ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Norma ISO 45001: 2018 ma zastąpić OHSAS 18001, dostosowując standardy bezpieczeństwa i higieny pracy także do innych norm ISO, jakie mogą possiadać organizacje.

Norma OHSAS 18001, która od dawna funkcjonuje i ma wpływ na system bezpieczeństwa i higieny pracy, jest na dobrej drodze, zastąpienia jej nową normą ISO 45001: 2018.

Norma ISO 45001, opublikowana została w marcu 2018 r., Ma na celu dostosowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) do innych organizacji normalizacyjnych ISO, które mogłyby już mieć. ISO 45001 to coś więcej niż tylko zmiana nazwy. Przynosi strukturę ISO, nacisk na przywództwo i pomiar celów, zarządzanie ryzykiem, komunikację i świadomość, a także ograniczenie wymagań normatywnych. Nowy standard zwiększa znaczenie zarządzania BHP w procesach planowania strategicznego organizacji.
Kluczowe zmiany

Ogólnie rzecz biorąc, większość zmian z OHSAS 18001 na ISO 45001 można podzielić na kilka kategorii. Pierwszym z nich jest strategiczne zarządzanie BHP.

W nowym standardzie, znacznie zwiększono znaczenie zarządzania BHP w procesie planowania strategicznego organizacji. Ponadto, w celu wsparcia systemów przyczyniających się do zarządzania BHP w organizacji przywództwo jest bardziej szczegółowo zarysowane. Dodano klauzulę 5, która określa szczególne obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych w celu promowania zdrowia i bezpieczeństwa w organizacjach.

Zgodnie z klauzulą 5 najwyższe kierownictwo jest ostatecznie odpowiedzialne za system zarządzania i jego skuteczność. Odpowiadają za zintegrowanie systemu zarządzania z innymi procesami biznesowymi, zapewnienie adekwatności zasobów przydzielonych do systemu zarządzania oraz procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz komunikowanie znaczenia i zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS). Wymagania w standardzie mogą być delegowane, ale ostatecznie najwyższe kierownictwo jest odpowiedzialne za to, czy wymagania są skuteczne.

Norma ISO 45001 rozszerza proaktywność w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także innych zaangażowanych stron. Inicjatywy te powinny być spójne w kontekście organizacji, ale mogą obejmować identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka, procesy reagowania kryzysowego, kontrole operacyjne i / lub monitorowanie i pomiary. W przeciwieństwie do poprzedniej normy kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, a także na poprawę wyników BHP.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna również zyskała na znaczeniu w nowym standardzie, który dodaje wymagania dla strategii komunikacji podkreślającej oba obszary.

Ponadto, stanowisko standardu w sprawie dokumentacji zostało zaktualizowane, aby odzwierciedlić ewoluującą technologię, taką jak systemy komputerowe i chmury informatyczne. Aby dostosować się do podstawy ISO 45001, organizacje muszą zachować elastyczność w określaniu, kiedy potrzebne są „procedury” w celu zapewnienia kontroli procesu.

Podczas przechodzenia z OHSAS 18001 na ISO 45001 wymagania dotyczące planowania – określone w klauzuli 6 – uległy najbardziej drastycznym zmianom.

Ogólnie rzecz biorąc, wymagania dotyczące planowania zostały całkowicie zmienione, aby podkreślić osiągnięcie zamierzonego rezultatu OHSMS: „w celu zapobiegania obrażeniom i złym zdrowiu pracowników oraz w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy”. Procesy planowania i określania ryzyka muszą uwzględniać negatywne zagrożenia („ryzyka ”) I pozytywny wpływ („ możliwości ”) OHSMS. W klauzuli 4 wymieniono takie kwestie, które są istotne dla OHSMS i jego możliwości.

Poprzez proaktywną identyfikację wszystkich ryzyk można wdrożyć odpowiednie działania w celu zminimalizowania (lub, najlepiej, zapobieżenia) wynikającym z tego niepożądanym skutkom; działania te mają dodatkową zaletę polegającą na ciągłym ulepszaniu systemu.

Wymagania dotyczące identyfikacji zagrożeń są bardziej nakazowe w normie ISO 45001, wymagając uwzględnienia różnych czynników, w tym osób w pobliżu, które nie są pod kontrolą organizacji, ale mogą mieć na nie wpływ działania lub OHSMS, obszary pracy, projekty urządzeń, wcześniejsze zdarzenia itd.

Aby spełnić wymagania klauzuli 6, należy wdrożyć formalny proces oceny ryzyka i szans, a firmy muszą przechowywać udokumentowane informacje, aby przedstawić na to dowody. Ta sekcja ISO 45001 wymaga również aktualnego dostępu do wszystkich wymagań prawnych i innych, które są istotne dla OHSMS, z jasnym określeniem wymaganej komunikacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, w klauzuli 6 wzywa się następnie do zaplanowania działań w ramach OHSMS, aby rozwiązać problemy zgodnie z hierarchią wymagań kontroli określonych w klauzuli 8.1.2.

