Oferta Biura Rachunkowe A360

Projekt A360
dla Biur Rachunkowych

Usługi Doradcze Optymalizacji, Analiz, Prezentacji Informacji
w imieniu Biur Rachunkowych

Wykonanie Interaktywnych Analiz, Prezentacji, Wizualizacji Informacji, Monitorów Zarządzania, Kokpitów Menadżerskich.

Wsparcie Komisji Europejskiej
w fazie wychodzenia z kryzysu oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Podmiotów

Rola Biur Rachunkowych.... Troska dziś o jutro Klientów

Tarcza, pożyczka, pożyczka w części umarzalna, mikro-dotacja dla Firm
pokrywa dzisiejsze straty,....... zostanie skonsumowana ...... co dalej?
Minimum rok wychodzenia Rynku i Podmiotów z kryzysu.

Przedmiot Projektu A360 Wsparcia Podmiotów

Projekt A360 w zakresie możliwej bezpłatnej usługi doradczej opracuje indywidualne analizy biznesowe, finansowe, gospodarcze oraz dostarczy Kokpity Menadżerskie / Monitory Zarządzania dla Klientów do prezentacji w sposób interaktywny wyników analitycznych oraz ich aktualizacji.

Biuro Rachunkowe Ambasadorem wsparcia Klientów

Projekt A360 w zakresie możliwej bezpłatnej usługi doradczej opracuje
indywidualne analizy biznesowe, finansowe, gospodarcze oraz dostarczy Kokpity Zarządzania dla Klientów do aktualizacji danych oraz prezentacji wyników prac.

Przedmiot Projektu A360 Wsparcia Podmiotów

Projekt A360 w zakresie możliwej bezpłatnej usługi doradczej opracuje indywidualne analizy biznesowe, finansowe, gospodarcze oraz dostarczy Kokpity Menadżerskie / Monitory Zarządzania dla Klientów do prezentacji w sposób interaktywny wyników analitycznych oraz ich aktualizacji.

Wskaźnik Rezultatu Projektu A360

Projekt ma przyczyniać się do optymalizacji kosztów działalności oraz nabycia aktywów służących progresji i ekspansji Podmiotów z uwzględnieniem skuteczności przeprowadzenia postępowania dotacyjnego na potrzeby finansowania potrzeb.

Projekt A360 - aktualizowane okresowo wyniki analiz oraz wizualizacji informacji w celu podejmowania decyzji optymalizacyjnych oraz rynkowych.

Analizy gospodarcze, rynkowe, eksportowe, innowacyjności oraz unikalności, a także jakości marki Podmiotowej, marki Produktowej.

Planowanie i analiza efektywności / rentowności; sprzedaży produktowej, wartościowania indeksów towarowych, zarządzania kapitałem ludzkim, zwrotu z zaangażowanego kapitału, optymalizacji kosztów działalności, kosztów projektowych.

Planowanie wskaźnikowe, kosztowe, finansowe, gospodarki aktywami, gospodarki zapasami, informatyczne, projektowe, minimalizacji ryzyka, podejmowania decyzji.

Zarządzanie wskaźnikowe (wskaźniki rezultatu, sukcesu KPI), dostawcami, klientami, handlowe, marketingowe, Kapitału Ludzkiego, finansowe oraz aktywami.

Prognozowanie zapasów, produktów, przepływów materiałowych, wyników gospodarczych oraz skuteczności ekspansji rynkowej. 

Benchmarking branżowy, produktowy oraz rynkowy

Merchandising, wzornictwa przemysłowego oraz marketingowe, produktowe, jakościowe, Partnerskie, Klienckie, innych obszarów działalności oraz marki Podmiotu.

Narzędzie prezentującą wykonane interaktywne raporty, prezentacje, cenniki, ankiety, wizualizacje produktów, oferty, statystyki, alarmy przekroczenia progów, ustalonych targetów, etc. dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej/na żądanie samo-aktualizacji danych.

Korzyści projektowe A360 dla Klientów

Wskaźnik Rezultatu
Projekt ma przyczyniać się do optymalizacji kosztów działalności oraz nabycia aktywów służących progresji oraz szybkiej, stabilnej ekspansji Podmiotów.

Zamknięcie Kooperacyjnego Projektu A360 dotacją optymalizacyjną/ ekspansji, skutkować będzie kosztami kwalifikowanymi obsługi przyszłego projektu Klienta.

