Formuły Współpracy A360 z Partnerami Usług Szkoleniowych

Formuły w jakich realizowane są szkolenia:

Szkolenia Własne A360

Szkolenia bezpośrednio organizowane przez Zespół Ekspertów A360 na zaproszenie Zleceniodawców:

 • z własną organizacją przedsięwzięcia,
 • pod szyldem Pracodawcy osób szkolonych,
 • e-szkolenia,
 • szkolenia powiązane z out/insourcingiem wdrożenia pracowników.
Outsourcing / Insourcing szkoleń

Przygotowanie wkładu merytorycznego i prowadzenie szkoleń pod marką Podmiotów;

Szkoleniowych, Consultingowych, Doradczych, Klastrów, Zrzeszeń, Stowarzyszeń, Usługowych, Produkcyjnych, Społecznych, Rządowych, Naukowych oraz własną osób fizycznych.

Przygotowanie wkładu merytorycznego

Przygotowanie wkładu merytorycznego szkoleń oraz przeszkolenie Prowadzącego posiadającego odpowiednie kompetencje.

Delegowanie Eksperta A360

Delegowanie Eksperta posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w branży/biznesie do realizacji szkoleń na materiałach powierzonych przez Zleceniodawcę.

Synergia Ekspercka

Przygotowanie wkładu merytorycznego przez Eksperta A360 z doświadczeniem w branży, a także prowadzenie szkoleń z delegowanymi Wykładowcami Zleceniodawcy lub Partnera.

Zalety współpracy:

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

Szkolenie, którego efektem jest nabycie kompetencji osobistych zakończone np. egzaminem, otrzymaniem certyfikatu.

Zalety „S”:

 • Uzyskanie kompetencji o wyższym standardzie niż na rynku.
 • Uzyskanie potwierdzenia kompetencji.
Szkolenie + Doradztwo "SK+D"

Szkolenie polegające na podniesieniu kompetencji i wdrożeniu zasad bezpośrednio na konkretne stanowisko pracy lub zadania projektowego.

Zalety „SKD”;

 • Mniejsza rotacja na stanowisku pracy z powodów kompetencyjnych.
 • Możliwość szybkiej adaptacji i utrzymania zadań danego stanowiska pracy przez następcę/zastępcę.
 • Możliwość praktycznego bezpłatnego po okresie realizacji usługi, doskonalenia stanowiskowego/osobowego z Mentorem.
 • Możliwość nadzorowania merytorycznego realizacji zadania projektowego, jednocześnie przygotowują Osobę Szkoloną do odniesienia sukcesu w Organizacji.

Szkolenie + Insourcing "SK+M"

Szkolenie polegające na podniesieniu kompetencji oraz wykonywaniu wspólnych zadań projektowych Osoby Przeszkolonej z Mentorem (Trenerem/Ekspertem).

Model Szkolenia „SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji i gotowość Eksperta w czasie oznaczonym do udzielania porad wdrożeniowych, walidacyjnych, doskonalenia na stanowisku pracy osoby przeszkolonej.

 

Ta formuła pozwala na realizację praktycznych bieżących zadań Osoby Przeszkolonej w Organizacji z aktywnym udziałem Mentora (Trenera/Eksperta)

W okresie długofalowym, jest to bardziej efektywna metoda doskonalenia na bazie bieżących zadań Organizacji.

Zalety „SKM”:

 • Efektywniejsza realizacja kosztownych wdrożeń danego projektu.
 • Wdrożenie algorytmicznego/wskaźnikowego systemu nadzoru nad efektami projektu/pracy.
 • Pozyskanie Mentora /Eksperta w koszcie średniej klasy pracownika (relacja „nakład-koszt”) ze względu na efektywność projektową.
 • Wdrożenie efektywnego stanowiska pracy.

Szkolenie + Insourcing "SK+I"

Szkolenie polegające na podniesieniu kompetencji oraz wykonywaniu wspólnych zadań projektowych w Organizacji z Osobą Przeszkoloną.

Ta formuła pozwala na zakończenie z sukcesem w krótszym czasie i efektywnie merytorycznie zadań projektowych, doskonalenia stanowiska pracy Uczestnika szkolenia w założonym czasie.

W okresie długofalowym, jest to najbardziej efektywna forma merytorycznego wykonania zadania oraz utrzymania go w okresie trwałości przez Osobę Przeszkoloną oraz inną kadrę zaangażowaną w Organizacji.

Zalety „SKI”:

 • Efektywniejsza realizacja kosztownych wdrożeń danego projektu.
 • Przygotowanie projektu do powielania w kolejnych okresach.
 • Wdrożenie algorytmicznego systemu nadzoru nad efektami projektu.
 • Wypracowanie zasad zespołu właściwego i współpracujących.
 • Pozyskanie Eksperta w koszcie średniej klasy pracownika (relacja „nakład-koszt”) ze względu na efektywność projektową.
 • Możliwość rozliczenia prowadzonego w trybie osiągniętego rezultatu.

Szkolenie + Outsourcing "SK+O"

Szkolenie polegające na podniesieniu kompetencji oraz wykonywaniu wspólnych zadań projektowych w Organizacji z Osobą Przeszkoloną z uwzględnieniem do doskonalenia procesów i procedur innych stanowisk pracy w łańcuchu zależnym obiegu informacji lub materiałów.

Ta formuła pozwala na zakończenie z sukcesem w krótszym czasie i efektywnie merytorycznie zadań projektowych, doskonalenia stanowiska pracy Uczestnika szkolenia w założonym czasie oraz dostosowanie i uzyskanie spójności procesów/procedur Organizacji.

W okresie długofalowym, jest to najbardziej efektywna forma merytorycznego wykonania zadania dla określonego łańcucha przepływów informacji i materiałów oraz utrzymania go w okresie trwałości przez Osobę Przeszkoloną oraz inną kadrę zaangażowaną w Organizacji.

Zalety „SKO”:

 • Efektywniejsza realizacja kosztownych wdrożeń danego projektu.
 • Przygotowanie projektu do powielania w kolejnych okresach.
 • Wdrożenie algorytmicznego systemu nadzoru nad efektami projektu.
 • Wypracowanie zasad zespołu właściwego i współpracujących.
 • Pozyskanie Eksperta w koszcie średniej klasy pracownika (relacja „nakład-koszt”) ze względu na efektywność projektową oraz kompleksowe podejście.
 • Możliwość rozliczenia prowadzonego w trybie osiągniętego rezultatu.

Szkolenie + Outsourcing "SK+HR"

Model szkolenia „SK” plus:

– wykonywanie zadań przez Eksperta w dziale HR przedsiębiorstwa Uczestnika z zadaniami, np;

 • podniesienia kompetencji wybranych stanowisk w zakładzie,
 • ustalenie i/lub wdrożenie procedur i kompetencji na wybranych stanowiskach,
 • prowadzenie merytorycznego naboru Kandydatów i ich następców.

 

Zalety „SKHR”:

 • Specjalista/Ekspert z danej dziedziny (np. logistyka, zarządzanie projektami) wspiera działania HR na wszystkich etapach kwalifikacyjnych Pracownika,
 • Aktywne wsparcie w opracowaniu metodologii i doborze specjalistycznych w danej dziedzinie kadr,
 • Wsparcie etapu naboru kadr specjalistycznych,
 • Odpowiedzialność za jakość wiedzy specjalisty Organizacji (Specjalista w danej dziedzinie biznesu, jak i funkcyjnosci (np. Lidera).

Wybrane zagadnienia szkoleniowe