ISO 26000 Odpowiedzialność Społeczna

ISO 26000 Odpowiedzialność Społeczna

Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla wszystkich typów organizacji, niezależnie od rodzaju działalności, wielkości i lokalizacji. Chociaż odpowiedzialność społeczna pozostaje przede wszystkim w gestii dużych korporacji transnarodowych, małe i średnie przedsiębiorstwa również coraz bardziej angażują się w ten proces. Wynika to głównie z wymagań etycznych i społecznych nałożonych na dostawców i kontrahentów przez „społecznie odpowiedzialne” korporacje.

Korzyści z wdrożenia

  • Szybkie dostosowanie strategii społecznej odpowiedzialności firmy do otoczenia prawnego, kulturowego lub politycznego,

  • Wydajne zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym specyficznym dla Twojej firmy,

  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy w stosunku do organów regulacyjnych i interesariuszy,

  • Wzrost konkurencyjności i lepszy dostęp do społecznie odpowiedzialnych inwestycji,

  • Wzrost lojalności ze strony pracowników, partnerów biznesowych i wzrost liczby nowych klientów, którzy mają zaufanie do społecznej odpowiedzialności firmy,

  • Zarządzanie ryzykiem

Główne elementy ISO 26000.

6.3
Prawa człowieka

Problem 1: Należyta staranność
Kwestia 2: Sytuacje związane z zagrożeniem praw człowieka
Problem 3: Unikanie współudziału
Problem 4: Rozwiązywanie skarg
Problem 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
Kwestia 6: Prawa obywatelskie i polityczne
Kwestia 7: Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
Kwestia 8: Podstawowe zasady i prawa w pracy

6.4
Praktyki pracy

Problem 1: Zatrudnienie i stosunki pracy
Kwestia 2: Warunki pracy i ochrona socjalna
Kwestia 3: Dialog społeczny
Problem 4: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Kwestia 5: Rozwój człowieka i szkolenie w miejscu pracy

6.5
Środowisko

Problem 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom
Problem 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów
Kwestia 3: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
Kwestia 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie naturalnych siedlisk

6.6
Uczciwe praktyki operacyjne

Problem 1: Przeciwdziałanie korupcji
Kwestia 2: Odpowiedzialne zaangażowanie polityczne
Problem 3: Uczciwa konkurencja
Kwestia 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości
Problem 5: Poszanowanie praw własności
 

6.7
Problemy konsumenckie

Problem 1: Uczciwy marketing, rzetelne i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki umowne
Kwestia 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
Problem 3: Zrównoważona konsumpcja
Problem 4: Obsługa klienta, wsparcie oraz rozwiązywanie skarg i sporów
Problem 5: Ochrona danych osobowych i prywatność
Problem 6: Dostęp do podstawowych usług
Problem 7: Edukacja i świadomość

 

6,8
Zaangażowanie i rozwój społeczności

Problem 1: Zaangażowanie społeczności
Problem 2: Edukacja i kultura
Problem 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności
Problem 4: Rozwój technologii i dostęp
Problem 5: Bogactwo i tworzenie dochodów
Problem 6: Zdrowie
Kwestia 7: Inwestycje społeczne