ISO 31000 System Zarządzania Ryzykiem

ISO 31000 System Zarządzania Ryzykiem

System zarządzania ryzykiem ISO 31000, jest to uniwersalny standard, skodyfikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

System zarządzania ryzykiem ISO 31000 jest standardem, mającym na celu podejmowanie lepszych decyzji z uwzględnieniem niepewności nieodłącznie związanych z życiem w celu lepszego osiągnięcia celów biznesowych. Zapewnia ustrukturyzowane podstawy dla procesu zarządzania ryzykiem, pomagając organizacji wyjść poza zwykłą zgodność w tworzeniu kultury, która prowadzi pracowników do działania, jako zarządcy wartości korporacyjnych.

Głównym celem normy ISO 31000, jest powiązanie zarządzania ryzykiem z podejmowaniem decyzji i wydajnością, pomagając firmom w integracji dobrych praktyk w codziennej działalności i zastosowaniu ich w szerszych aspektach ich praktyki organizacyjnej.

Termin „ryzyko” identyfikujemy z możliwymi awariami oraz stratami. Wraz z pojawieniem się normy ISO 31000 ryzyko definiowane jest, jako „wynik niepewności osiągnięcia celów”, gdzie skutki mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne. Najbardziej strategicznym wyzwaniem, przed którym stoją dziś organizacje, jest „zarządzanie ryzykiem” związane z wieloma czynnikami, takimi jak:

 • Zmienny koszt lub dostępność surowców.

 • Innowacja produktu i szybkie zmiany w technologii produktu.

 • Zwiększona konkurencja na rynku i większe oczekiwania klientów.

 • Zależność i złożoność wspólnego przedsięwzięcia.

 • Utrzymanie reputacji na rynku.

 • Zwiększona presja regulacyjna i wymogi prawne.

 • Zagrożenia dla gospodarek narodowych i ograniczona swoboda handlu światowego.

 • Potencjał międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i zwiększone ryzyko polityczne.

 • Ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące zniszczenie i / lub zmianę populacji.

 • Koszt przejścia na emeryturę / emeryturę / świadczenia społeczne.

 • Rosnące znaczenie własności intelektualnej (IP).

  Skuteczne rozpoznanie i dywersyfikacja czynników ryzyka, poprawia zdolność organizacji do osiągania celów i zadań, które mogą poprawić ich wyniki finansowe, eliminując negatywny wpływ finansowy i prawny na cele biznesowe, co jest niezbędną częścią certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000.