Outsourcing / Insourcing / Consulting – Modele

Consulting - Outsourcing - Insourcing?

W ramach współpracy z biznesem, stosowane są trzy podstawowe modele usług:

 • „Consulting” – usługa doradztwa wykonywana w ustalonej procedurze Zleceniobiorcy (może mieć znamiona outsourcingu, insourcingu, mieszanego zakresu, samozatrudnienia, etc.)

 • „Outsourcing” – usługa zlecona na zewnątrz w formie tymczasowej lub stałej współpracy obejmująca zwykle zestaw procesów modelu opracowanego przez Usługobiorcę w celu wykonania powierzonego zadania.

 • „Insourcing” – wewnętrzna forma usług; często obejmuje procesy, które mogą powstać, podlegać walidacjom lub muszą być kontrolowane przez specjalistów.

Consulting jest najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy. Polega na usłudze doradztwa, wykonywanej zwykle przy założeniu ponoszenia ryzyka po stronie Zleceniobiorcy.

W przypadku outsourcingu, wysokiej klasy specjaliści, zatrudniani są w celu wykonania usług, przy wykorzystaniu swojego modelu procesowego.

W przypadku insourcingu, wysokiej klasy specjaliści, są zatrudniani przez Organizację w celu zapewnienia pracy tymczasowej na modelu procesowym wypracowanym przez Zleceniodawcę. Polega również np. na szkoleniu istniejącego personelu przygotowującym do wykonywania zadań, które w innym przypadku zostałyby zlecone na zewnątrz, albo wykonane przez podnoszącą dopiero swoje kompetencje kadrę.

Przykładem może być zatrudnienie specjalisty ds. zarządzania przepływem materiałowym/informacyjnym w łańcuchu dostaw, który zaplanuje, wdroży, udoskonali a następnie stworzy stanowiska pracy, dokona także, np. zweryfikowania umiejętności nowych lub stałych pracowników oraz opisze instrukcje dla złożonych systemów, a także, o ile zajdzie taka potrzeba wyszkoli następcę.

 

W powyższych przypadkach osiągany efekt merytoryczny może być ten sam, jednakże w przypadku:

 • „outsourcingu” – warsztat pracy i modele procesowe leżą po stronie Zleceniobiorcy, 

 • „insourcingu” – model procesu może, aczkolwiek nie musi w całości, należeć do zakresu Zleceniodawcy,

 • „consultingu” – ryzyko sukcesu, zależy od poziomu adaptacji oraz samodzielności Zleceniodawcy.

Zalety modelu – outsourcing.

 • Wdrożenie zadaniowe zlecenia dla stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności zadania bez uzależnienia się od czynników procesowych opracowanych przez Zleceniodawcę.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, o ile umowa przewidywała taki dodatkowy proces.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem, bez ponoszenia odpowiedzialności za wpływające procesy Zleceniodawcy.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniobiorcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących poza zleceniem przez autora – Zleceniodawcę.
 • stosowanie wskaźników efektywności niezależnej.

Zalety modelu – insourcing.

 • Prowadzenie i kontrolowania wewnętrznego całego procesu tematycznego rozwoju stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności w wewnętrznej grupie projektowej.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, którzy współpracują ze specjalistą.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem oraz procesami wpływającymi na zadanie.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniodawcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących autorstwem – Zleceniobiorcy.
 • stosowanie wskaźników efektywności zależnej od pod-procesów Zleceniodawcy.

Która metoda jest lepsza?

Niestety nie można tego ocenić, ponieważ to Zleceniodawca musi sobie odpowiedzieć na pytania, czy jego kultura procesowa i proceduralna Organizacji w obecnym stanie jest wystarczająco akceptowalna, czy jednak może warto pokusić się o stworzenie nowego lub udoskonalenie istniejącego modelu.

Można także wykorzystać zalety Consultingu do wykonania metody mieszanej o ustalonych granicach na bazie narzędzi i procedur stworzonych przez Zleceniobiorcę.

Narzędziem sprawdzającym, jaki może zastosować Zleceniodawca jest „audit”, który jest zobrazowaniem obecnego stanu w procesie przeglądu oraz „burzy mózgów” pomiędzy stronami usługi.

Outscoursing / Insourcing / Consulting