Oferta Klienci Docelowi Bez Kategoryzacji Branży

Projekt A360

Usługi Doradcze Optymalizacji, Analiz, Prezentacji Informacji.

Wykonanie Interaktywnych Analiz, Prezentacji, Wizualizacji Informacji, Monitorów Zarządzania, Kokpitów Menadżerskich.

Wsparcie Komisji Europejskiej
w fazie wychodzenia z kryzysu oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Podmiotów

Troska dziś o jutro Podmiotów

Tarcza, pożyczka, pożyczka w części umarzalna, mikro-dotacja dla Firm pokrywa dzisiejsze straty ...., zostanie skonsumowana ...., co dalej?
Minimum rok wychodzenia rynku i Podmiotów z kryzysu.
Jak zwiększyć konkurencyjność Podmiotów? - czas na odpowiedzi.

Przedmiot Projektu A360 Wsparcia Podmiotów

Projekt A360 w zakresie możliwej bezpłatnej usługi doradczej opracuje indywidualne analizy biznesowe, finansowe, gospodarcze oraz dostarczy Kokpity Menadżerskie / Monitory Zarządzania dla Klientów do prezentacji w sposób interaktywny wyników analitycznych oraz ich aktualizacji.

Wskaźnik Rezultatu Projektu A360

Projekt ma przyczyniać się do optymalizacji kosztów działalności oraz nabycia aktywów służących progresji i ekspansji Podmiotów z uwzględnieniem skuteczności przeprowadzenia postępowania dotacyjnego na potrzeby finansowania potrzeb.

Projekt A360 - aktualizowane okresowo wyniki analiz oraz wizualizacji informacji w celu podejmowania decyzji optymalizacyjnych oraz rynkowych.

Analizy gospodarcze, rynkowe, eksportowe, innowacyjności oraz unikalności, a także jakości marki Podmiotowej, marki Produktowej.

Planowanie i analiza efektywności / rentowności; sprzedaży produktowej, wartościowania indeksów towarowych, zarządzania kapitałem ludzkim, zwrotu z zaangażowanego kapitału, optymalizacji kosztów działalności, kosztów projektowych.

Planowanie wskaźnikowe, kosztowe, finansowe, gospodarki aktywami, gospodarki zapasami, informatyczne, projektowe, minimalizacji ryzyka, podejmowania decyzji.

Zarządzanie wskaźnikowe (wskaźniki rezultatu, sukcesu KPI), dostawcami, klientami, handlowe, marketingowe, Kapitału Ludzkiego, finansowe oraz aktywami.

Prognozowanie zapasów, produktów, przepływów materiałowych, wyników gospodarczych oraz skuteczności ekspansji rynkowej. 

Benchmarking branżowy, produktowy oraz rynkowy

Merchandising, wzornictwa przemysłowego oraz marketingowe, produktowe, jakościowe, Partnerskie, Klienckie, innych obszarów działalności oraz marki Podmiotu.

Narzędzie prezentującą wykonane interaktywne raporty, prezentacje, cenniki, ankiety, wizualizacje produktów, oferty, statystyki, alarmy przekroczenia progów, ustalonych targetów, etc. dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej/na żądanie samo-aktualizacji danych.

Projekt A360 - zdolność do skutecznego tworzenia i rozwoju projektów infrastrukturalnych, badawczo-rozwojowych, ekspansji rynkowej.

Projekt planu oraz fazy ekspansywnej, a także finansującej/dotacyjnej związany z zakupami infrastrukturalnymi i aktywów mających na cel intensyfikacje sprzedaży, produkcji produktów lub usług Podmiotu na rynkach docelowych.

Projekty stworzenia zadań oraz infrastruktury, finansowania/dotacyjne mającej znamiona rozwojowych w celu powstawania oraz sprzedaży produktów i usług na konkurencyjnych rynkach, a także poszukiwania nisz.

Projekty ekspansji produktowej, usługowej, innowacyjności, marki Podmiotu oraz finansowania/dotacyjny w celu intensyfikacji działalności Podmiotu na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Projekt A360 - Monitory Zarządzania / Kokpity Menadżerskie / Kokpity Wizualizacji do prezentacji oraz aktualizacji interaktywnych analiz biznesowych.

Monitory Zarządzania A360, których główną cechą jest wytworzenie centrum zarządzania informacją pochodzącą z analiz A360 zindywidualizowanych dla Podmiotu w istotnych obszarach działalności Przedsiębiorstwa.

Kokpity Menadżerskie składające się z Monitorów Zarządzania służące zintegrowaną, zoptymalizowaną informacją pochodzącą z Analiz A360 do podejmowania decyzji przez np. rady nadzorcze, właścicieli, udziałowców, zarządy, menadżerów, liderów, kierowników, kadrę współpracującą.

