Dofinansowanie

Dofinansowanie

W JAKIM ZAKRESIE POMAGAMY?

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

Instytut Analiz A360 dysponuje źródłami wiedzy umożliwiającymi wykonanie benchmarkingu rozwiązania (porównania) prawie na każdym poziomie oraz zasięgu geo-lokalizacyjnym.

Dlaczego tak ważnym są źródła danych branżowych, krajowych, regionalnych, międzynarodowych, rynków docelowych, grup produktowych, etc?

Odpowiedź wydaje się prosta. Dla jednostek finansujących (poprzez wiedzę członków komisji oceny) liczy się wiarygodność zapisów wniosków Beneficjenta. Jednakże, to członkowie komisji oceny przynoszą ze sobą swój „know how”, głównie oparty o wiedzę akademicką lub ogólnodostępną. Wiarygodność biznesowa danych w tych wypadkach nie jest właściwie reprezentowana, co wynika głównie z kryteriów punktacji, jaką muszą spełnić osoby pretendujące do roli ekspertów oceny wniosków poszczególnych Jednostek.

Niestety także źródłem wytycznych do oceny chociażby innowacyjności jest „Podręcznik Oslo”, który nie podaje gotowych receptur, modeli, algorytmów, metodyki, etc. Jest wyłącznie dokumentem kierunkującym  drogą którą można przebyć, ale bez pewności czy pomysł wpisuje się w tzw. innowacje.

Dane źródłowe, analizy pochodzące z poszczególnych rynków oraz branż są chronione lub istnieje możliwość ich nabycia za dość duże środki pieniężne niekiedy niemożliwe do spełnienia świadczenie dla Beneficjentów z MŚP.

Możecie Państwo sami podjąć decyzję zakupu analiz gotowych lub
personalizowanych oraz co najmniej zapoznać się z biznesowymi wycenami takich materiałów na Świecie – zapraszamy do działu „Analityka Biznesowa”.

Instytut Analiz A360 ma dwie możliwości pozyskania wiedzy źródłowej
pomagającej ocenić chociażby innowacyjność rozwiązania oraz możliwości w
zakresie punktu odniesienia w celu oceny skuteczności ekspansji
rynkowej.

Pierwsza możliwość, to nabycie personalizowanych analiz w Państwa imieniu.

Możecie także Państwo sami podjąć decyzję zakupu analiz gotowych lub
personalizowanych – zapraszamy do działu „Analityka Biznesowa”.

Druga możliwość, to eksperci A360 Quality Group mając wiedzę o
istotnych adekwatnych merytorycznych elementach aplikacji Beneficjenta,
mając wgląd w wyniki prac analitycznych Instytutu Analiz A360 oraz
danych patentowych na rynku polskim, europejskim i światowym, są w
stanie ustalić co najmniej, czy:

a) istnieje poziom technologiczny odniesienia dla Innowacji,

b) jest możliwość upublicznienia Beneficjentowi danych porównawczych dla poziomu akceptowalnego przez Zleceniodawców analiz lub w zgodzie w wymaganiami prawa autorskiego i patentowego danego rynku regulacyjnego,

c) można stworzyć zestawienie danych analitycznych uzasadniających, że dane rozwiązanie jest co najmniej równoważne lub na dzień dzisiejszy wyprzedzające konkurencję w konkretnym rozwiązaniu.

d) można zbudować niepodważalne „broadcasting”, „storytelling” innowacji w taki sposób, aby eksperci Jednostek Finansujących nie mieli podstaw do odrzucenia koncepcji lub co najmniej skwantyfikowane dane źródłowe utrudnią im to działanie w postawieniu negatywnej oceny wynikającej z ich heurystycznej niekiedy wiedzy biznesowej nie opartej o rynki ekspansji.  

W obiegu biznesowym i naukowym istnieje kilkadziesiąt algorytmów, kilkaset modeli i tyleż samo metodyk wspierających oceny koncepcji innowacji.

Wszystkie metody i metodologie stosowane razem ze źródłami odniesienia (benchmarking) stanowią dość zaawansowane metodyki wspierające odpowiedzi nurtujące Innowatorów.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy „checklist” stosowanych modeli, metodyk, algorytmów w zakresie innowacji.

Zapraszamy do działu „Innowacyjność” na naszych stronach – publicznie udostępniamy Checklist metodyk, modeli, algorytmów, technik pomagających lub wspierających ocenę innowacji.

Jeżeli w gąszczu rozwiązań oceny innowacji versus rynki, interesariusze, technologia, etc. napotkacie Państwo problem, jaką ścieżkę wybrać, to zapraszamy do kontaktu mailowego.  

