Instytut Analiz

Instytut Analiz

Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych
w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki i Finansów

Instytut Analiz
Analizy Biznesowe
Online

Na portalu Audit360 można zamówić analizy online.

Na portalu job.audytorzy.com, po wygenerowaniu analiz, można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów i tablic sporządzonych dla Twojego Biznesu, oraz je użytkować i pobierać.

Analizy, zawierają m.in:

 • dane i logo na życzenie Zamawiającego,
 • interaktywne pola danych i wykresy, pozwalające poprzez „kliknięcie” uzyskanie wyników retrospektywnych dla oznaczonego zagadnienia,
 • terminologię przekazaną nam w formie danych, przez Zamawiającego,
 • zunifikowane, poprzez terminologię, standardy wizualizacji oraz zoptymalizowane do szybkiego zrozumienia,
 • możliwość pobrania pliku PDF oraz prezentacji w PowerPoint (zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji programów),
 • możliwość współużytkowania przez nieograniczoną liczbę pracowników Zamawiającego, co pozwala z czasem uzyskać standard prezentacji/wizualizacji/zrozumienia dla Podmiotu,
 • walidację Eksperta,
 • poszerzone informacje w celu możliwości zróżnicowanej interpretacji przez Zamawiającego,
 • analizy wykonywane są standardowo do 30 stron,
 • optymalizację informatyczną (responsywność) dla strony WWW Zamawiającego, projektora, komputera, tabletu oraz telefonów,
 • wersję polskojęzyczną oraz inną wersję językową o ile dane wejściowe są przygotowane pod nią,
 • chronione  prawami autorskimi algorytmy oraz jej warstwy wizualizacji.

Instytut Analiz
Analizy Biznesowe
Bezpośrednie

Na portalu Audit360 można zamówić usługę przeprowadzenia analiz przez Eksperta.

Na portalu job.audytorzy.com, po wygenerowaniu analiz i materiałów, można będzie korzystać z interaktywnych danych, wykresów, schematów, tablic oraz spół-użytkowanych dokumentów, sporządzonych dla Twojego Biznesu, oraz je użytkować i pobierać.

 Analizy, dodatkowo zawierają, m.in:

Consulting/Outsourcing

 • opinię Eksperta w zakresie problematyki,
 • opinię Eksperta, dotyczącą właściwego podejmowania decyzji na bazie wyników analizy,
 • wskazanie kierunków rozwoju, 
 • materiał szczegółowy, będący wynikiem osobistego zaangażowania Eksperta,
 • szersze ujęcie problematyki z punktu widzenia obszarów, strategii oraz operacyjności Podmiotu,

Insourcing

(efekty consultungu oraz dodatkowo)

 • pracę wdrożeniową Eksperta na bazie opracowanych wyników analiz w danym Podmiocie,
 • wyniki oraz narzędzia przygotowania specjalistycznego stanowiska pracy, 
 • wyniki przygotowania specjalistów, pracowników podmiotu.
Insourcing/Outsourcing - Analizy Finansowe
Insourcing/Outsourcing -Analizy Logistyczne

Produkt, Zapas, Magazyn, Przepływ, Dostawy, Popyt, Planowanie:

 • analiza rotacji produktów/zapasów,
 • analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,
 • analiza regionalizacji sprzedaży,
 • analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,
 • analiza struktury zapasów,
 • koszty łączne zapasów,
 • koszty uzupełniania zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty braku zapasu,
 • koszty nadmiaru zapasu,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),
 • analiza EWD (Ekonomiczna Wielkość Dostawy)
 • Analiza POK1 i POK2 (analiza wskaźnikowa dostępności zapasu)
 • analiza oraz prognozowanie trendów i popytu,
 • modele ekonometryczne,
 • analiza cyklu uzupełnienia zapasu,
 • analizy porównawcze.

Finanse:

 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,
 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego “LWO”,
 • “WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.
 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model “Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),
Insourcing/Outsourcing - Analizy Biznesowe
Insourcing/Outsourcing -Analizy Branżowe

Ludzie, Branża, Wydajność, Produktywność:

 • analizy efektywności zaangażowanego kapitału ludzkiego,
 • analizy wydajności oraz produktywności,
 • analizy branżowe porównawcze (benchmarking),
 • analizy efektywności produkcji,
 • analizy efektywności usług,
 • analiza trendów i heurystyka trendów,
 • analiza projektów gospodarczych,
 • analiza optymalizacji wypłacanych prowizji i ich wpływu na przyrost,
 • analiza korelacji nakładów vs efektów (decyzja, strategia, motywacja, efekt),
 • analiza wskaźnikowa – Planuj, Wykonuj, Mierz, Ucz się,
 • wskaźnikowe zarządzanie przez wagi i priorytety (np. Klienci, Sieć, infrastruktura, Zapasy, IT, Bezpieczeństwo, Zmiany, Zarządzanie Projektami, Administracja,

Branżowe, Modelowe:

 • prognoza wartości danej nieruchomości,
 • model wskaźnikowej oceny należytej staranności,
 • analiza efektywności naukowo-badawczych podmiotów “StartUp”,
 • wskaźnikowe zarządzanie “Serwisem”, “Usługami”,
 • narzędzia analityczne dla “Project Manager”,
 • analityka Six Sigma,
 • analiza i wskaźniki zarządzania ryzykiem,
 • analiza SWOT,

Usługi analityczne online dla MŚP


Usługi analityczne online, przeznaczone są dla:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (podmiotowe usługi dla MŚP),
- specjalistów, menadżerów, zarządów Podmiotów MŚP,
- osób fizycznych (pracowników, specjalistów, Liderów, Ekspertów).
Forma przygotowania: międzynarodowe standardy.
Przeznaczenie: użytkowe, oficjalne prezentacje.

Nazwa UsługiModel UsługiEfekty Usługi/
Wycena
Zapytanie
Usługi Analizy
Koszyk
Usługi
Analiza struktury/rotacji produktów/zapasów/usług (Analiza ABC)+usługa online
+walidacja Eksperta
Informacje FormularzProdukt
Analiza struktury/aktywów produktów/zapasów/usług (Analiza XYZ)+usługa online
+walidacja Eksperta
Informacje FormularzProdukt

Nowości

Wersja językowa »