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia Zarządów, Liderów istotnych działów poszczególnych Podmiotów – Zapasy, Logistyka, Marketing, Serwis, Zakupy, Dystrybucja, Eksport, HR.

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia – założenia Optymalizacyjne, Rentowności (Aktywów, Płynności, Produktów/Zapasów, Kapitału Ludzkiego, Ekspansji, Logistyki, Dystrybucji, Marketingu), Wskaźników KPI Sukcesu, Infrastruktury, Innowacyjności oraz Ryzyka. 

30 roboczogodzin bezpłatnego Eksperckiego wsparcia – sporządzenie interaktywnej Analizy Gospodarczej, Rynkowej, Płynności, Rentowności (istotne obszary), Wskaźnikowej KPI, Marketingowej, Aktywów i Dotacji.

Indywidualny Monitor Analiz Klienta / Kokpit Menadżerski – prezentujący wykonane interaktywne analizy oraz  wyliczenia w formie graficzno-algorytmicznej dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej aktualizacji danych.

Indywidualny Kokpit Wizualizacji – prezentujący wykonane interaktywne raporty, prezentacje, cenniki, ankiety, produkty, oferty, statystyki, etc. dla istotnych, opracowanych projektem obszarów funkcjonowania i nadzoru Podmiotu z możliwością okresowej/na żądanie samo-aktualizacji danych.

Opracowanie draftu Biznes Planu realizacyjnego na potrzeby uzyskania wsparcia dotacyjnego w zakresie analizowanych obszarów optymalizacji, ekspansji rynkowej – zakres infrastrukturalny oraz rynkowy zwiększenia rentowności, produktywności i innowacyjności/unikalności produktów oraz usług.

Przykłady Analiz A360
Monitory Zarządzania A360
Kokpity Menadżerskie A360​

Wsparcie Biur Rachunkowych, Doradczych, Finansowych

Wsparcie Zarządów, Działów, Zespołów, Grup Roboczych

Analizy, Prezentacje
Wizualizacje Danych

Analizy Decyzyjne
Wizualizacje Informacyji

Dashboard
Monitory Zarządcze

Monitory Zarządzania
Kokpity Menadżerskie

Wsparcie Branżowe

Wskaźnik Rezultatu
Projekt wspiera rozwój branż oraz formy działalności Podmiotów, obejmując swym zasięgiem wszystkie województwa z założeniem proporcjonalności.

Wszystkie branże PKD

Adresaci Wsparcia

Wskaźnik Rezultatu
Projekt wspiera mikro, małe, średnie oraz duże Podmioty, obejmując swym zasięgiem wszystkie województwa z założeniem proporcjonalności.

Obszary Wsparcia

Wskaźnik Rezultatu
Projekt ma wspierać, co najmniej dwa istotne z punktu widzenia Podmiotu obszary działalności Organizacji.

Obszar Zarządzania
Obszar Wydziałowy
Obszar Przedmiotowy - Analizy i Konwersja na Decyzje w Biznesie
Obszar Modelowy
Obszar Informacji, Prezentacji, Wizualizacji
Korzyści projektowe A360 dla służb księgowych, finansowych Podmiotów

Wskaźnik Rezultatu
Projekt ma także przyczyniać się do rozwiązywania problemów Biur Rachunkowych
oraz służb księgowo-finansowych, doradczych, raportowania.

Nabycie elementów infrastruktury technicznej wymiany danych pomiędzy Biurem a Klientem.

Zmniejszenie pracochłonności usług finansowo-księgowych, poprzez rozłożenie równomierne w czasie wpływu i jakości dokumentów otrzymywanych od Klienta.

Zmniejszenie istotnego wpływu ustalonych procedur z Klientem na życie osobiste pracowników Biura, poprzez zoptymalizowanie dokumentacji Klienta (rozłożenie pracy, kwalifikacja dokumentów oraz opis).

Ograniczone zasoby zespołów księgowych, to już nie problem – przez czas projektu Biuro dysponuje bezpłatnymi interim zasobami Ekspertów.

Docelowo poprzez integrację oprogramowania (konwerter) pomiędzy Biurem a Klientem zaistnieje możliwość importowania dokumentów (faktur, magazynowych, etc.) już tylko do akceptacji, korekt, przyporządkowania, sygnowania w systemie Biura Rachunkowego.

Ogrom przepisów spoza rachunkowości – to już nie problem. Eksperci oraz Specjaliści Prawa, wezmą na siebie zadania w tym zakresie związane z obszarem i potrzebami biznesowymi Klienta.