Zwykle przy ocenie wniosków lub rozwiązań analizowanych przez Członków Komisji, Interesariuszy Biznesowych, Inwestorów, etc. najważniejszym aspektem jest obrona tez poprzez pryzmat wielu warstw analitycznych:

– technologicznej,

– odniesienia do źródeł technologicznych rynkowych,

– odniesienia do źródeł komercjalizacji podobnych rozwiązań, ale zawsze z punktu widzenia czasu i miejsca emisji rynkowej rozwiązania,

– produktów i rozwiązań deNovo,

– skalowalności na etapie rozwoju rozwiązania,

– skalowalności w obszarach postępów i prawdopodobnej skuteczności ekspansji rynkowej,

– barier rynkowych w danym czasie i miejscu geo-lokalizacyjnym,

– benchmarkingu branżowego na czas skalowalności rozwoju rozwiązania jak i rozwoju sukcesji rynkowej,

– wielu innych niepodważalnych źródłowych danych oraz obszarów odniesienia versus rozwiązanie.  

Teoria innowacyjności zajmuje się badaniem procesów, które prowadzą do powstawania i rozwoju innowacji. Wśród głównych koncepcji teoretycznych związanych z innowacyjnością można wymienić:

 1. Model liniowy innowacji – według tego modelu, innowacje powstają na skutek badań i rozwoju prowadzonych przez naukowców, a następnie są wprowadzane na rynek przez przedsiębiorstwa.

 2. Model interaktywny innowacji – według tego modelu, innowacje powstają w wyniku interakcji między różnymi podmiotami, takimi jak naukowcy, przedsiębiorcy, klienci, dostawcy i konkurenci.

 3. Teoria klastrowa – ta teoria zakłada, że innowacje powstają w miejscach, gdzie skoncentrowana jest wiedza i zasoby związane z daną dziedziną lub branżą.

 4. Teoria sieciowa – według tej teorii, innowacje powstają w wyniku współpracy między różnymi podmiotami, które tworzą sieć powiązań i relacji.

 5. Teoria absorpcji – ta teoria zakłada, że innowacje powstają na skutek zdolności przedsiębiorstw do absorbowania i wykorzystywania wiedzy i doświadczeń innych podmiotów.

Wszystkie teorie innowacyjności mają na celu wyjaśnienie procesów prowadzących do powstawania i rozwoju innowacji, a ich zastosowanie pozwala na skuteczniejsze zarządzanie innowacjami w firmach i organizacjach.

Zapraszamy do zakładki „Innowacyjność”, jeżeli Państwo sami chcecie poruszać się po teoriach oraz zastosować adekwatne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Istnieją różne metody analityczne, które można stosować do analizy danych od szczegółu do ogółu i odwrotnie. Oto kilka przykładów:

 1. Analiza drzewa decyzyjnego (od ogółu do szczegółu): Ta metoda polega na przedstawieniu danych w postaci drzewa, gdzie każdy węzeł reprezentuje decyzję lub zdarzenie, a gałęzie reprezentują różne możliwe wyniki. Analiza drzewa decyzyjnego umożliwia analizę ogólnego obrazu i przejście do szczegółów, gdy jest to potrzebne.

 2. Analiza skupień (od szczegółu do ogółu): Ta metoda polega na grupowaniu podobnych obserwacji na podstawie wybranych zmiennych. Analiza skupień może pomóc w identyfikacji podobieństw między różnymi obiektami lub grupami i uzyskaniu ogólnego obrazu. Następnie można przejść do bardziej szczegółowej analizy wybranych grup.

 3. Analiza sieci społecznych (od ogółu do szczegółu): Ta metoda polega na analizie połączeń między ludźmi lub organizacjami. Analiza sieci społecznych może pomóc w zrozumieniu ogólnych struktur i wzorców, a następnie przejść do analizy szczegółów, takich jak kluczowe osoby lub grupy.

 4. Analiza tekstu (od szczegółu do ogółu): Ta metoda polega na analizie tekstu i wykrywaniu wzorców lub tematów w dużych zbiorach danych tekstowych. Analiza tekstu może pomóc w zrozumieniu ogólnych trendów, a następnie przejść do analizy szczegółów w konkretnych obszarach tekstu.

 5. Analiza mapy myśli (od ogółu do szczegółu): Ta metoda polega na graficznym przedstawieniu połączeń między różnymi pomysłami, koncepcjami lub informacjami. Analiza mapy myśli może pomóc w wyodrębnieniu kluczowych idei lub tematów i przejściu do bardziej szczegółowej analizy.

 6. Analiza hierarchiczna (od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu): Ta metoda polega na podziale zbioru danych na mniejsze grupy lub klasy, a następnie na kolejne podziały. Analiza hierarchiczna może pomóc w zrozumieniu ogólnych struktur lub szczegółowych cech.

 7. Analiza wielowymiarowa (od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu): Ta metoda polega na analizie wielu zmiennych naraz, co umożliwia odkrycie wzorców i relacji między nimi. Analiza wielowymiarowa może pomóc w analizie zarówno ogólnych trendów, jak i szczegółowych relacji.

 8. Analiza czasu (od szczegółu do ogółu lub od ogółu do szczegółu): Ta metoda polega na analizie zmian w czasie, co umożliwia zrozumienie zarówno ogólnych trendów, jak i szczegółowych zmian w czasie.

