HoReCa

Co można sfinansować ?

# Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną tj.:
- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
- roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
- inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
- działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmiany procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

# Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzeniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

# Usługi doradcze (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Przykładowe wydatki:

# Instalacja systemów elektrycznych,
# Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
# Montaż systemów monitoringu i bezpieczeństwa,
# Ostateczne wykończenie i malowanie wnętrz,
# Kupno maszyn do produkcji nowych produktów,
# Nabywanie maszyn do szybkiego montażu komponentów,
# Zakup urządzeń do testowania jakości nowych produktów,
# Inwestycja w urządzenia do pakowania nowych produktów,
# Zakup komputerów i oprogramowania do projektowania,
# Inwestycja w technologie,
# Zakup narzędzi, środków transportu, itp.,
# Inwestycja w urządzenia do monitorowania produkcji,
# Zakup sprzętu do szkolenia pracowników, .
# Budowa systemów do segregacji odpadów na terenie zakładu produkcyjnego,
# Inwestycja w instalacje do recyklingu plastikowych butelek i opakowań,
# Wdrożenie programu recyklingu,
# Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych i magazynów energii
# Inwestycja w systemy zbierania i wykorzystywania wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych,
# Budowa stacji ładowania dla samochodów elektrycznych,
# Wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych zmniejszających ilość odpadów wytworzonych podczas produkcji,
# Inwestycja w technologie oszczędzające energię,
# Zakup urządzeń do kompostowania odpadów organicznych w celu produkcji naturalnego nawozu,
# Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami
# Utworzenie platformy e-commerce dla sprzedaży produktów lub usług online,
# Wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak zarządzanie zapasami czy obsługa księgowości,
# Implementacja narzędzi do pracy zdalnej i komunikacji online dla pracowników, zapewniając ciągłość działalności w przypadku kryzysu,
# Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej klientom składanie zamówień, planowanie wizyt czy uzyskiwanie wsparcia technicznego,
# Wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji do prognozowania trendów rynkowych i podejmowania decyzji,
# Inwestycja w platformy do e-learningu dla szkolenia pracowników z nowych technologii i umiejętności cyfrowych,
# Stworzenie cyfrowego systemu zarządzania projektem dla lepszej organizacji pracy zespołowej i monitorowania postępów projektów,
# Wdrożenie narzędzi do monitorowania rynku i konkurencji online, umożliwiających szybką reakcję na zmiany i dostosowanie strategii biznesowej,
# Utworzenie cyfrowego systemu wsparcia technicznego dla klientów, zapewniającego szybką odpowiedź na zgłoszenia i rozwiązanie problemów
# Szkolenie pracowników z nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem,
# Kursy z zakresu obsługi klienta, w tym technik komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów,
# Szkolenia z zarządzania projektem i czasem, aby efektywnie planować i realizować zadania,
# Kursy doskonalące umiejętności prezentacyjne i wystąpień publicznych,
# Szkolenie z technik negocjacyjnych i budowania relacji biznesowych,
# Kursy doskonalące umiejętności miękkie, takie jak empatia, elastyczność czy radzenie sobie ze stresem,
# Szkolenie z obsługi nowoczesnych narzędzi biurowych i programów do analizy danych,
# Kursy z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, motywacji oraz budowania zespołu,
# Szkolenie z planowania strategicznego i podejmowania decyzji biznesowych,
# Kursy z zakresu zarządzania zmianą, aby skutecznie adaptować się do nowych wymogów i sytuacji nadzwyczajnych.
# Opracowanie studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia,
# Analiza rynku i konkurencji w celu oceny potencjału nowego projektu biznesowego,
# Doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego dopasowanego do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,
# Przygotowanie strategii marketingowej dla nowego produktu lub usługi,
# Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i operacyjnych,
# Opracowanie planu finansowego i prognozy kosztów dla planowanego przedsięwzięcia,
# Doradztwo w sprawach prawnych i regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
# Opracowanie procedur technicznych oraz standardów jakości dla produktów lub usług,
# Konsultacje dotyczące optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
# Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania i poszukiwania potencjalnych inwestorów.

Do jakich firm skierowana jest dotacja?


Program skierowany do MŚP, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) W latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.

b) Prowadzą i prowadziły działalność gospodarczą w sektorach wymienionych PKD (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, edukacja, kultura) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jakie branże PKD podlegają finansowaniu?

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

Dział 85 – EDUKACJA

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.02.Z Działalność muzeów, 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jaki jest okres realizacji projektu z dotacji?

a) Realizacja projektu nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku,

b) Założony we wniosku okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przez MŚP,

c) Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Jakie są perspektywy konkursu?

a) Rozpoczęcie konkursu - miesiąc kwiecień jest najbardziej prawdopodobnym startu konkursu.

b) Konkurs trwa do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

c) Dofinansowanie otrzyma przedsiębiorstwo MŚP, które przekona skutecznie Komisję Oceny Wniosków.

d) Im lepsza i bardziej wiarygodna w źródle pochodzenia warstwa dowodowa dotycząca analiz: rynkowych, konkurencji, branży, trendów, metodyki, ryzyka, prognoz kwantyfikacji, tym lepszy gwarantowany przepis na sukces dotacyjny.

Im wcześniejsze zgłoszenie i lepszy autorski jakościowy projekt, tym większa szansa na uzyskanie dotacji!

WSPIERAMY WARSTWĘ DOWODOWĄ I BIZNESOWĄ SKUTECZNEGO UZYSKANIA DOTACJI

W oparciu o Twój pomysł:
& zbudujemy oraz za Ciebie napiszemy rozwojowy model biznesowy i rynkowy,
& dostarczymy zwykle wysoko-płatne dowody analiz z Instytutu Analiz A360,
& oddelegujemy do zadań co najmniej jednego Eksperta (MBA)
& złożymy skuteczny, wiarygodny i do obrony przed Komisją Oceny wniosek.