszarów,
 • powiązanie zarządzania wskaźnikowego HR-owego z analizami biznesowymi oraz finansowymi,
 • powiązanie KPIs z finansowymi oraz niefinansowymi analizami,
 •  łańcuch wielostronnych powiązań analiz ze wszystkich lub wybranych kluczowych obszarów Organizacji.

Analizy Niefinansowe

Niefinansowe:

 • na bazie Dyrektywy 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do:
  ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez odpowiednio duże spółki oraz grupy,
 • wykorzystania wytycznych standardu, np. GRI G4,
 • proces wpisywania się aktywów wg. strategii ESG.
 • na potrzeby strategii własnej Organizacji,
 • wymagania Inwestorów, Klientów,
 • wymagania lub tendencje rozporządzeń krajowych Ministerstwa Finansów, Ustaw, w tym Ustawy o rachunkowości.

Analizy Logistyczne

Produkt, Zapas, Magazyn, Przepływ, Dostawy, Popyt, Planowanie:

 • analiza rotacji produktów/zapasów,
 • analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,
 • analiza regionalizacji sprzedaży,
 • analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,
 • analiza struktury zapasów,
 • koszty łączne zapasów,
 • koszty uzupełniania zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty braku zapasu,
 • koszty nadmiaru zapasu,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),
 • analiza EWD (Ekonomiczna Wielkość Dostawy)
 • Analiza POK1 i POK2 (analiza wskaźnikowa dostępności zapasu)
 • analiza oraz prognozowanie trendów i popytu,
 • modele ekonometryczne,
 • analiza cyklu uzupełnienia zapasu,
 • analizy porównawcze.

Analizy Finansowe

Finanse:

 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,
 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego „LWO”,
 • „WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.
 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model „Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),

Analizy Biznesowe

Ludzie, Branża, Wydajność, Produktywność:

 • analizy efektywności zaangażowanego kapitału ludzkiego,
 • analizy wydajności oraz produktywności,
 • analizy branżowe porównawcze (benchmarking),
 • analizy efektywności produkcji,
 • analizy efektywności usług,
 • analiza trendów i heurystyka trendów,
 • analiza projektów gospodarczych,
 • analiza optymalizacji wypłacanych prowizji i ich wpływu na przyrost,
 • analiza korelacji nakładów vs efektów (decyzja, strategia, motywacja, efekt),
 • analiza wskaźnikowa – Planuj, Wykonuj, Mierz, Ucz się,
 • wskaźnikowe zarządzanie przez wagi i priorytety (np. Klienci, Sieć, infrastruktura, Zapasy, IT, Bezpieczeństwo, Zmiany, Zarządzanie Projektami, Administracja,

Analizy Branżowe

Branżowe, Modelowe:

 • prognoza wartości danej nieruchomości,
 • model wskaźnikowej oceny należytej staranności,
 • analiza efektywności naukowo-badawczych podmiotów „StartUp”,
 • wskaźnikowe zarządzanie „Serwisem”, „Usługami”,
 • narzędzia analityczne dla „Project Manager”,
 • analityka Six Sigma,
 • analiza i wskaźniki zarządzania ryzykiem,
 • analiza SWOT, TOWS, SOAR, PESTEL, STEP, DESTEP,
 • analizy SCRS, BCG, GAP, FMEA, VRIO, VEST, PEST,
 • analizy STEEPLE, 5 SIŁ PORTERA, FFC, DOTS, STEER, VUCA,
 • analizy LEPEST, CEE, SLEPT, SWEOT, SCORE, STEEPV, SMOG,
 • analizy SMART, SFA, SPACE, ANSOFF, GE-Mc KINSEY, SWIFT,
 • analizy CREST SHoT, STRIDE, STROBE, RISE, ERICA, OODA,
 • i wiele innych typów, które można znaleźć w Instytucie Analiz A360.

Analizy Kapitału Ludzkiego

Mierniki absencji

• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
• Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
• Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
• Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
• Wskaźnik godzin nadliczbowych

Mierniki doboru pracowników

• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

Mierniki szkoleń

• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń
• Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
• Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
• Mierniki terminowości szkoleń

Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym    

•    Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)    
•    Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)    
•    Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)    
•    Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)    
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)    
•    Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

• Analizy statystyczne
• Analiza dynamiki
• Analiza struktury
• Analiza ABC
• Analiza XYZ
• Analiza ABC – XYZ
• wiele innych

Analizy Branżowe

Ogólne mierniki działu personalnego

• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

Wskaźniki kosztowe w obszarze personalnym – wskaźniki efektywności oraz rezultatu

• Koszty zatrudnienia pracownika
• Koszty rekrutacji
• Koszty selekcji
• Koszty wprowadzenia do pracy
• Koszty BHP
• Koszty szkoleń
• Koszty motywowania pozafinansowego
• Koszty ocen okresowych
• Koszty wynagrodzeń
• Koszty absencji
• Koszty fluktuacji

Mierniki fluktuacji i rotacji kadr

• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik „Rookie”
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

Mierniki dotyczące motywowania pracowników

• Wskaźniki efektywności osobowej – porównawcze
• Wskaźniki rankingowe
• Wskaźniki niedostosowawcze
• Wskaźniki wpływu motywacji na efektywność i lojalność
• Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

Mierniki zatrudnienia

• Czas trwania zatrudnienia formalnego
• Koszt zatrudnienia formalnego
• Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

Przykład Metod Wykonywania Analiz

Zagadnienie Innowacyjności w kontekście Wniosków Unijnych

W kontekście składania wniosków unijnych dowody na innowacyjność mają kluczowe znaczenie dla uzyskania finansowania z Unii Europejskiej. Działania innowacyjne są często finansowane z funduszy unijnych, a wnioskodawcy muszą przedstawić konkretne dowody na to, że ich projekt jest innowacyjny i wprowadza coś nowego na rynek lub w danej dziedzinie.

