Instytut Analiz


Instytut Analiz
Interaktywnych & Personalizowanych

Analizy Finansowe

Analizy Logistyczne

Analizy Biznesowe

Analizy HR

Analizy Branżowe

Analizy Sprawozdawcze

Wielo-obszarowe

Heurystyczne, Krzyżowe

Analizy Niefinansowe

Wskaźnikowe KPIs

Desktop Dashboard

Mobil Dashboard

Instytut Analiz

Analizy Biznesowe Online

Na portalu Audit360 można zamówić analizy online.

Na portalu job.audytorzy.com, po wygenerowaniu analiz, można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów i tablic sporządzonych dla Twojego Biznesu, oraz je użytkować i pobierać.

Analizy, zawierają m.in:

 • dane i logo na życzenie Zamawiającego,
 • interaktywne pola danych i wykresy, pozwalające poprzez „kliknięcie” uzyskanie wyników retrospektywnych dla oznaczonego zagadnienia,
 • terminologię przekazaną nam w formie danych, przez Zamawiającego,
 • zunifikowane, poprzez terminologię, standardy wizualizacji oraz zoptymalizowane do szybkiego zrozumienia,
 • możliwość pobrania pliku PDF oraz prezentacji w PowerPoint (zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji programów),
 • możliwość współużytkowania przez nieograniczoną liczbę pracowników Zamawiającego, co pozwala z czasem uzyskać standard prezentacji/wizualizacji/zrozumienia dla Podmiotu,
 • walidację Eksperta,
 • poszerzone informacje w celu możliwości zróżnicowanej interpretacji przez Zamawiającego,
 • analizy wykonywane są standardowo do 30 stron,
 • optymalizację informatyczną (responsywność) dla strony WWW Zamawiającego, projektora, komputera, tabletu oraz telefonów,
 • wersję polskojęzyczną oraz inną wersję językową o ile dane wejściowe są przygotowane pod nią,
 • chronione  prawami autorskimi algorytmy oraz jej warstwy wizualizacji.

Instytut Analiz

Analizy w siedzibie Klienta

Na portalu Audit360 można zamówić usługę przeprowadzenia analiz przez Eksperta.

Na portalu job.audytorzy.com, po wygenerowaniu analiz i materiałów, można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów, tablic oraz spół-użytkowanych dokumentów, sporządzonych dla Twojego Biznesu, oraz je użytkować i pobierać.

 Analizy, dodatkowo zawierają, m.in:

Consulting/Outsourcing

 • opinię Eksperta w zakresie problematyki,
 • opinię Eksperta, dotyczącą właściwego podejmowania decyzji na bazie wyników analizy,
 • wskazanie kierunków rozwoju, 
 • materiał szczegółowy, będący wynikiem osobistego zaangażowania Eksperta,
 • szersze ujęcie problematyki z punktu widzenia obszarów, strategii oraz operacyjności Podmiotu,

Insourcing

(efekty consultungu oraz dodatkowo)

 • pracę wdrożeniową Eksperta na bazie opracowanych wyników analiz w danym Podmiocie,
 • wyniki oraz narzędzia przygotowania specjalistycznego stanowiska pracy, 
 • wyniki przygotowania specjalistów, pracowników podmiotu.

Interim

 • pracę wdrożeniową Specjalisty na stanowisku pracy u Zleceniodawcy,
 • przyspieszone osiąganie wyników wraz z doskonaleniem narzędzi dla docelowego pracownika, 
 • budowanie zespołu i procedur w celu przygotowania specjalistycznego obszaru dla etatowego Lidera lub Grupy.
Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Sprawozdawcze

Sprawozdawcze:

 • powiązanie analiz finansowych z niefinansowymi,
 • powiązanie logistyki przepływów materiałowych z ze wskaźnikami biznesowymi KPIs,
 • powiązanie przepływów informacyjnych, informatycznych z analizami z innych obszarów,
 • powiązanie zarządzania wskaźnikowego HR-owego z analizami biznesowymi oraz finansowymi,
 • powiązanie KPIs z finansowymi oraz niefinansowymi analizami,
 •  łańcuch wielostronnych powiązań analiz ze wszystkich lub wybranych kluczowych obszarów Organizacji.
Insourcing/ Outsourcing / Interim

Analizy Niefinansowe

Niefinansowe:

 • na bazie Dyrektywy 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do:
  ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez odpowiednio duże spółki oraz grupy,
 • wykorzystania wytycznych standardu, np. GRI G4,
 • proces wpisywania się aktywów wg. strategii ESG.
 • na potrzeby strategii własnej Organizacji,
 • wymagania Inwestorów, Klientów,
 • wymagania lub tendencje rozporządzeń krajowych Ministerstwa Finansów, Ustaw, w tym Ustawy o rachunkowości.
Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Logistyczne

Produkt, Zapas, Magazyn, Przepływ, Dostawy, Popyt, Planowanie:

 • analiza rotacji produktów/zapasów,
 • analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,
 • analiza regionalizacji sprzedaży,
 • analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,
 • analiza struktury zapasów,
 • koszty łączne zapasów,
 • koszty uzupełniania zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty braku zapasu,
 • koszty nadmiaru zapasu,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),
 • analiza EWD (Ekonomiczna Wielkość Dostawy)
 • Analiza POK1 i POK2 (analiza wskaźnikowa dostępności zapasu)
 • analiza oraz prognozowanie trendów i popytu,
 • modele ekonometryczne,
 • analiza cyklu uzupełnienia zapasu,
 • analizy porównawcze.
Insourcing/ Outsourcing / Interim

