A360 Teoria Innowacyjności

A360 TEORIA INNOWACYJNOŚCI

Innowacyjność, to zdolności organizacji do tworzenia nowych i wartościowych rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności, poprawy jakości oraz rozwoju.

Wśród głównych koncepcji teoretycznych związanych z innowacyjnością można wymienić:

 1. Model liniowy innowacji – według tego modelu, innowacje powstają na skutek badań i rozwoju prowadzonych przez naukowców, a następnie są wprowadzane na rynek przez przedsiębiorstwa.

 2. Model interaktywny innowacji – według tego modelu, innowacje powstają w wyniku interakcji między różnymi podmiotami, takimi jak naukowcy, przedsiębiorcy, klienci, dostawcy i konkurenci.

 3. Teoria klastrowa – ta teoria zakłada, że innowacje powstają w miejscach, gdzie skoncentrowana jest wiedza i zasoby związane z daną dziedziną lub branżą.

 4. Teoria sieciowa – według tej teorii, innowacje powstają w wyniku współpracy między różnymi podmiotami, które tworzą sieć powiązań i relacji.

 5. Teoria absorpcji – ta teoria zakłada, że innowacje powstają na skutek zdolności przedsiębiorstw do absorbowania i wykorzystywania wiedzy i doświadczeń innych podmiotów.

 6. Teoria ekonomii behawioralnej – według tej teorii, decyzje dotyczące innowacji podejmowane są w oparciu o czynniki emocjonalne i poznawcze, a nie tylko ekonomiczne.

 7. Model kreatywności – ten model zakłada, że innowacje powstają na skutek kreatywnych procesów, które prowadzą do powstawania oryginalnych i wartościowych pomysłów.

 8. Teoria zasobów i możliwości – według tej teorii, innowacje powstają w wyniku wykorzystania zasobów i możliwości, jakie daje przedsiębiorstwo, np. w postaci wiedzy, technologii czy kapitału ludzkiego.

 9. Teoria uczenia się – ta teoria zakłada, że innowacje powstają w wyniku procesów uczenia się, w tym poprzez eksperymentowanie, analizowanie wyników i wdrażanie zmian.

 10. Model otwartych innowacji – według tego modelu, innowacje powstają w wyniku współpracy między przedsiębiorstwami, naukowcami, dostawcami i klientami z zewnątrz organizacji.

 11. Teoria ewolucji technologicznej – ta teoria zakłada, że innowacje powstają w wyniku procesów ewolucyjnych, w których nowe technologie rozwijają się na bazie już istniejących, poprzez modyfikacje i połączenia.

 12. Teoria rynku innowacji – według tej teorii, innowacje powstają na skutek procesów konkurencji i przetargów między przedsiębiorstwami, które dążą do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług.

 13. Model transferu technologii – ten model zakłada, że innowacje powstają na skutek transferu wiedzy i technologii między różnymi podmiotami, w tym między naukowcami, przedsiębiorcami i instytucjami badawczymi.

 14. Teoria kapitału intelektualnego – według tej teorii, innowacje powstają na skutek wykorzystywania i rozwijania kapitału intelektualnego, czyli wiedzy, doświadczeń i umiejętności pracowników i przedsiębiorstw.

 15. Teoria cykli koniunkturalnych – ta teoria zakłada, że innowacje powstają w wyniku cyklicznych zmian koniunktury gospodarczej, w tym w okresach spowolnienia, kiedy przedsiębiorstwa dążą do poprawy swojej sytuacji poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług.

Istnieje wiele teorii innowacji oraz powstają coraz to nowe koncepcje wynikające z adekwatnego prymatu widzenia. Według A360 INNOWACJE mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak nauka, technologia, projektowanie, marketing, organizacja pracy lub inne procesy.

A360 adaptuje teorie do poziomu praktycznego zastosowania w zakresie wdrożenia lub ewaluacji INNOWACJI stosując dopasowane do skali Organizacji podejścia biznesowe:

SYSTEMOWE –  EWOLUCYJNE – INTERAKCYJNE

Znane postacie zajmujące się teoriami innowacyjności:
 1. Joseph Schumpeter – austriacki ekonomista, autor teorii rozwoju gospodarczego opartej na koncepcji „destrukcyjnej kreatywności” (creative destruction), która zakłada, że rozwój gospodarczy wynika z pojawiania się innowacyjnych produktów i procesów, które zastępują starsze rozwiązania.

