A360 MARKET EXPANSION ECOSYSTEM
with
STRATEGIC ALLIANCE STAKEHOLDERS

"Innovation is not just about creating new products; it's about changing the way we think.." - Clayton Christensen

What steps make up the A360 Market Expansion Ecosystem?

Searching
Stakeholders
Establishment
of a Strategic Alliance
Grant Application
(up to 100% funding)
Go to Project &
Go to Market
Searching the database of the Institute of Analysis A360 for potential Stakeholders for the project
Establishment of a strategic alliance with Stakeholders and Partners for project assets
Transfer of the project's findings and objectives to the grant application (up to 100% funding)
Implementation of the project and implementation of market expansion assets by the Stakeholders

Istnieje kilkaset metodologii oceny innowacyjności w kontekście strategii produktowej, które można wykorzystać w kontekście strategii rynkowej Interesariuszy (patrz. Metody, Modele Innowacyjności w Teorii Innowacji).

Do najbardziej niekwantyfikowanych popularnych metodyk należą, np.

 1. SWOT – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 2. Koncepcja Kanvasa – mapa myśli, która pomaga wizualizować i rozwijać pomysły
 3. Model McKinseya – ramy strategiczne, które pomagają ustalić priorytety strategiczne
 4. Teoria Diamonda – pozwala na identyfikację i wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu
 5. Analiza Pięciu Sił Portera – narzędzie do oceny siły rynkowej i konkurencji
 6. Scenariusze przyszłości – metoda identyfikacji i oceny potencjalnych scenariuszy rozwoju rynku i sytuacji biznesowej
 7. Mapa wartości – narzędzie do identyfikacji wartości oferowanych przez produkt i dostosowanie go do potrzeb interesariuszy.
Warto zauważyć, że powyższe metodyki mają wartość intelektualną, ale nie posiadają wartości wskaźnikowej lub walorów skwantyfikowanego modelu.
 

W kontekście strategii produktowej Interesariuszy, metodyki te mogą być wykorzystane do oceny potrzeb i wymagań różnych grup Interesariuszy, aby zaprojektować produkt, który spełnia ich oczekiwania i potrzeby. Przykłady metodologii, które ułatwiają zrealizować te zadanie, to dość popularne metody stosowane powszechnie w biznesie:

 1. Persona – metoda tworzenia fikcyjnych profili klientów, które pomagają w projektowaniu produktów, które odpowiadają potrzebom klientów
 2. Design thinking – podejście projektowe, które kładzie nacisk na zrozumienie i spełnienie potrzeb użytkowników
 3. Analiza rynku – badanie rynku i trendów, aby zidentyfikować luki na rynku i potrzeby klientów
 4. User stories – technika opisu wymagań użytkownika w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań wobec produktu
 5. Testowanie użytkowników – proces badania produktów przez użytkowników, aby ocenić ich użyteczność i zadowolenie z użytkowania.

NAUKA vs BIZNES

Co w zakresie innowacyjności produktowej twierdzi uznana nauka?

Cytujemy tylko kilka artykułów naukowych, które dotyczą metodologii oceny innowacyjności i strategii produktowej w kontekście Interesariuszy:

"A model of innovation strategy for small and medium-sized enterprises: An empirical study in China" autorstwa Chuanming Wang, Yonggui Wang i Rui Han, opublikowany w czasopiśmie Journal of Engineering and Technology Management w 2019 roku.

"Product innovation strategy in the apparel industry: A multiple case study analysis" autorstwa Ludmila Figueiredo i Nuno Soares, opublikowany w czasopiśmie Journal of Fashion Marketing and Management w 2018 roku.

"User-centered innovation in new product development: A systematic literature review" autorstwa Kai Hu i innych, opublikowany w czasopiśmie Journal of Engineering and Technology Management w 2019 roku.

"Innovation strategies and customer loyalty: Evidence from the Italian banking industry" autorstwa Paolo Caserta i innych, opublikowany w czasopiśmie Journal of Business Research w 2019 roku.

"Customer involvement in new product development: A literature review" autorstwa Martina Gerst i innych, opublikowany w czasopiśmie International Journal of Innovation Management w 2021 roku.

Te artykuły przedstawiają różne podejścia do oceny innowacyjności i strategii produktowej w kontekście interesariuszy, takich jak badanie strategii innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, badanie strategii innowacyjnych w przemyśle odzieżowym, badanie roli użytkowników w innowacjach produktowych, badanie wpływu strategii innowacyjnych na lojalność klientów oraz badanie roli klientów w procesie wdrażania nowych produktów.

Co w zakresie innowacyjności produktowej twierdzi wielki biznes?

Przedstawiamy kilka artykułów biznesowych, które dotyczą metodologii oceny innowacyjności i strategii produktowej w kontekście interesariuszy:

"The customer-centric innovation strategy" autorstwa Jeanne Liedtka i Jessyca Frederick, opublikowany w czasopiśmie Harvard Business Review w 2018 roku.

"Using customer feedback to drive innovation" autorstwa Jim Holland i innych, opublikowany w czasopiśmie McKinsey Quarterly w 2018 roku.

"Innovation strategy: Four key tactics of top growth companies" autorstwa Jay Steinfeld, opublikowany w czasopiśmie Forbes w 2019 roku.

"How to design a winning product strategy" autorstwa Barry Jaruzelski i innych, opublikowany w czasopiśmie Strategy+Business w 2018 roku.

