Wskaźnik korzyści / kosztów i wskaźnik rentowności

Analizę korzyści wynikających z opcji w stosunku do jego kosztów, znane jest, jako Analiza Korzyści / Kosztów (B / C).

Analizę korzyści obliczamy poprzez podzielenie szacunków korzyści przez szacunki kosztów, co zostało zilustrowane w poniższym wzorze:
B / C = Szacowana sprzedaż x Szacowana stopa zysku x
Prawdopodobieństwo sukcesu // Szacowany koszt

Czynnik strategiczny (np. Stopa zysku) i czynnik ryzyka (np. Prawdopodobieństwo sukcesu) są uwzględniane w tej formule analizy finansowej. Zapisane jest, że stosunek korzyści do kosztów staje się wskaźnikiem rentowności, gdy przepływy pieniężne, korzyści i koszty są dyskontowane. Stosunek korzyści do kosztów lub rentowność Indeksu jest narzędziem ilościowym, które jest bardzo przydatne do ustalania rankingu lub ustalania priorytetów projektowania. Gdy stosunek jest większy niż 1,0, projekt jest opłacalny i przyjęty; gdy jest mniejszy niż 1,0, projekt jest nieopłacalny i odrzucony; i gdy jest równe 0, projekt jest akceptowany lub odrzucany w zależności od uwzględnienia innych czynników strategicznych, jako korzyści kompensujących koszty.
Jednak ten stosunek i indeks mają pewne wady, o których należy pamiętać, takie jak wiarygodność lub nastawienie na szacunki korzyści i kosztów; dostępność danych do szacunków; niektóre korzyści nie są mierzalne (np. podnoszenie kompetencji zespołu projektowego); zależne od charakteru jak stosunek porównania „jabłko do jabłka” (np. dwa projekty mają ten sam stosunek korzyści do kosztów wynoszący 4,0, a może on wynikać z różnych korzyści i kosztów).
Dlatego zaleca się stosowanie tego współczynnika lub indeksu
wraz z innymi narzędziami w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących wyboru projektu do realizacji.