 2. Everett Rogers – amerykański socjolog, autor teorii dyfuzji innowacji, która opisuje procesy, w jakie sposób nowe pomysły, produkty i usługi rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, w tym przez grupy wpływu i wczesnych adopterów.

 3. Clayton Christensen – amerykański biznesmen i teoretyk, autor teorii innowacji dysrupcyjnych, która opisuje proces, w jaki nowe, innowacyjne rozwiązania mogą zastąpić tradycyjne, ustabilizowane branże poprzez dostarczenie bardziej opłacalnych, prostszych i wygodniejszych rozwiązań dla konsumentów.

 4. Michael Porter – amerykański ekonomista, autor teorii strategii biznesowej, która obejmuje analizę konkurencji i strategii rynkowej, w tym innowacji jako kluczowego elementu zdolności przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku.

 5. Eric von Hippel – amerykański ekonomista, autor teorii użytkowników jako innowatorów, która zakłada, że to użytkownicy produktów i usług są często źródłem innowacyjnych pomysłów, a nie tylko przedsiębiorstwa i naukowcy.

 6. Henry Chesbrough – amerykański ekonomista, autor teorii otwartych innowacji, która opisuje procesy, w jakie sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać otwartą innowacyjność i współpracę z innymi podmiotami do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 7. Robert Solow – amerykański ekonomista, autor teorii wzrostu gospodarczego, która zakłada, że rozwój gospodarczy wynika z pojawiania się nowych technologii i innowacyjnych produktów i usług.

 8. Carlota Perez – ekonomistka, autorka teorii wielokrotnych rewolucji przemysłowych, która opisuje cykliczne fazy rozwoju gospodarczego, w których pojawiają się nowe technologie, systemy organizacyjne i modele biznesowe.

 9. Bengt-Åke Lundvall – ekonomista, autor teorii systemu innowacji, która zakłada, że innowacje są wynikiem interakcji między różnymi aktorami, takimi jak przedsiębiorstwa, uniwersytety, instytucje rządowe i społeczność naukowa.

 10. Chris Freeman – ekonomista, autor teorii długofalowych cykli rozwoju gospodarczego, która opisuje fazy rozwoju gospodarczego związane z pojawianiem się innowacji i nowych technologii.

 11. Giovanni Dosi – ekonomista, autor teorii ewolucyjnej ekonomii, która zakłada, że rozwój gospodarczy wynika z procesów ewolucyjnych, w których pojawiają się nowe innowacje i technologie, a starsze rozwiązania są eliminowane.

 12. Richard Nelson – ekonomista, autor teorii zasobów wiedzy, która zakłada, że przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać swoje wewnętrzne i zewnętrzne zasoby wiedzy do generowania innowacji i osiągania przewagi konkurencyjnej.

 13. Rebecca Henderson – ekonomistka, autorka teorii adaptacyjnych innowacji, która zakłada, że przedsiębiorstwa muszą być zdolne do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, aby utrzymać swoją konkurencyjność.

 14. Annalee Saxenian – socjolożka, autorka teorii klastrów innowacyjnych, która opisuje procesy, w jakie sposób przedsiębiorstwa i instytucje skupiają się w określonych obszarach geograficznych, aby dzielić się wiedzą i zasobami i generować innowacje.

W zasobach wiedze można wymieniać wielu autorów koncepcji oraz specyficznych rozwiązań. Według A360 INNOWACJE łączą ze sobą wszystkie dostępne w danym czasie aktywa danej Organizacji pozwalające na skuteczną EMISJĘ CELÓW.

A360 skupia się na praktycznych CELACH ORGANIZACJI  wyrażonych w jej:

STRATEGII – TECHNOLOGII – PRODUKTACH – PROCESACH

 

CEL INNOWACYJNOŚCI

A360 zajmuje się INNOWACJAMI w celu efektywnego znalezienia, tworzenia, oceny rozwiązań lub produktów Podmiotów
w ramach efektu docelowego w postaci SKUTECZNEJ REALIZACJI STRATEGII EKSPANSJI RYNKOWEJ

DLACZEGO A360 JEST OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM

Skuteczność powstawania, wdrożenia INNOWACJI oraz SUKCESJI RYNKOWEJ zależy od:

- źródeł danych BENCHMARKINGU branżowego rynków docelowych oraz technologii

- WIEDZY pochodzącej ze świata nauki oraz znajomości rynków ekspansji rynkowej

- KOMPETENCJI biznesowej

- DOŚWIADCZEŃ z realizacji projektów B+R+I (R&D) (Badania, Rozwój, Komercjalizacja)