Zmiany w słowie związanym z celami BHP zostały również wprowadzone w klauzuli 6, w tym konieczność zapewnienia, aby cele były mierzalne lub nadające się do oceny i uwzględnienia wyników konsultacji z pracownikami. Planowanie osiągnięcia celów musi obejmować wszelkie wymagania dotyczące zasobów, metody oceny lub monitorowania oraz sposób, w jaki działania zostaną zintegrowane z procesami biznesowymi organizacji. Udokumentowanie informacji, powinno służyć, jako dowód spełnienia tych standardowych wymagań.

,

Porównywanie klauzul

Poniżej znajduje się pełna lista zmian klauzula po klauzuli z OHSAS 18001 na ISO 45001:

    Klauzula 4 – Kontekst organizacji
        4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
            Określić wewnętrzne / zewnętrzne problemy istotne dla OHSMS i zdolność systemu do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
        4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
            Określ odpowiednie zainteresowane strony oraz ich potrzeby i oczekiwania.
        4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania BHP.
            Określając zakres BHP, weź pod uwagę kwestie i potrzeby / oczekiwania.
    

Klauzula 5 – Przywództwo i uczestnictwo pracowników
        5.1 Przywództwo i zaangażowanie
            Najwyższe kierownictwo powinno przejąć podstawową odpowiedzialność za skuteczność BHPZ, integrację zarządzania BHP z procesami, adekwatność zasobów i komunikację zgodności z OHSMS.
        5.2 Polityka BHP
            Polityka i cele powinny być dostosowane do strategicznego kierunku organizacji, aby osiągnąć zamierzone wyniki.
            Polityka BHP powinna obejmować zobowiązanie do uczestnictwa.
        5.3 Role organizacyjne, obowiązki i uprawnienia
            Przedstawiciel kierownictwa nie jest już wyraźnie wymieniony.
            Wyższe kierownictwo musi zapewnić odpowiednie obowiązki i powierzone im uprawnienia. Obowiązki mogą zostać przekazane, ale kierownictwo wyższego szczebla jest nadal ostatecznie rozliczane.
        5.4 Udział i konsultacje z pracownikami
            Kryteria uczestnictwa i konsultacji są bardziej szczegółowe i nakazowe.
    

Klauzula 6 – Planowanie. Cała sekcja planowania zarządzania BHP została przebudowana, aby skupić się na osiągnięciu zamierzonych rezultatów.
        6.1 Działania mające na celu ograniczenie ryzyka i szans
            6.1.1 Informacje ogólne
                Upewnij się, że OHSMS może osiągnąć zamierzone wyniki, zapobiegać niepożądanym skutkom i stale doskonalić się.
                Określ ryzyko i szanse.
            6.1.2.1 Identyfikacja zagrożenia
                Rozważ wymagania nakazowe i proaktywne poprzez proces identyfikacji zagrożeń.
            6.1.2.2 Ocena ryzyka dla BHP i innych zagrożeń dla systemu zarządzania BHP
                Wymaga procesu oceny ryzyka dla BHP według ustalonych, proaktywnych kryteriów.
                Udokumentowane informacje należy zachować.
            6.1.2.3 Ocena możliwości BHP i innych możliwości dla systemu zarządzania BHP
                Organizacje muszą mieć proces oceny możliwości BHP związanych z wynikami BHP. Obejmuje to możliwości poprawy środowiska pracy i / lub zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożeń i / lub BHP.
            6.1.3 Określenie wymagań prawnych i innych wymagań
                Zaktualizuj określenie i dostęp do obowiązujących wymagań.
                Określić, w jaki sposób wymagania mają zastosowanie do organizacji oraz związane z tym ryzyko i zagrożenia.
                Określ wymagania komunikacyjne.
                Rozważ utrzymanie i ulepszenie OHSMS.
            6.1.4 Planowanie działania
                Musi uwzględniać ryzyko, szanse, wymagania prawne / inne, sytuacje awaryjne, integrację z OHSMS i ocenę skuteczności
                Weź pod uwagę hierarchię kontroli (8.1.2) i wyniki systemowe
        6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
            6.2.1 Cele BHP
                Aby poprawić wydajność OHSMS i BHP
            6.2.2 Planowanie osiągnięcia celów BHP
                Musi określić i prowadzić dokumentację działań / zadań, które mają być wykorzystane do osiągnięcia celu, potrzeb w zakresie zasobów, odpowiedzialnych stron, harmonogramu (terminów) realizacji, metod monitorowania i częstotliwości pomiarów, metod oceny wyników i metod integracji z OHSMS.