"Why customer feedback matters for product development" autorstwa Alison Gough i innych, opublikowany w czasopiśmie Entrepreneur w 2019 roku.

"Innovation strategy for SMEs: Aligning business and technology strategies for competitive advantage" autorstwa Oliver Häussler, opublikowany w czasopiśmie Journal of Business Research w 2018 roku.

"The role of stakeholders in innovation" autorstwa Paul M. Leonardi i Elizabeth J. Gerber, opublikowany w czasopiśmie Academy of Management Perspectives w 2019 roku.

Te artykuły przedstawiają różne podejścia do oceny innowacyjności i strategii produktowej w kontekście interesariuszy, takie jak rola klientów w procesie innowacji, wykorzystanie opinii klientów do rozwoju produktów, taktyki stosowane przez najszybciej rosnące firmy w dziedzinie innowacji oraz znaczenie informacji zwrotnych od klientów w procesie rozwoju produktów.

JAK POŁĄCZYĆ NAUKOWE TEORIE I BIZNES?

Ważny jest dostęp do źródeł porównywalnych danych prognozowanej innowacji produktowej zarówno w obszarze technicznym lub procesowym, źródeł patentowych oraz analiz branżowych, rynkowych oraz benchmarkingowych.

Personalizacja danych odniesienia to koszt - jak sobie poradzić?

Można wykupić dostęp do płatnych profesjonalnych źródeł

Wskazujemy kilka źródeł danych i benchmarkingu, które dotyczą metodologii oceny innowacyjności i strategii produktowej w kontekście interesariuszy:

Global Innovation Index (GII) - to coroczny raport opracowywany przez World Intellectual Property Organization (WIPO) wraz z Cornell University i INSEAD, który ocenia innowacyjność w 131 krajach na podstawie kilku wskaźników, takich jak środowisko biznesowe, edukacja, infrastruktura, kreatywność, inwestycje w badania i rozwój.

Deloitte Innovation Survey - to badanie przeprowadzane przez firmę Deloitte, które ocenia strategie innowacyjne wśród firm na całym świecie, analizuje trendy w innowacjach, a także bada podejście firm do innowacji w kontekście interesariuszy.

KPMG Global Technology Innovation Report - to raport roczny opracowywany przez firmę KPMG, który analizuje trendy w innowacjach w sektorze technologicznym, w tym podejście firm do innowacji, procesy innowacyjne i strategie w kontekście interesariuszy.

PwC Global Innovation Survey - to badanie przeprowadzane przez firmę PwC, które analizuje innowacyjność w firmach na całym świecie, w tym procesy innowacyjne, strategie i podejście do innowacji w kontekście interesariuszy.

Innovation Benchmarking Report - to raport opracowywany przez Innovation Leader, który zawiera informacje o najlepszych praktykach w dziedzinie innowacji i strategii produktowej w kontekście interesariuszy, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów i liderów innowacji.

Te źródła danych i benchmarkingu są przydatne dla firm i organizacji, które chcą ocenić swoją innowacyjność i strategię produktową w kontekście interesariuszy, a także porównać swoje wyniki z wynikami innych firm na rynku.

Można także skorzystać z płatnych źródeł statystycznych

Istnieje wiele źródeł, w których można znaleźć statystyki dotyczące metodyki oceny innowacyjności vs. strategii produktowej w kontekście interesariuszy. Oto kilka z nich:

Raporty i badania firm doradczych, takich jak Deloitte, PwC, McKinsey, Accenture czy Boston Consulting Group, często publikują wyniki swoich badań i raportów dotyczących innowacyjności i zarządzania interesariuszami.

Raporty i badania organizacji naukowych, takich jak European Commission, National Science Foundation, czy MIT Sloan Management Review, również często publikują wyniki swoich badań i analiz na temat innowacyjności i strategii produktowej.

Bazy danych, takie jak Statista, które zawierają statystyki na temat różnych kwestii związanych z biznesem, w tym innowacyjności i zarządzania interesariuszami.

Bazy statystyk personalizowanych, takie jak Institute of Analysis A360, które zawierają statystyki np. branżowe, produktowe na temat różnych kwestii związanych z biznesem, w tym innowacyjności i zarządzania interesariuszami.

Raporty i badania branżowe, takie jak np. raporty rynkowe, przeprowadzone przez organizacje branżowe, takie jak Gartner czy Forrester, lub raporty przeprowadzane przez firmy specjalizujące się w danej branży.

Raporty i badania agencji ratingowych, takie jak Moody's, Standard & Poor's czy Fitch, które oceniają i porównują wyniki finansowe i zarządzanie różnych firm w różnych sektorach.

Wszystkie te źródła mogą zawierać cenne statystyki i informacje na temat metodologii oceny innowacyjności vs. strategii produktowej w kontekście interesariuszy.

Można także skorzystać z uruchamianych okresowo międzynarodowych programów wsparcia innowacji.

Warto sprawdzić, czy dla regionu Polski jest uruchomiony tego typu program
(patrz. zakładka Innowacyjność)

DLACZEGO A360 JEST OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM

Skuteczność powstawania, wdrożenia INNOWACJI oraz SUKCESJI RYNKOWEJ zależy od:

- źródeł danych BENCHMARKINGU branżowego rynków docelowych oraz technologii

- WIEDZY pochodzącej ze świata nauki oraz znajomości rynków ekspansji rynkowej

- KOMPETENCJI biznesowej

- DOŚWIADCZEŃ z realizacji projektów B+R+I (R&D) (Badania, Rozwój, Komercjalizacja)