Podzielenie się przez czas  projektu odpowiedzialnością zawodową oraz wiedzą osobistą, poprzez współpracę „ramię w ramię” z tematycznymi Ekspertami dla rozwoju, wdzięczności, przywiązania Klienta.

Eksperci na siebie wezmą obowiązek zamiany danych finansowych Klienta z Biura Rachunkowego, ew. zbudowanie algorytmów przeliczeniowych, powstanie szablonów oraz ich  interaktywną wizualizacje na kokpicie indywidualnym Klienta.

Eksperci na wyrażoną prośbę Biura Rachunkowego na siebie wezmą obowiązek zamiany wyników sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej na rachunkowość zarządczą wybranych obszarów Klienta.

Na narzędziach dostarczonych przez Microsoft powstanie pomost online pomiędzy usługami, komunikacją oraz marketingiem Biura Rachunkowego a Klientem, który otrzyma interaktywne nośniki – indywidualne Kokpity/Monitory Zarządzania A360.

Wielowątkowość Analiz A360, skwantyfikowanie metod wskaźnikowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności Klienta, bazowanie na wizualizacji, zrozumieniu danych i wyników (Kokpity A360) oraz rozłożenia aktywów, zdecydowanie ułatwi planowanie podatkowe, optymalizację wykorzystania aktywów, uwzględniając prawidłowość podejmowania decyzji przez Klienta, także w przypadku „krótkiej kołdry”. 

Metody Wsparcia

Insourcing / Interim / Outsourcing

Oferty A360

Oferty branżowe oraz dedykowane formie działalności Organizacji

Instytucje Wspierające Programy, Doświadczenie Ekspertów, Efekty Projektu.
Informatyczne Informacje A360

U Klienta nie wymagane jest wdrożenia oprogramowania oraz dodatkowe zakupy infrastruktury IT.
Użytkownik korzysta jedynie z przeglądarki internetowej lub telefonu, tabletu.

Wszystkie dane przekazane do A360 zapisywane są albo na serwerach Klienta, albo na dedykowanych serwerach utrzymywanych przez Partnera Microsoft w ramach jego infrastruktury Azure.

Zagwarantowane jest tym samym odpowiednie zaplecze technologiczne oraz stosowane są najnowocześniejsze aktualizowane w Microsoft metody w zakresie bezpieczeństwa danych.

Dane programu systematycznie są backupowane na specjalne serwery typu klastrowego. Dzięki temu dane użytkowników, którzy korzystają z systemu nie zostaną utracone.

Środowisko hostingowe zostało tak skonfigurowane aby awaria sprzętowa czy nawet niedostępność jednego z centrów hostingowych nie powodowały niedostępności usługi A360.

Stosowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa w warstwie sieciowej.

Monitorowany jest ruch 24/7/365. Wszelkie ataki cybernetyczne na infrastrukturę wykrywane są natychmiastowo, a interwencja podejmowana jest bezzwłocznie.

Połączenia z systemem A360 dokonywane są z wykorzystaniem protokołu SSL, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między systemem, a użytkownikiem.

Połączenia z systemem A360 dokonywane są z wykorzystaniem protokołu SSL, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między systemem, a użytkownikiem.

Użytkownicy korzystający z panelu klienta posiadają unikalne loginy i hasła o odpowiedniej sile.

Hasła i identyfikatory wpisywane przez użytkowników przekazywane są przez Internet w formie zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL z 256-bitowym kluczem szyfrującym, analogicznie jak w kontach bankowych z dostępem przez Internet.

W przypadku, gdy dane niezbędne do zasilenia A360 muszą być przesyłane często lub nawet „na żywo”, gdy ilość plików jest znaczna lub też gdy przesyłane są dane szczególnie wrażliwe rekomendujemy dedykowaną integrację z A360.

W ramach integracji pomiędzy IT Użytkownika a A360, możliwe jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przysyłania danych zarówno na poziomie sieci/połączenia jak i samych danych. Dodatkowo integracja dedykowana gwarantuje pełną synchronizację oraz kompletność informacji o przesłanych i odebranych plikach, jak również umożliwia pobierania danych z wielu źródeł (wielu systemów informatycznych wykorzystywanych przez Podmiot).

Istnieje wiele modeli usprawnienia, czy komfortu Użytkownika w ramach korzystania z systemów A360, chociażby w ramach Mobilności A360. Dodatkowe udogodnienia mogą wiązać się z zakupem licencji Microsoft lub innego oprogramowania.

Nowości Audit360