Indywidualny Kokpit Wizualizacji – prezentujący wykonane interaktywne raporty, prezentacje, cenniki, ankiety, produkty, oferty, statystyki, alarmy przekroczenia progów, ustalonych targetów, etc. dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej/na żądanie samo-aktualizacji danych.

Projekt A360 - Panele Wizualizacji do skutecznej prezentacji oraz prostej aktualizacji informacji.

Monitory A360, których główną cechą jest atrakcyjna oraz skuteczna prezentacja danych o każdym charakterze informacji.

Monitory A360 do skutecznej oraz atrakcyjnej zaprezentowania dokonań, wyników, danych, prezentacji multimedialnych.

Korzyści wsparcia Podmiotów wynikami projektu A360

Wskaźnik rezultatu
Projekt ma przyczyniać się do podejmowania branżowych skutecznych decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych w Podmiotach.​

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia Zarządów, Liderów istotnych działów poszczególnych Podmiotów – Zapasy, Logistyka, Marketing, Serwis, Zakupy, Dystrybucja, Eksport, HR.

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia – Optymalizacja, Rentowność (Aktywów, Płynności, Produktów/Zapasów, Kapitału Ludzkiego, Ekspansji, Logistyki, Dystrybucji, Marketingu), Wskaźniki KPI Sukcesu, Infrastruktura, Innowacyjność, Ryzyka. 

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia – sporządzenie Analizy Gospodarczej, Rynkowej, Płynności, Rentowności (istotne obszary), Wskaźnikowej KPI, Marketingowej, Aktywów i Dotacji.

Indywidualny Monitor Analiz Klienta / Kokpit Menadżerski – prezentujący wykonane analizy oraz  wyliczenia w formie graficzno-algorytmicznej dla istotnych, opracowanych obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej aktualizacji danych.

Indywidualny Kokpit Wizualizacji – prezentujący wykonane interaktywne raporty, prezentacje, cenniki, ankiety, produkty, oferty, statystyki, etc. dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej/na żądanie samo-aktualizacji danych.

Opracowanie draftu Biznes Planu realizacyjnego na potrzeby uzyskania wsparcia dotacyjnego w zakresie analizowanych obszarów optymalizacji, ekspansji rynkowej – zakres infrastrukturalny oraz rynkowy zwiększenia produktywności i innowacyjności/unikalności produktów oraz usług.

Przykłady Interaktywnych Analiz A360
Monitorów Zarządzania A360
Kokpitów Menadżerskich A360​

Wsparcie Biur Rachunkowych, Doradczych, Finansowych

Wsparcie Zarządów, Działów, Zespołów, Grup Roboczych

Analizy, Prezentacje
Wizualizacje Danych

Analizy Decyzyjne
Wizualizacje Informacyjne

Dashboard
Monitory Zarządcze

Monitory Zarządzania
Kokpity Menadżerskie

Adresaci Wsparcia

Wskaźnik Rezultatu
Projekt wspiera mikro, małe, średnie oraz duże Podmioty, obejmując swym zasięgiem wszystkie województwa z założeniem proporcjonalności.

Wsparcie Branżowe

Wskaźnik Rezultatu
Projekt wspiera rozwój branż oraz formy działalności Podmiotów, obejmując swym zasięgiem wszystkie województwa z założeniem proporcjonalności.

Wszystkie branże PKD

Obszary Wsparcia

Wskaźnik Rezultatu
Projekt ma wspierać, co najmniej dwa istotne z punktu widzenia Podmiotu obszary działalności Organizacji.

Obszar Zarządzania
Obszar Wydziałowy
Obszar Przedmiotowy
Obszar Modelowy
Obszar Informacji, Prezentacji, Wizualizacji
Korzyści projektowe A360 dla służb księgowych, finansowych Podmiotów

Wskaźnik Rezultatu
Projekt ma także przyczyniać się do rozwiązywania problemów Biur Rachunkowych
oraz służb księgowo-finansowych, doradczych, raportowania.

Problemy
Rozwiązania

Zmniejszenie skutków przekłamań, niezrozumienia treści, aktualizowania, poprawiania błędów, wymiany danych w procesie raportowania w formie papierowej, na bazie niestandardowych szablonów oraz  plików. Powstanie środowiska dostępnością i wizualizacji online danych raportowania dla Liderów.

Zmniejszenie pracochłonności, poprzez konwersje, rozłożenie, ujęcie w szablony oraz zweryfikowania jakości danych.

Zmniejszenie istotnego wpływu na życie osobiste pracowników związane z zadaniami potrzeb raportowania, poprzez zoptymalizowanie dokumentacji oraz ustalenie szablonów.