Dowody na innowacyjność mogą obejmować takie elementy jak:

 • Opis innowacyjności projektu: należy opisać, jak projekt wprowadza coś nowego na rynek lub w danej dziedzinie, jakie są jego zalety i jak będzie się przyczyniał do rozwoju danej dziedziny.
 • Analiza rynku: należy przedstawić badania rynku, które pokazują, że projekt odpowiada na realne potrzeby rynkowe lub społeczne. Należy udokumentować, że istnieje zapotrzebowanie na produkt lub usługę oferowaną przez projekt.
 • Analiza konkurencji: należy przeprowadzić analizę konkurencji, która pokaże, że projekt jest innowacyjny i wyróżniający się na tle innych rozwiązań rynkowych.
 • Opis technologii i procesów produkcyjnych: należy opisać, jakie są innowacyjne technologie lub procesy produkcyjne wykorzystywane w projekcie i w jaki sposób przyczyniają się one do poprawy jakości, wydajności lub zwiększenia zysków.
 • Rekomendacje od ekspertów: można przedstawić rekomendacje od ekspertów w danej dziedzinie, którzy potwierdzą innowacyjność projektu i jego wartość.

Dowody na innowacyjność powinny być oparte na rzetelnych i aktualnych danych oraz na weryfikowalnych źródłach. Należy pamiętać, że konkurencja o fundusze unijne jest duża, dlatego ważne jest, aby przedstawić jak najwięcej konkretów i przekonać komisję, że projekt rzeczywiście jest innowacyjny i warto go wesprzeć finansowo.

Faza 1 - Biznesowa Analiza Aktywów Innowacyjności Produktowej/Podmiotowej

Biznesowa analiza aktywów innowacyjności produktowej lub podmiotowej to proces oceny potencjału innowacyjnego danego przedsiębiorstwa, którego celem jest identyfikacja mocnych i słabych stron w zakresie innowacji oraz określenie sposobów na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie przewagi na rynku.

Analiza aktywów innowacyjności produktowej odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia nowych produktów lub usług, które odpowiadają na potrzeby rynkowe i przynoszą wartość dodaną dla klientów. W ramach analizy ocenia się m.in. potencjał innowacyjny produktów, stopień ich oryginalności i unikalności, a także zdolność przedsiębiorstwa do wprowadzania nowości na rynek oraz doskonalenia już istniejących produktów.

Natomiast analiza aktywów innowacyjności podmiotowej skupia się na zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia i wykorzystywania innowacji w procesach biznesowych, np. w zakresie zarządzania, produkcji, marketingu czy sprzedaży. W ramach analizy ocenia się m.in. zdolność przedsiębiorstwa do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, elastyczność i innowacyjność procesów biznesowych, a także kompetencje kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania innowacjami.

W obu przypadkach analiza aktywów innowacyjności może być pomocna w określeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz w wyborze narzędzi i działań, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i przyspieszenie wzrostu.

Faza 2 - Wartościowanie Aktywów Innowacji poprzez Potrzeby Pozyskania Potencjału

Wartościowanie aktywów innowacji poprzez potrzeby pozyskania potencjału to proces określenia wartości innowacyjnych aktywów przedsiębiorstwa w oparciu o potrzeby pozyskania i wykorzystania potencjału innowacyjnego.

Proces ten polega na ocenie wartości stanu posiadania oraz potrzeb nabycia poszczególnych aktywów innowacyjnych, takich jak np. własności intelektualnej, zaawansowanej technologii, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia pracowników, infrastruktury, etc. a także relacji z partnerami biznesowymi czy możliwości rozwoju nowych produktów lub usług. Ocena wartości aktywów innowacyjnych polega na identyfikacji tych, które mają największy potencjał dla dalszego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.

Wartościowanie aktywów innowacji poprzez potrzeby pozyskania potencjału opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo, które posiada aktywa innowacyjne o dużej wartości, jest bardziej atrakcyjne dla inwestorów, partnerów biznesowych i klientów. Wartość tych aktywów może być wykorzystana w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, pozyskania nowych klientów czy też nawiązywania strategicznych partnerstw biznesowych.

Proces wartościowania aktywów innowacyjnych poprzez potrzeby pozyskania potencjału jest ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko określenie wartości poszczególnych aktywów, ale również wybór najlepszych działań, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie ich potencjału, zakup nowych a w konsekwencji na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Faza 3 - Transpozycja Aktywów Innowacji na Potrzeby Aplikacji Dofinansowania

Transpozycja aktywów innowacji na potrzeby aplikacji dofinansowania to proces przekładania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa na konkretne wymagania stawiane przez programy unijne lub krajowe, w celu uzyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności.

W ramach procesu transpozycji aktywów innowacji na potrzeby aplikacji dofinansowania należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami programów, w tym kryteriami oceny projektów i wysokością dostępnych środków. Następnie należy przeanalizować posiadane aktywa innowacyjne i określić, które z nich najlepiej odpowiadają na wymagania programu, jakie są ich mocne strony i wady oraz jakie korzyści przedsiębiorstwo może dzięki nim osiągnąć.

W dalszej części procesu należy opracować projekt aplikacji dofinansowania, uwzględniający wymagania programu oraz potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, a także przedstawić plan wdrożenia projektu, w tym kalendarz działań i budżet projektu.

Przyłącz się do Liderów Innowacji