Analizy Finansowe

Finanse:

 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,
 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego „LWO”,
 • „WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.
 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model „Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),
Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Biznesowe

Ludzie, Branża, Wydajność, Produktywność:

 • analizy efektywności zaangażowanego kapitału ludzkiego,
 • analizy wydajności oraz produktywności,
 • analizy branżowe porównawcze (benchmarking),
 • analizy efektywności produkcji,
 • analizy efektywności usług,
 • analiza trendów i heurystyka trendów,
 • analiza projektów gospodarczych,
 • analiza optymalizacji wypłacanych prowizji i ich wpływu na przyrost,
 • analiza korelacji nakładów vs efektów (decyzja, strategia, motywacja, efekt),
 • analiza wskaźnikowa – Planuj, Wykonuj, Mierz, Ucz się,
 • wskaźnikowe zarządzanie przez wagi i priorytety (np. Klienci, Sieć, infrastruktura, Zapasy, IT, Bezpieczeństwo, Zmiany, Zarządzanie Projektami, Administracja,
Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Branżowe

Branżowe, Modelowe:

 • prognoza wartości danej nieruchomości,
 • model wskaźnikowej oceny należytej staranności,
 • analiza efektywności naukowo-badawczych podmiotów „StartUp”,
 • wskaźnikowe zarządzanie „Serwisem”, „Usługami”,
 • narzędzia analityczne dla „Project Manager”,
 • analityka Six Sigma,
 • analiza i wskaźniki zarządzania ryzykiem,
 • analiza SWOT,
Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Wskaźnikowe KPIs

Więcej informacji na stronie: https:// job.audytorzy.com

Insourcing/ Outsourcing/ Interim

Analizy Kapitału Ludzkiego (HR)

Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym    

•    Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)    
•    Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)    
•    Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)    
•    Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)    
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)    
•    Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

Ogólne mierniki działu personalnego

• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

Wskaźniki kosztowe w obszarze personalnym – wskaźniki efektywności oraz rezultatu

•    Koszty zatrudnienia pracownika    
•    Koszty rekrutacji    
•    Koszty selekcji    
•    Koszty wprowadzenia do pracy    
•    Koszty BHP    
•    Koszty szkoleń    
•    Koszty motywowania pozafinansowego    
•    Koszty ocen okresowych    
•    Koszty wynagrodzeń    
•    Koszty absencji    
•    Koszty fluktuacji    

Mierniki szkoleń    

•    Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem    
•    Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń    
•    Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń    
•    Wskaźnik inwestycji szkoleniowych    
•    Odsetek przeszkolonych pracowników    
•    Wskaźnik kosztowy szkoleń    
•    Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych    
•    Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a    
•    Mierniki terminowości szkoleń 

Mierniki absencji    

•    Wskaźnik utraconego czasu pracy    
•    Wskaźnik wykorzystania czasu pracy    
•    Wskaźnik absencji    
•    Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy    
•    Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji    
•    Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika    
•    Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji    
•    Wskaźnik godzin nadliczbowych  

Mierniki fluktuacji i rotacji kadr    

•    Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)    
•    Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)    
•    Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)    
•    Wskaźnik ruchu kadry    
•    Wskaźnik przetrwania  (stabilizacji)    
•    Wskaźnik „Rookie”    
•    Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)    
•    Analiza kohortowa – krzywa dożycia

Mierniki doboru pracowników    

•    Ogólny czas rekrutacji    
•    Ilość kandydatów    
•    Koszty rekrutacji i selekcji    
•    Czas pozostawania wybranego kandydata 

Mierniki zatrudnienia    

•    Czas trwania zatrudnienia formalnego    
•    Koszt zatrudnienia formalnego    
•    Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

Mierniki dotyczące motywowania pracowników

•    Wskaźniki efektywności osobowej – porównawcze
•    Wskaźniki rankingowe
•    Wskaźniki niedostosowawcze
•    Wskaźniki wpływu motywacji na efektywność i lojalność    

Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac    

•    Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych    
•    Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych    
•    Mierniki kosztów płac

Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

•    Analizy statystyczne
•    Analiza dynamiki    
•    Analiza struktury
•    Analiza ABC
•    Analiza XYZ
•    Analiza ABC – XYZ

Usługi analityczne online dla MŚP


Usługi analityczne online, przeznaczone są dla:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (podmiotowe usługi dla MŚP),
- specjalistów, menadżerów, zarządów Podmiotów MŚP,
- osób fizycznych (pracowników, specjalistów, Liderów, Ekspertów).
Forma przygotowania: międzynarodowe standardy.
Przeznaczenie: użytkowe, oficjalne prezentacje.

Nazwa UsługiModel UsługiEfekty Usługi/
Wycena
Zapytanie
Usługi Analizy
Koszyk
Usługi
Analiza struktury/rotacji produktów/zapasów/usług (Analiza ABC)+usługa online
+walidacja Eksperta
Informacje FormularzProdukt
Analiza struktury/aktywów produktów/zapasów/usług (Analiza XYZ)+usługa online
+walidacja Eksperta
Informacje FormularzProdukt

Więcej Informacji o Analizach i Panelach Zarządczych


Więcej Informacji o Klientach oraz Referencjach

Nowości