ISO 13053 Lean Six Sigma

ISO 13053 Lean Six Sigma

ISO 13053, to międzynarodowy standard opisujący istotną treść Six Sigma. W szczególności wyjaśniono niezbędne role, szkolenia i techniki. Wskazuje na aspekty, w jaki sposób można skutecznie wdrożyć Six Sigma w całej firmie.

Six Sigma jest metodą optymalizacji procesu i regularnie identyfikuje największy potencjał oszczędności, jaki mogą zostać osiągnięte przez odpowiednie zespoły wykorzystujące techniki rozwiązywania problemów. Ważną rolę odgrywają metody statystyczne.
Zastosowanie Lean Six Sigma, nie musi ograniczać się do optymalizacji procesów produkcyjnych, ale może być również stosowany do wszystkich obszarów firmy, w tym procesów logistycznych i administracyjnych.

Korzyści z wdrożenia

 • Szybkie dostosowanie strategii społecznej odpowiedzialności firmy do otoczenia prawnego, kulturowego lub politycznego,

 • Wydajne zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym specyficznym dla Twojej firmy,

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy w stosunku do organów regulacyjnych i interesariuszy,

 • Wzrost konkurencyjności i lepszy dostęp do społecznie odpowiedzialnych inwestycji,

 • Wzrost lojalności ze strony pracowników, partnerów biznesowych i wzrost liczby nowych klientów, którzy mają zaufanie do społecznej odpowiedzialności firmy,

 • Zarządzanie ryzykiem

Strategia Six Sigma, ma na celu poprawę jakości wyników procesu poprzez identyfikację i usuwanie możliwych do przypisania i przypadkowych przyczyn wad oraz minimalizowanie zmienności procesów produkcyjnych / usługowych lub biznesowych. Korzysta z zestawu metod zarządzania jakością, głównie metod empirycznych, statystycznych i tworzy specjalną infrastrukturę dla osób w organizacji, które są ekspertami w tych metodach. Każdy projekt Six Sigma realizowany w organizacji ma określoną sekwencję i ma określone wartości docelowe, na przykład: skrócenie czasu cyklu procesu, zmniejszenie zanieczyszczenia, zmniejszenie kosztów, zwiększenie zadowolenia klientów i wzrost zysków.

W porównaniu z różnymi dominującymi metodami poprawy jakości, Six Sigma cieszy się dużą popularnością dzięki:

 • Wyraźny nacisk na osiągnięcie wymiernych i wymiernych zysków finansowych z każdego projektu Six Sigma,

 • Większy nacisk na silne i pełne pasji przywództwo i wsparcie w zarządzaniu,

 • Wyraźne zobowiązanie do podejmowania decyzji na podstawie weryfikowalnych danych i metod statystycznych, a nie założeń i domysłów.

Najważniejsze cechy filozofii Six Sigma:

    Ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia stabilnych i przewidywalnych wyników procesu (np. poprzez zmniejszenie zmienności procesu z możliwych do przypisania / przypadkowych przyczyn) mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie
    Procesy produkcyjne, usługowe i biznesowe mają cechy, które można definiować, mierzyć, analizować, ulepszać i kontrolować
    Osiągnięcie trwałej poprawy jakości wymaga zaangażowania całej organizacji, zwłaszcza kierownictwa najwyższego poziomu

Podejście to, jest zgodne z Deming Cycle of Plan-Do-Study-Act (PDSA). W związku z tym koncepcje Six Sigma dotyczą czynności związanych z definiowaniem, mierzeniem, analizowaniem, ulepszaniem i kontrolą (DMAIC) zarządzania projektami w zakresie usprawniania procesów biznesowych opartych na działaniach:

 • Zdefiniuj system, uwzględnij klienta i jego wymagania, a w szczególności cele projektu,

 • Mierz kluczowe aspekty bieżącego procesu i zbieraj odpowiednie dane; obliczyć zdolność procesu „jak jest”,

 • Przeanalizuj dane, aby zbadać i zweryfikować związki przyczynowo-skutkowe. Ustal, jakie są relacje i spróbuj upewnić się, że wszystkie czynniki zostały wzięte pod uwagę. Znajdź podstawową przyczynę badanej wady,

 • Ulepsz lub zoptymalizuj bieżący proces w oparciu o analizę danych przy użyciu technik, takich jak projektowanie eksperymentów, zabezpieczenie przed błędami oraz standardowe prace w celu stworzenia nowego, przyszłego procesu,

 • Skonfiguruj przebiegi pilotażowe, aby ustalić możliwości procesu,

 • Kontroluj nowy, ulepszony proces, aby upewnić się, że wszelkie odchylenia od celu zostaną skorygowane, zanim spowodują wady. Wdrażaj systemy kontroli, takie jak statystyczna kontrola procesu, przebiegi produkcyjne, miejsca pracy i stale monitoruj proces. Proces ten powtarza się, aż do uzyskania pożądanego poziomu jakości.

Tworzenie nowych projektów produktów lub procesów odbywa się zgodnie z krokami – Zdefiniuj, Mierz, Analizuj, Projektuj, Weryfikuj (DMADV):

 • Zdefiniuj cele projektowe zgodne z wymaganiami klientów i strategią przedsiębiorstwa,

 • Mierz i identyfikuj CTQ (cechy, które są krytyczne dla jakości), mierz możliwości produktu, zdolność procesu produkcyjnego i mierz ryzyko,

 • Przeanalizuj, aby opracować i zaprojektować alternatywy,

 • Zaprojektuj ulepszoną alternatywę, najlepiej dopasowaną do analizy w poprzednim kroku,

 • Sprawdź projekt, skonfiguruj przebiegi pilotażowe, zaimplementuj proces produkcyjny i przekaż go właścicielom procesów.

Pomysły Six Sigma, są również łączone z koncepcjami lean manufacturing w celu stworzenia metodologii o nazwie Lean Six Sigma – z silnym celem minimalizacji odpadów / defektów, projektowania przebiegu procesu dla minimalnej zmienności, itp. GE, Accenture, Verizon, GENPACT, IBM, są znanymi praktykami Lean Six Sigma.

Międzynarodowe standardy, takie jak ISO 13053, ISO 18404 zawierają wytyczne dotyczące Six Sigma i powiązanych aspektów. Kilka instytucji i konsultantów opracowało programy wdrożeniowe i certyfikacyjne oparte na Six Sigma.

Podobnie jak w przypadku innych inicjatyw strategicznych, sukces Six Sigma jest ściśle zależny od najwyższego kierownictwa, kultury organizacyjnej, świadomości / kompetencji i podejmowania decyzji opartych na danych. W odpowiednim środowisku organizacje z sektorów produkcji, inżynierii i budownictwa, finansów, łańcucha dostaw oraz opieki zdrowotnej, uznały Six Sigma za skuteczną metodologię usprawniania procesów biznesowych.