EMAS - Ekozarządzanie i Audit

EMAS – wspólnotowy instrument w postaci systemu ekozarządzania i audytu. EMAS jest instrumentem przeznaczonym dla przedsiębiorstw i organizacji, które oceniają swój wpływ na środowisko oraz wprowadzają mechanizm doskonalenia swojej działalności w zgodzie ze środowiskem. EMAS jest wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego. Może być łączony z ISO 14001 Systemem Zarządzania Środowiskiem.

Kluczowe wskaźniki wydajności EMAS

Unijny system ekozarządzania i audytu zapewnia podstawowe wskaźniki lub wskaźnik wydajności (KPI), za pomocą których zarejestrowane organizacje mogą mierzyć swoje wyniki środowiskowe i monitorować ich ciągłą poprawę stanu środowiska w stosunku do ustalonych celów.

Kluczowe zalety wskaźników

 • Efektywność środowiskowa może być regularnie nadzorowana, co stanowi podstawę do podejmowania przez kierownictwo decyzji prowadzących do poprawy wydajności

 • Wyniki można również porównać z konkurencją, aby osiągnąć poziom odniesienia

 • Zastosowanie wskaźników prowadzi do spójnego monitorowania i raportowania w (potencjalnie rozproszonej globalnie) organizacji

 • Zewnętrzni interesariusze zdobywają wiedzę na temat praktyk ochrony środowiska w organizacji

Wskaźniki zgodne z EMAS:

 • Efektywności energetycznej (korelacja nakład-rezultat produktowy)

 • Efektywności z energii (fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej i biomasy)

 • Efektywności cieplnej (słoneczna, geotermalna, biomasa)

 • Efektywności materiałowej

 • Efektywność wodna

 • Efektywność w przeciwdziałaniu deprecjacji (marnotrawstwo)

 • Efektywność w odpadach

 • Różnorodność biologiczna

 • Emisja gazów cieplarnianych

 • Inne wskaźniki

Komisja Europejska zaktualizowała załączniki I, II oraz III do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS. Oznacza to, że organizacje, które oprócz wdrożenia systemu, są dobrowolnie zarejestrowane w systemie EMAS mają obowiązek spełnienia nowych wymagań do 14 września 2018 roku.

Zmiany w załącznikach mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Organizacja poprzez wdrożenie systemu opartego na EMAS otrzymuje merytoryczne narzędzia do doskonalenia oraz produktywności swoich wyrobów.