 9. Oraz wiele innych.

Te metody mogą być stosowane w różnych dziedzinach, takich jak biznes, nauki społeczne, marketing, nauki przyrodnicze i wiele innych. Wybór odpowiedniej metody analitycznej zależy od celu analizy, rodzaju danych i dostępnych narzędzi analitycznych.

Zapraszamy do zakładki „Innowacyjność”, jeżeli Państwo sami chcecie poruszać się po teoriach oraz zastosować adekwatne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Analiza regulacyjna i standaryzacji to metody analityczne, która polegają na analizie różnych regulacji i standardów w danej dziedzinie lub branży. Metody te mogą być wykorzystane do analizy danych od szczegółu do ogółu i odwrotnie. Kilka przykładów metod analitycznych, które można wykorzystać w analizie regulacyjnej i standaryzacji, to:

 1. Analiza porównawcza standardów:
  Metoda ta polega na porównaniu różnych standardów i regulacji w danej dziedzinie lub branży, aby zidentyfikować podobieństwa i różnice między nimi. Ta analiza może pomóc w zrozumieniu, jakie wymagania i kryteria są stosowane w danej dziedzinie oraz w wyznaczeniu najlepszych praktyk.

 2. Analiza wpływu regulacji:
  Metoda ta polega na badaniu wpływu różnych regulacji na daną dziedzinę lub branżę, takie jak wpływ na innowacje, konkurencję i zyski. Ta analiza może pomóc w zrozumieniu, jakie regulacje są korzystne dla rozwoju danej dziedziny lub branży.

 3. Analiza konsekwencji regulacji:
  Metoda ta polega na badaniu konsekwencji różnych regulacji na daną dziedzinę lub branżę, takie jak wpływ na inwestycje, zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Ta analiza może pomóc w zrozumieniu, jakie regulacje są korzystne dla rozwoju danej dziedziny lub branży.

 4. Analiza standardów jakościowych:
  Metoda ta polega na badaniu standardów jakościowych w danej dziedzinie lub branży, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i wyznaczyć cele jakościowe. Ta analiza może pomóc w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów lub usług.

 5. Analiza wymagań regulacyjnych:
  Metoda ta polega na badaniu wymagań regulacyjnych w danej dziedzinie lub branży, aby zidentyfikować, jakie dokumenty, procedury i formularze są wymagane do uzyskania pozwolenia lub certyfikacji. Ta analiza może pomóc w zrozumieniu procesów związanych z uzyskiwaniem pozwolenia lub certyfikacji.

 6. Inne analizy tego typu.
Zapraszamy do zakładki „Innowacyjność”, jeżeli Państwo sami chcecie poruszać się po teoriach oraz zastosować adekwatne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Wymienienie wszystkich zagadnień w zakresie wsparcia jest trudne na poziomie zarówno ogólnym jak i tym bardziej merytorycznym szczegółowym. Dlatego w imieniu wszystkich kompetencji A360 Quality Group we wszystkich rezydencjach geolokalizacyjnych i dziedzinowych podamy poniżej tylko obszary:

a) Innowacja z punktu widzenia wiedzy naukowej oraz biznesowej, rozwiązań patentowych, branżowych oraz rynkowej,

b) Marketing – od neuromarketingu, poprzez strategie aż do warstwy kwantyfikacji działań rynkowych i analitycznych,

c) Ekspansja Rynkowa – zarówno UE jak i krajów zamorskich a szczególnie tych wysokorozwiniętych i konkurencyjnych gospodarek,

d) Analityka Branżowa i Rynkowa – w tym źródła i podstawy oceny do Benchmarkingu,

e) Benchmarking – zarówno na poziomie krajowym, europejskim oraz pozaunijnym,

f) Zarządzanie Projektami oraz Obszarem Intelektualnym,

g) Inżynieria Jakości – normalizacja oraz standaryzacja na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego, medycznego, lotniczego, papierniczego, opakowaniowego oraz wielu innych, których ze względu na obszerność specjalizacji ekspertów nie jesteśmy w stanie w tym materiale wymienić.

h) Logistyka – rozumiana, jako przepływy materiałowe, informacyjne, transportowe, magazynowe, kapitału ludzkiego.

i) Zarządzanie – rozumiany obszar poprzez pryzmat jakości, normalizacji, wsparcia biznesowego, projektowego, R&D (B+R+I), sieciowego (kooperacyjnego) oraz korporacyjnego.

ŹRÓDŁA WIEDZY NAUKOWEJ I RYNKOWEJ

Wspieramy zarówno Beneficjentów wniosków o dofinansowanie, Konsorcjantów

oraz

Podmioty specjalizujące się we wsparciu merytorycznym w procedurach składania wniosków.

Wiecie już Państwo, co można finansować – potrzebujecie wsparcia w całym projekcie lub jego etapach:

Wystarczy zainicjować kontakt – formularz kontaktowy znajdziecie Państwo w menu „Kontakt”

Tematyka usług