Klauzula 7 – Wsparcie. Wymagania dotyczące kompetencji i świadomości są odrębne, a kryteria świadomości są określone. Zobowiązania do ochrony BHP należy uwzględnić w zakresie komunikacji – reprezentacja zewnętrzna i sprawozdawczość muszą być kontrolowane. W odniesieniu do dokumentów i zapisów w przyszłości będzie stosowany wyłącznie termin „udokumentowane informacje”, biorąc pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych nośników zapisu.
        7.2 Kompetencje
            Musi określać wymagania dotyczące kompetencji pracowników, które mogą wpływać na wydajność OHSMS, a kompetencje należy udokumentować za pomocą udokumentowanych informacji
            Musi podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia kompetencji i oceny skuteczności podjętych działań
        7.3 Świadomość
            Zidentyfikuj określone elementy, o których organizacja musi poinformować pracowników, w tym rzeczywiste lub potencjalne konsekwencje odstępstwa od wymagań OHSMS.
        7.4 Komunikacja
            7.4.2 Komunikacja wewnętrzna
            7.4.3 Komunikacja zewnętrzna
                Musi określić odpowiednie wewnętrzne / zewnętrzne wymagania OHSMS w zakresie informacji i komunikacji.
                Należy również uwzględnić poglądy zewnętrznych zainteresowanych stron.
        7.5 Udokumentowane informacje
            Identyfikuje określone mechanizmy kontroli, które mają zostać zidentyfikowane przez organizację związane z tworzeniem, aktualizowaniem i kontrolowaniem udokumentowanych informacji

    Klauzula 8 – Działanie
        8.1 Planowanie i kontrola operacyjna
            8.1.1 Informacje ogólne
                Planowane działania muszą mieć ustalone kryteria procesu (-ów) oraz wystarczającą dokumentację, aby zapewnić spełnienie kryteriów procesu.
            8.1.2 Eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka BHP
                Brak istotnych zmian w hierarchii kontroli.
            8.1.3 Zarządzanie zmianami
                Musi wdrożyć proces kontrolowania planowanych zmian, które mogą wpłynąć na wydajność organizacji w zakresie BHP, a także przeglądu i łagodzenia negatywnych skutków / niezamierzonych zmian.
            8.1.4 Zamówienia
            8.1.4.1 Informacje ogólne
                Wymagane są procesy i kontrole procesów zleconych na zewnątrz, które mogą mieć wpływ na wydajność OHSMS / OH&S.
            8.1.4.2 Wykonawcy
                Musi identyfikować i kontrolować ryzyko związane z BHP związane z działalnością kontrahentów.
                Należy określić kryteria wyboru kontrahentów, wymagane są procesy zapewniające, że działania kontrahenta spełniają wymagania OHSMS.
            8.1.4.3 Outsourcing
                Musi zidentyfikować kontrole, aby zapewnić, że zamawiane materiały i / lub usługi spełniają odpowiednie wymagania OHSMS i zamierzone wyniki.
        8.2 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie
            Dodatki do elementów, które należy wziąć pod uwagę lub uwzględnić w procesach reagowania w sytuacjach awaryjnych, w tym procedury przeglądu po ćwiczeniach lub sytuacjach awaryjnych, odpowiednie szkolenie, potrzeby / możliwości wszystkich zainteresowanych zainteresowanych stron.
    

Klauzula 9 – Ocena działania
        9.1 Monitorowanie, pomiary, analizy i ocena wydajności
            9.1.1 Informacje ogólne
                Musi określić odpowiednie wymagania dotyczące monitorowania i pomiarów OHSMS w celu oceny wydajności i skuteczności OHSMS.
        9.2 Audyt wewnętrzny
            9.2.2 Program audytu wewnętrznego
                Określa konkretne czynniki, które należy ustalić w ramach programu (programów) audytu.
                Wyniki należy zgłaszać „odpowiednim kierownikom”, pracownikom (i / lub przedstawicielom) oraz innym zainteresowanym stronom.
        9.3 Przegląd zarządzania
            Uzupełnienia / korekty danych wejściowych i wyjściowych wymaganych do przeprowadzenia przeglądów OHSMS przez najwyższe kierownictwo.

Klauzula 10 – Ulepszenie

     10.1 Ogólne
         Wymaga określenia możliwości poprawy (punkt 9).
     10.2 Incydent, niezgodność i działania naprawcze
         Wymaga podjęcia szybkich działań w celu usunięcia incydentów i niezgodności.
         Działania korygujące muszą zostać poddane przeglądowi pod kątem skuteczności i posiadać dowody.
         Wymaga zgłaszania wyników odpowiednim pracownikom i innym zainteresowanym stronom.
     10.3 Ciągłe doskonalenie
         Wymaga ciągłego doskonalenia OHSMS poprzez poprawę wydajności, tworzenie / utrzymywanie kultury wspierającej OHSMS, udział pracowników we wdrażaniu kontroli, przekazywanie wyników odpowiednim stronom oraz utrzymywanie dowodów działania i ulepszeń za pomocą dokumentacji.