Ograniczone zasoby służb księgowych, finansowych, to już nie problem – przez określony czas projektu zespół dysponuje bezpłatnymi interim zasobami Ekspertów.

Dane pochodzące od służb finansowych, kadrowych, księgowych, innych działów, poprzez system algorytmiczny i konwersji danych zostaną przetworzone na szablony, zindywidualizowane wykresy wizualizacji, które będą prezentowane online w Podmiocie na Monitorach Zarządzania A360 Liderów.

Eksperci na siebie wezmą obowiązek konwersji danych, ew. zbudowanie algorytmów przeliczeniowych, powstanie szablonów oraz ich  interaktywną wizualizacje na indywidualnym Monitorze Zarządzania Menadżera.

Eksperci mogą wziąć na siebie czynność wykonania konwersji wyników sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej na dane służące rachunkowości zarządczej.

Na narzędziach dostarczonych przez Microsoft, powstanie komunikacyjny pomost online, pomiędzy źródłem danych, poprzez system analiz algorytmicznych a miejscem prezentacji wyników na interaktywnych nośnikach w postaci Kokpitów/Monitorów Zarządzania A360.

Wielowątkowość Analiz A360, skwantyfikowanie metod wskaźnikowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności Klienta, bazowanie na wizualizacji, zrozumieniu danych i wyników (Kokpity A360) oraz rozłożenia aktywów, zdecydowanie ułatwi planowanie podatkowe, optymalizację wykorzystania aktywów, uwzględniając prawidłowość podejmowania decyzji, także w przypadku „krótkiej kołdry”. 

Metody Wsparcia

Insourcing / Interim / Outsourcing

Oferty A360

Oferty branżowe oraz dedykowane formie działalności Organizacji

Instytucje Wspierające Programy, Doświadczenie Ekspertów, Efekty Projektu​
Informatyczne Informacje A360

U Klienta nie wymagane jest wdrożenia oprogramowania oraz dodatkowe zakupy infrastruktury IT.
Użytkownik korzysta jedynie z przeglądarki internetowej lub telefonu, tabletu.

Wszystkie dane przekazane do A360 zapisywane są albo na serwerach Klienta, albo na dedykowanych serwerach utrzymywanych przez Partnera Microsoft w ramach jego infrastruktury Azure.

Zagwarantowane jest tym samym odpowiednie zaplecze technologiczne oraz stosowane są najnowocześniejsze aktualizowane w Microsoft metody w zakresie bezpieczeństwa danych.

Dane programu systematycznie są backupowane na specjalne serwery typu klastrowego. Dzięki temu dane użytkowników, którzy korzystają z systemu nie zostaną utracone.

Środowisko hostingowe zostało tak skonfigurowane aby awaria sprzętowa czy nawet niedostępność jednego z centrów hostingowych nie powodowały niedostępności usługi A360.

Stosowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa w warstwie sieciowej.

Monitorowany jest ruch 24/7/365. Wszelkie ataki cybernetyczne na infrastrukturę wykrywane są natychmiastowo, a interwencja podejmowana jest bezzwłocznie.

Połączenia z systemem A360 dokonywane są z wykorzystaniem protokołu SSL, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między systemem, a użytkownikiem.

Połączenia z systemem A360 dokonywane są z wykorzystaniem protokołu SSL, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między systemem, a użytkownikiem.

Użytkownicy korzystający z panelu klienta posiadają unikalne loginy i hasła o odpowiedniej sile.

Hasła i identyfikatory wpisywane przez użytkowników przekazywane są przez Internet w formie zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL z 256-bitowym kluczem szyfrującym, analogicznie jak w kontach bankowych z dostępem przez Internet.

W przypadku, gdy dane niezbędne do zasilenia A360 muszą być przesyłane często lub nawet „na żywo”, gdy ilość plików jest znaczna lub też gdy przesyłane są dane szczególnie wrażliwe rekomendujemy dedykowaną integrację z A360.

W ramach integracji pomiędzy IT Użytkownika a A360, możliwe jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przysyłania danych zarówno na poziomie sieci/połączenia jak i samych danych. Dodatkowo integracja dedykowana gwarantuje pełną synchronizację oraz kompletność informacji o przesłanych i odebranych plikach, jak również umożliwia pobierania danych z wielu źródeł (wielu systemów informatycznych wykorzystywanych przez Podmiot).

Istnieje wiele modeli usprawnienia, czy komfortu Użytkownika w ramach korzystania z systemów A360, chociażby w ramach Mobilności A360. Dodatkowe udogodnienia mogą wiązać się z zakupem licencji Microsoft lub innego oprogramowania.

Nowości Audit360