EIS EMERGING INNOVATORS INDEX

EUROPEJSKI WSKAŹNIK - KATEGORIA "WSCHODZĄCY INNOWATOR"

Coroczna europejska tablica wyników innowacyjności (EIS) zawiera ocenę porównawczą wyników państw członkowskich UE w zakresie badań naukowych i innowacji oraz relatywne mocne i słabe strony ich systemów badań naukowych i innowacji. Pomaga państwom członkowskim ocenić obszary, na których muszą skoncentrować swoje wysiłki, aby zwiększyć swoje wyniki w zakresie innowacji.
Europejska tablica wyników innowacyjności (EIS) zawiera analizę porównawczą wyników w zakresie innowacji w krajach UE, innych krajach europejskich i regionalnych sąsiadach. Pierwsza edycja EIS została opublikowana w 2001 r. Z biegiem czasu ramy pomiarowe były kilkakrotnie zmieniane, przy czym ostatnia duża rewizja miała miejsce w 2021 r.

WSKAŹNIKI SUMARYCZNY INNOWACYJNOŚCI EIS 2022

WSKAŹNIKI BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU W RAMACH EIS 2022

WARUNKI RAMOWE

Zasoby ludzkie
– Nowi absolwenci studiów doktoranckich (STEM) (udział %)
– Ludność z wyższym wykształceniem (udział %)
– Ludność w wieku 25-64 lata uczestnicząca w działaniach związanych z uczeniem się przez całe życie (udziały procentowe)

Atrakcyjne systemy badawcze
– Międzynarodowe wspólne publikacje naukowe na milion mieszkańców
– Top 10% najczęściej cytowanych publikacji (% udziału)
– doktoranci zagraniczni (udział %)

Cyfryzacja
– Penetracja łączy szerokopasmowych (udział procentowy)
– Osoby, które mają ponadpodstawowe ogólne umiejętności cyfrowe (udział procentowy)

INWESTYCJE

Finanse i wsparcie
– nakłady na B+R sektor publiczny (% PKB)
– Wydatki na kapitał podwyższonego ryzyka (% PKB)
– Bezpośrednie finansowanie rządowe i rządowe wsparcie podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej

Istotne inwestycje
– Sektor przedsiębiorstw nakładów na B+R (% PKB)
– Nakłady na innowacje poza B+R (% obrotów)
– Nakłady na innowacje na osobę zatrudnioną

Wykorzystanie technologii informatycznych
– Przedsiębiorstwa prowadzące szkolenia rozwijające lub podnoszące kwalifikacje ICT swoich pracowników (udział %)
– Zatrudnieni specjaliści ICT (% ogółu zatrudnionych)

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

Innowatorzy
– MŚP z innowacjami produktowymi (udział %)
– MŚP z innowacjami w zakresie procesów biznesowych (udział %)

Powiązania
– Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi (udział procentowy)
– Wspólne publikacje publiczno-prywatne na milion mieszkańców
– Mobilność między stanowiskami w dziale zasobów ludzkich w nauce i

Technologia (% udziału)
Aktywa intelektualne
– Liczba zgłoszeń patentowych PCT na miliard PKB (w SSN)
– Liczba zgłoszeń znaków towarowych na miliard PKB (w PPS)
– Projektowanie aplikacji na miliard PKB (w PPS)

WPŁYWOWE INDEKSY

Wpływ na zatrudnienie
– Zatrudnienie w działalności wymagającej wiedzy (udział procentowy)
– Zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach (udział %)

Wpływ na sprzedaż
– Eksport produktów średnich i zaawansowanych technologicznie (udział w proc.)
– Eksport usług wiedzochłonnych (udział %)
– Sprzedaż nowych lub ulepszonych produktów („innowacje produktowe”) (% obrotów)

Zrównoważony rozwój środowiska
– Produktywność zasobów (mierzona jako krajowe zużycie materiałów (DMC) w stosunku do PKB)
– Emisje do powietrza w postaci drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) w przemyśle
– Rozwój technologii związanych ze środowiskiem

WSKAŹNIKI POŚREDNIE WPŁYWOWE W RAMACH EIS 2022

MAPA WSKAŹNIKÓW W RAMACH EIS 2022

Prosimy na poniższej „Mapie Wskaźników” wybrać („Go”) interesujący wskaźnik w celu zapoznania się z wynikami indeksów na przestrzeni kilku lat.

A360 OPTYMALNYM WSPARCIEM EMISJI RYNKOWEJ INNOWACJI MMŚP

SKUTECZNOŚĆ powstawania, wdrożenia INNOWACJI oraz SUKCESJI RYNKOWEJ zależy od:

- BENCHMARKINGU branżowego rynków docelowych oraz technologii (kwantyfikowane źródła)

- WIEDZY pochodzącej ze świata nauki oraz znajomości rynków ekspansji rynkowej

- KOMPETENCJI biznesowej

- DOŚWIADCZEŃ z realizacji projektów B+R+I (R&D) (Badania, Rozwój, Komercjalizacja)